23. sednica Vlade Republike Srbije, 10. oktobar 2012. godine

Na osnovu člana 18. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS”, broj 54/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA − U RESTRUKTURIRANJU

I

Razrešava se Goran Bojić dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6816/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS”, broj 54/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

− U RESTRUKTURIRANJU

I

Imenuje se Vladan Milošević za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6818/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešava se Slobodan Petrović dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu, kao predstavnik zaposlenih.

II

Imenuje se Goran Perić za člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu, kao predstavnik zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6709/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Srbislav Cvejić za pomoćnika ministra odbrane – Sektor za budžet i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6846/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 72/09 i 31/11), člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Razrešava se Milan Obradović dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6847/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 72/09 i 31/11), člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se dr Milan Stevović za direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde i državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6848/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. st. 2. i 4. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita:

1. dr Zoran Ćirović, predsednik,

2. dr Mirko Cvetković, član,

3. Nebojša Ćirić, član,

4. Mira Erić Jović, član,

5. Emica Zdravković, član,

6. Ljubomir Ilkić, član,

7. Dragana Pavlović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6714/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. st. 2. i 4. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

U Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Nenad Vunjak, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici;

2. za članove:

1) mr Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede,

2) dr Kosta Sandić, regionalni menadžer u Komercijalnoj banci a.d. Beograd,

3) Željko Jović, zamenik generalnog direktora Sektora za kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije,

4) dr Vesna Matić, specijalni savetnik za poslovanje banaka sa pravnim licima u zemlji, Udruženje banaka Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6854/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Nenad Tesla dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6877/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Zoran Krejović za direktora Republičkog geodetskog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6869/2012

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar