Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Siniši Tanackoviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za geologiju i rudarstvo, zbog navršenja radnog veka – 10. novembra 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11178/2017

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Razrešava se Sava Savić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za informaciono društvo, sa 13. novembrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11163/2017

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Olivera Jocić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11161/2017

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Ivana Ćirković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju od 20. novembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11143/2017

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu („Službeni glasnik RS”, broj 73/17), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

I ELEKTRONSKU UPRAVU

I

Postavlja se Zoran Mišić za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11116/2017

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu („Službeni glasnik RS”, broj 73/17), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

I ELEKTRONSKU UPRAVU

I

Postavlja se Slaviša Antić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu – Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11118/2017

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na sednici održanoj dana 15. novembra 2017. godine, postupajući po presudi Upravnog suda – Odeljenje u Nišu II-2 U. 190/16 od 31. avgusta 2017. godine, a u pravnoj stvari razrešenja načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju Bratislava Jovanovića iz Prokuplja, Ul. Kosovska br. 33, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave,

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA TOPLIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PROKUPLJU

I

Razrešava se Bratislav Jovanović dužnosti načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju sa 14. novembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10445/2017-1

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o ekonomskoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE

SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se dr Nenad Popović, ministar bez portfelja, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11155/2017

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VISOKOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U STALNOM MEŠOVITOM KOMITETU OSNOVANOM U SKLADU

SA ČLANOM 4. SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se prof. dr Rodoljub Etinski dužnosti visokog predstavnika Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu osnovanom u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Aleksandar Gajić, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za visokog predstavnika Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu osnovanom u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11179/2017

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15, 62/16 – US i 88/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

I

Razrešava se Ivan Kovačević dužnosti člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na lični zahtev.

II

Imenuje se Žaklina Bogavac, dipl. andragog, direktor Academia Educativa d.o.o, za člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11182/2017

U Beogradu, 15. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar