273. sednica Vlade Republike Srbije, 10. jun 2010. godine

Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), a u vezi sa članom 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Razrešava se mr sci. ph. spec. Gordana Pejović dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, na lični zahtev.

II

Imenuje se mr ph. spec. Ljubica Popović, rukovodilac Nacionalne kontrolne laboratorije Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, za člana Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4196/2010

U Beogradu, 10. juna 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96, 101/05-dr. zakon i 30/10-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Razrešava se Tomislav Milutinović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

II

Imenuje se Ninoslav Novković, dipl. inž. građevine iz Vranja, za člana Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4179/2010

U Beogradu, 10. juna 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09 i 33/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA RADNE GRUPE

ZA PRIPREMU PREDLOGA STAVOVA REPUBLIKE SRBIJE ZA PREGOVORE POD OKVIRNOM KONVENCIJOM UJEDINjENIH NACIJA O PROMENI KLIME I KJOTO PROTOKOLOM

I

Razrešava se Jelena Cvetković dužnosti predsednika Radne grupe za pripremu predloga stavova Republike Srbije za pregovore pod Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o promeni klime i Kjoto protokolom.

II

Imenuje se Nebojša Pokimica za predsednika Radne grupe za pripremu predloga stavova Republike Srbije za pregovore pod Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o promeni klime i Kjoto protokolom.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4198/2010

U Beogradu, 10. juna 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Postavlja se Miloš Stevanović za državnog sekretara u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4272/2010

U Beogradu, 10. juna 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK”

I

Razrešava se dr Tihomir Milovanović dužnosti člana Upravnog odbor Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Aleksandar Drašković, specijalista urologije, Kliničko bolnički centar Zvezdara, za člana Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4061/2010

U Beogradu, 10. juna 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar