Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Razrešava se Milena Vuković dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-948/2016

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Nataša Milić za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 6. februara 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-847/2016

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Miroslav Pivić za vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike od 13. februara 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-875/2016

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se dr Danilo Rončević za vršioca dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-918/2016

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje i 68/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA KRIMINALISTIČKOPOLICIJSKOG UNIVERZITETA

I

Razrešava se Milena Vuković dužnosti člana Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta, kao predstavnik osnivača, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-947/2016

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Razrešava se Milena Vuković dužnosti predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-946/2016

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLOUSTANOVE KULTURE

OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešava se Vladimir Dekić dužnosti vršioca dužnosti direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7331/2015

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJEKOLOUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Vladimir Dekić za direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7332/2015

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA KAMENICA

I

Razrešavaju se dužnosti u Privremenom organu opštine Kosovska Kamenica:

1. Miloš Filić, predsednik,

2. Nenad Stanković, član,

3. Vojislav Nojić, član.

II

U Privremeni organ opštine Kosovska Kamenica imenuju se:

1) za predsednika:

– Slađan Jordanović;

2) za članove:

(1) Dejan Vasić,

(2) Dragiša Mirić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-935/2016

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKOMAĐARSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU

I

U srpski deo srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu imenuju se:

1. Zoran Vasković, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

2. Dragoljub Filipović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

3. Radiša Ristović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

4. Vesna Tesla, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

5. mr Sava Stanković, Ministarstvo spoljnih poslova,

6. Veljko Daničić, Uprava carina u Ministarstvu finansija,

7. Zoran Trbojević, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

8. Milijan Milić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

9. Ivana Kunc, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

10. Zoran Marinković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

11. Dragoljub Brajović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-949/2016

U Beogradu, 30. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar