288. sednica Vlade Republike Srbije, 8. jul 2010. godine

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

Razrešava se dr Marko Blagojević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Železnice Srbije”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4926/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Slavenko Grgurević dužnosti člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

II

Imenuje se Svetlana Budimčević za člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4857/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 133. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Mirjana Veber dužnosti člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

II

Imenuje se Ljiljana Pavlović za člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4859/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09 i 33/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ZA KONTROLU DUVANA U

REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešava se Slavica Jelača dužnosti člana Saveta za kontrolu duvana u Republici Srbiji, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4952/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PODGRUPE ZA ENERGETIKU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se prof. dr Vladan Karamarković dužnosti zamenika predsednika Podgrupe za energetiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike, za zamenika predsednika Podgrupe za energetiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4876/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09 i 33/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA USKLAĐIVANjE DELOVANjA I DALjE POBOLjŠANjE SARADNjE U OBLASTI PRAVOSUĐA I UNUTRAŠNjIH POSLOVA U PITANjIMA OD OPŠTEG INTERESA, A NAROČITO BORBI PROTIV KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA, DROGE, TRGOVINE LjUDIMA, ZAPLENE IMOVINE, PRANjA NOVCA I DRUGIM POVEZANIM PITANjIMA

I

Imenuje se Staniša Ostojić, šef Odseka za saradnju sa državnim organima u Ministarstvu spoljnih poslova, za člana Komisije za usklađivanje delovanja i dalje poboljšanje saradnje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova u pitanjima od opšteg interesa, a naročito borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizma, droge, trgovine ljudima, zaplene imovine, pranja novca i drugim povezanim pitanjima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4967/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 11. Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 76/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENjA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

Razrešava se Jadranka Đuričić dužnosti privremenog direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4982/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 1. i člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENjA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

Imenuje se Mirjana Radenković za direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4983/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Stojan Argakijev za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za kartografsku obradu i izdavaštvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4980/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Dejan Pašić dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za informacione tehnologije, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra pravde – Sektor za operacije i tehnologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4990/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Dejan Pašić na položaj pomoćnika ministra pravde – Sektor za operacije i tehnologije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4991/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Olivera Božić dužnosti direktora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4960/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se Slađana Backović za direktora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4961/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 13. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 75/09 i 109/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PRIVREMENOG DIREKTORA NACIONALNE

AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se Ivica Eždenci dužnosti privremenog direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4936/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 1. i člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se Ivica Eždenci za direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4938/2010

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar