281. sednica Vlade Republike Srbije, 24. jun 2010. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se prof. dr Slobodan Obradović dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4626/2010

U Beogradu, 24. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se prof. dr Slobodan Obradović za direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4627/2010

U Beogradu, 24. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se doc. dr Goran Babić za zamenika direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4629/2010

U Beogradu, 24. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Razrešava se Mirko Dragišić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4492/2010

U Beogradu, 24. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Imenuje se Branislava Stanišić, novinar Unutrašnjo-privredne redakcije u Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4495/2010

U Beogradu, 24. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR – GRUPA „RUDNIK BAKRA MAJDANPEK” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, MAJDANPEK

I

Razrešava se Vladan Novović dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnik bakra Majdanpek” društvo sa ograničenom odgovornošću, Majdanpek, na lični zahtev.

II

U Skupštinu Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Rudnik bakra Majdanpek” društvo sa ograničenom odgovornošću, Majdanpek, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća, koji će vršiti ovlašćenja predsednika Skupštine imenuje se Ivan Ilić, dipl. inženjer metalurgije iz Bora.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4661/2010

U Beogradu, 24. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra Čačak:

1. Miroslav Petrović, predsednik;

2. Milan Bojović, član;

3. Aleksandar Lovrečić, član;

4. Zoran Rabrenović, član;

5. Sreten Blagojević, član;

6. Olivera Sedlarević, član;

7. Branislav Madžarević, član;

8. Milivoje Gačanović, član;

9. Milisav Lazović, član;

10. Simeon Rakonjac, član;

11. Dejan Stamenković, član;

12. Dragan Pavlović, član;

13. prof. dr Miroslav Spasojević, član;

14. prof. dr Jeroslav M. Živanić, član;

15. prof. dr Dojčilo Sretenović, član;

16. Zoran Uzunović, član;

17. Branka Krivokuća, član;

18. Petar Šarančić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4654/2010

U Beogradu, 24. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK

I

U Upravni odbor Studentskog centra Čačak imenuju se:

1. za predsednika:

– Danka Ćubović, dipl. inženjer elektrotehnike;

2. za članove:

– predstavnici osnivača:

(1) Aleksandar Nenadović, doktor veterinarske medicine, Veterinarska ambulanta Mrčajevci;

(2) Vesna Stanković, dipl. sociolog;

(3) Branko Jovanović, dipl. inženjer agronomije, Institut za voćarstvo, Čačak;

predstavnik univerziteta:

prof. dr Snežana Radonjić, redovni profesor Tehničkog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu;

predstavnici studenata:

(1) Bogdan Mišović, student Tehničkog fakulteta u Čačku;

(2) Nebojša Vitkovac, student Agronomskog fakulteta u Čačku;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Predrag Sparić, dipl. ekonomista;

(2) Ljubodrag Grbić, ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4655/2010

U Beogradu, 24. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Ljiljana Jemuović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije organa u Ministarstvu zdravlja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4634/2010

U Beogradu, 24. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 3. stav 2. Odluke o raspuštanju skupština opština Podujevo, Đakovica, Suva Reka, Dečani, Prizren, Uroševac i Klina („Službeni glasnik RS”, broj 42/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU OPŠTINSKIH KOORDINATORA ZA OPŠTINE

PODUJEVO, ĐAKOVICA, SUVA REKA, DEČANI, PRIZREN,

UROŠEVAC I KLINA

I

Za opštinske koordinatore za opštine Podujevo, Đakovica, Suva Reka, Dečani, Prizren, Uroševac i Klina imenuju se:

1. Darko Radovanović, za opštinu Podujevo;

2. Đokica Stanojević, za opštinu Đakovica;

3. Milan Mihajlović, za opštinu Suva Reka;

4. Snežana Paunović, za opštinu Dečani;

5. Zoran Poskočević, za opštinu Prizren;

6. Milan Janjić, za opštinu Uroševac;

7. Milivoje Ribać, za opštinu Klina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4685/2010

U Beogradu, 24. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar