26. sednica Vlade Republike Srbije, 4. jul 2014. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Snežani Klašnja prestaje rad na položaju pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za omladinu, protekom vremena na koje je postavljena na položaj – 2. jula 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6721/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

OMLADINE I SPORTA

I

Snežana Klašnja ponovo se postavlja na položaj pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za omladinu, od 3. jula 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6723/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Zagorki Petrović Zlatanović Gigić prestaje rad na položaju pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za upravljanje projektima, protekom vremena na koje je postavljena na položaj – 2. jula 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6724/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

OMLADINE I SPORTA

I

Zagorka Petrović Zlatanović Gigić ponovo se postavlja na položaj pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za upravljanje projektima, od 3. jula 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6725/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Mišela Nikolić dužnosti pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za privredu i privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6863/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Milun Trivunac za pomoćnika ministra privrede – Sektor za privredu i privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6865/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se Ivana Matić dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4398/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se mr Ivana Matić za vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4404/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANJICA”

I

Razrešava se prof. dr sci. med. dr Slobodan Slavković dužnosti direktora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6945/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA

ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANJICA”

I

Imenuje se doc. dr Zoran Baščarević za vršioca dužnosti direktora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6947/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 7. stav 5. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije:

1. Olivera Laban Božić, predsednik,

2. Biljana Pavlović, član, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Verica Lazić, doktor stomatolog, direktor Sektora za kontrolu u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje;

2) za člana:

– Jovanka Zečević Anđelković, dipl. pravnik, advokat iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6619/2014-2

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se Branko Radulović dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Imenuje se Milica Lukešević, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7109/2014-1

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANJICA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”:

1. dr Mihailo Vidanović, predsednik,

2. Miroslav Čavlin, član,

3. dr Dušan Šokorac, član,

4. prim. dr Rusomir Miletić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”:

1. mr sci. med. dr Nadan Mikić, predsednik,

2. doc. dr Ksenija Bošković, član,

3. Aleksandar Vidaković, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6618/2014-1

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANJICA”

I

U Upravni odbor Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica” imenuju se:

1). za predsednika:

– doc. dr Dragan Ječmenica, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) doc. dr Đorđe Jelić, Institut za radiologiju Kliničkog centra Srbije,

(2) prof. dr Milan Nedeljković, Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Srbije,

(3) dr Ljiljana Nestorović Oluić, specijalista pedijatrije u penziji iz Beograda.

II

U Nadzorni odbor Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica” imenuju se:

1). za predsednika:

– Maja Ivanović, dipl. pravnik, Poslovni centar Rakovica;

2) za članove:

(1) Zlatomir Gnjidić, tehničar u penziji iz Beograda,

(2) Koviljka Stojsavljević, dipl. inž. informatike, šef Odseka za privredu u Gradskoj opštini Zemun.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6622/2014-1

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

KLINIKE ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”

I

Razrešava se prof. dr Aleksandar Milovanović dužnosti predsednika Upravnog odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”.

II

Imenuje se Radica Pejčinović Bulajić, dipl. pravnik, pomoćnik direktora Službe za organizaciju Kliničkog centra Srbije, za predsednika Upravnog odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6615/2014-1

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU„DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”:

1. Milan Subotić, predsednik,

2. dr Ljubomir Đurašić, član,

3. Siniša Jevtić, član.

II

U Nadzorni odbor Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” imenuju se:

1). za predsednika:

– Marko Jovanović, dipl. ekonomista, PricewaterhouseCoopers Consultant partner;

2) za članove:

(1) dr Jelena Mikić, doktor medicine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije”,

(2) Katarina Andrejev, ekonomista, Ministarstvo odbrane.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6616/2014-1

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS”, broj 106/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA

I

U Nacionalni vazduhoplovni komitet imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Ilić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2) za članove:

(1) Predrag Jovanović, direktor Direkcije za aerodrome, ATM i obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

(2) Vladan Kosić, komandant helikopterske jedinice, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(3) Kristina Milosavljević, savetnik u Sektoru za bezbednosnu politiku, Ministarstvo spoljnih poslova,

(4) Dragan Milenković, šef Odseka za pravne, opšte i finansijske poslove u Upravi za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(5) pukovnik Veselin Raičević, Ministarstvo odbrane,

(6) pukovnik Dragan Milenković, Vojska Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7089/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I SPROVOĐENJE DEKADE UKLJUČIVANJA ROMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma:

1. Srđan Šain, predsednik,

2. Dragoljub Acković, zamenik predsednika,

3. Stana Božović, potpredsednik,

4. Vesna Fila, potpredsednik,

5. Suzana Paunović, potpredsednik,

6. Marija Aleksandrović, član,

7. Bajram Saitović, član,

8. Danijela Salić, član,

9. Stevan Nikolić, član,

10. Severdžan Alijević, član,

11. Emanuela Stanković, član,

12. Aleksandar Balinović, član,

13. Hiriša Beriša, član,

14. Zoran Petrović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6727/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I SPROVOĐENJE DEKADE UKLJUČIVANJA ROMA

I

U Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za zamenika predsednika:

– Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava;

3) za potpredsednike:

– Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

– Branka Gajić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

– Suzana Paunović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava;

4) za članove:

– Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

– Zorica Lončar Kasalica, general policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

– Tatjana Zeljković Babić, samostalni savetnik, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

– Mirjana Knežević, posebni savetnik ministra, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

– Uglješa Mrdić, savetnik, Ministarstvo pravde,

– Dragan Mirković, načelnik Odeljenja za ruralni razvoj, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

– Dragan Đorđević, Ministarstvo zdravlja,

– Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike,

– Aleksandra Đorđević, savetnik, Ministarstvo kulture i informisanja,

– Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta,

– Vera Radoičić Savatović, samostalni savetnik, Ministarstvo finansija,

– Ema Kraktus, savetnik, Ministarstvo privrede,

– Rozalija Ilić, Romski informativni centar,

– Miroslav Milanović, Koalicija romskih nevladinih organizacija i udruženja „Anglunipe – Napredak”,

– Osman Balić, Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma,

– Vera Kurtić, Romska ženska mreža.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6730/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti zaštite nacionalnih manjina („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA RUMUNIJOM

I

Konstatuje se da je dr Suzani Paunović prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije sa Rumunijom 4. jula 2014. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6731/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti zaštite nacionalnih manjina („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA RUMUNIJOM

I

Imenuje se prof. dr Zoran Mašić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije sa Rumunijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6726/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori („Službeni list SCG” – Međunarodni ugovori, broj 3/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEĐUVLADINOG MEŠOVITOG ODBORA SA REPUBLIKOM HRVATSKOM

I

Konstatuje se da je dr Suzani Paunović prestala dužnost predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom 4. jula 2014. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6732/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori („Službeni list SCG” – Međunarodni ugovori, broj 3/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEĐUVLADINOG MEŠOVITOG ODBORA SA REPUBLIKOM HRVATSKOM

I

Imenuje se prof. dr Zoran Mašić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6733/2014

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar