240. sednica Vlade Republike Srbije, 1. april 2010. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se dr Zoran Cekić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2433/2010

U Beogradu, 1. aprila 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Milan Đokić za državnog sekretara u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2435/2010

U Beogradu, 1. aprila 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Imenuje se Danijela Popadić za vršioca dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2510/2010

U Beogradu, 1. aprila 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar