31. sednica Vlade Republike Srbije, 16. novembar 2012. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Ingi Šuput Đurić prestaje rad na položaju pomoćnika ministra finansija – Sektor za sistem javnih nabavki i finansiranje političkih stranaka i sprovođenje strategije i planova integriteta, zbog ukidanja položaja – od 3. novembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7965/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se dr Edvard Jakopin dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za nacionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7971/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Dejan Radulović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za regionalni razvoj i unapređenje preduzetništva, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave – Sektor za regionalni razvoj, zbog promena u uređenju sistema državnih organa, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 23. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8001/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Saša Mogić, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu − Sektor za lokalnu samoupravu, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave – Sektor za lokalnu samoupravu, zbog promena u uređenju sistema državnih organa, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8002/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA

REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Jelena Spasić za pomoćnika ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8000/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA

REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se dr Edvard Jakopin za pomoćnika ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave – Sektor za strateške analize i istraživanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7998/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

ZALJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU

I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Biljani Žarković prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu − Sektor za unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, zbog ukidanja položaja – od 10. novembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7984/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SURDULICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Surdulici, kao predstavnici roditelja učenika:

1. Nebojša Đorđević,

2. Slavoljub Spasić.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Surdulici imenuju se za članove, kao predstavnici roditelja učenika:

1. Ivan Stanković iz Lebana,

2. Novica Petrović iz Vlasotinca.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7899/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 58/08), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG I PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ DECE I OMLADINE BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Privremenom upravnom odboru Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd:

1. Gordana Aleksandrović, predsednik,

2. Dragan Vulević, član,

3. prof. dr Nevenka Žegarac, član,

4. Tamara Borisavljević, član,

5. Dražen Zacero, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Privremenom nadzornom odboru Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd:

1. Mića Lišanin, predsednik,

2. Ljubinka Perović, član,

3. Vesna Argakijev, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7901/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA

ZA ODRASLA INVALIDNA LICA BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za odrasla invalidna lica Beograd:

1. Nikola Paunović, vršilac dužnosti predsednika,

2. Predrag Jovanović, član,

3. Ljubinko Trifunović, član,

4. Danijela Avulić, član,

5. Milada Lazić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za odrasla invalidna lica Beograd:

1. Ljiljana Bisenić, predsednik,

2. Branka Bibić, član,

3. Branka Đuričić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7909/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Kragujevac:

1. Tomislav Vukadinović, predsednik,

2. Živomir Vučković, član,

3. Slađan Rakić, član,

4. dr Jelena Radosavljević Svetozarević, član,

5. Ivan Pavlović, član,

6. Sava Turanjanin, član,

7. Radoman Sarić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Kragujevac:

1. Nataša Višnić, predsednik,

2. Dragana Pavlović, član,

3. Dejan Veljković, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7907/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA „MALE PČELICEˮ KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za smeštaj odraslih lica „Male pčeliceˮ Kragujevac:

1. Ranko Ratković, predsednik,

2. Duško Nešovanović, član,

3. Milanka Bulatović, član,

4. Beba Stojković, član,

5. Bojan Zdravković, član,

6. Zoran Dimitrijević, član,

7. Tatjana Milovanović, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za smeštaj odraslih lica „Male pčeliceˮ Kragujevac:

1. Dejan Đelić, predsednik,

2. Dragutin Stefanović, član,

3. Irena Gajić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7912/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINU „DUŠKO RADOVIĆˮ NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za decu i omladinu „Duško Radovićˮ Niš:

1. Goran Janković, predsednik,

2. Zoran Popović, član,

3. Ljubinka Dikić, član,

4. Dušica Dikić, član,

5. Emilija Đurović, član,

6. Verica Milojević, član,

7. Saša Arsić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za decu i omladinu „Duško Radovićˮ Niš:

1. Biljana Ristić, predsednik,

2. Milena Stojiljković, član,

3. Dragan Cenić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7908/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA SMEDEREVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za smeštaj starih lica Smederevo:

1. dr Vesna Jeremić Dragojević, predsednik,

2. Jelena Kokotović, član,

3. Olgica Rakić, član,

4. Zora Stojanova, član,

5. Miodrag Živanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7910/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA OBRENOVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Obrenovac:

1. Vitomir Dragić, predsednik,

2. Radosav Stefanović, član,

3. Goran Đerić, član,

4. Svetlana Bulajić, član,

5. Mirjana Nešković, član,

6. Vesna Grčić, član,

7. Jovan Stanić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Obrenovac:

1. Slobodan Radišić, predsednik,

2. Dragan Đorđević, član,

3. Milija Milentijević, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7904/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINU „VERA BLAGOJEVIĆˮ

BANJA KOVILJAČA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za decu i omladinu „Vera Blagojevićˮ Banja Koviljača:

1. Slavica Mirković, predsednik,

2. Dragan Pavlović, član,

3. Jasmina Jovanović, član,

4. Božidar Simić, član,

5. Vera Elez, član,

6. Zorica Arsenović, član,

7. Branislava Miletić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za decu i omladinu Vera Blagojevićˮ Banja Koviljača:

1. Dragan Ivanović, predsednik,

2. Jelena Sazdov, član,

3. Desa Ignjatović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7905/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA SURDULICA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za smeštaj starih lica Surdulica:

1. Dalibor Rašić, predsednik,

2. Mirjana Bogdanović, član,

3. Nadica Borisov, član,

4. Vesna Ivanović, član,

5. Stanija Antić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za smeštaj starih lica Surdulica:

1. Maja Mitić, predsednik,

2. Miomir Lazarević, član,

3. Vinka Angelov, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7911/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA DIMITROVGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za smeštaj starih lica Dimitrovgrad:

1. Petar Ivanov, predsednik,

2. Dimitar Dimitrov, član,

3. Dalibor Prvanov, član,

4. Saša Stavrov, član,

5. Ljiljana Nejković, član,

6. Nataša Sokolov, član,

7. Obrad Jovanović, član

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za smeštaj starih lica Dimitrovgrad:

1. Miodrag Živković, predsednik,

2. Ljubiša Vasov, član,

3. Suzana Petrov, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7902/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Perica Grbić za direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8042/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

I

Nebojši Vrebalovu prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije − Sektor za pravne i finansijske poslove, zbog ukidanja položaja – od 10. novembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7972/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

I

Nenadu Živkoviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije − Sektor za komunikaciju, obuku i podršku procesu decentralizacije Republike Srbije, zbog ukidanja položaja – od 10. novembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7979/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

I

Draganu Vujčiću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije − Sektor za stručne i administrativne poslove Saveta, zbog ukidanja položaja – od 10. novembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7982/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Nataša Dragojlović Ćirić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7980/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Predrag Petronijević dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7963/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Tihomir Bogićević za direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7964/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Roksanda Ninčić za pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za multilateralnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7510/2012

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA

EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Podgrupu za kretanje roba imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Jelena Popović, pomoćnik ministra finansija i privrede;

3) za sekretara:

– Miodrag Dugandžija, Ministarstvo finansija i privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija i privrede.

2. U Podgrupu za kretanje radnika imenuju se:

1) za predsednika:

– Radina Todović, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2) za zamenika predsednika:

– Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

3) za sekretara:

– Jelena Mujčinović, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

4) za zamenika sekretara:

– Nenad Rakić, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

3. U Podgrupu za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Dušan Protić, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Slavica Kukolj, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Lela Jovović, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

4. U Podgrupu za slobodno kretanje kapitala imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija i privrede;

3) za zamenika sekretara:

– Branka Đorđević, Ministarstvo finansija i privrede.

5. U Podgrupu za javne nabavke imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Inge Šuput Đurić, Ministarstvo finansija i privrede;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija i privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Živana Bogatinčević, Ministarstvo finansija i privrede.

6. U Podgrupu za pravo privrednih društava imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Dragan Janjić, pomoćnik ministra finansija i privrede;

3) za sekretara:

– Biljana Stavrić, Ministarstvo finansija i privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija i privrede.

7. U Podgrupu za pravo intelektualne svojine imenuju se:

1) za predsednika:

– Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu;

2) za zamenika predsednika:

– Branka Bilen Katić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu;

3) za sekretara:

– Daniela Stefanov, Zavod za intelektualnu svojinu;

4) za zamenika sekretara:

– Biljana Remović, Zavod za intelektualnu svojinu.

8. U Podgrupu za konkurenciju imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Dušan Protić, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Slavica Kukolj, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Miljana Golubović, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

9. U Podgrupu za finansijske usluge imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija i privrede;

3) za zamenika sekretara:

– Dijana Montiljo Mihajlović, Ministarstvo finansija i privrede.

10. U Podgrupu za informaciono društvo i medije imenuju se:

1) za predsednika:

– Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Nebojša Vasiljević, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Jovana Matić, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Adriana Minović, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

11. U Podgrupu za poljoprivredu i ruralni razvoj Vlada će posebnim rešenjem imenovati predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara, iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

12. U Podgrupu za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja Vlada će posebnim rešenjem imenovati predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara, iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

13. U Podgrupu za ribarstvo Vlada će posebnim rešenjem imenovati predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara, iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

14. U Podgrupu za transport imenuju se:

1) za predsednika:

– Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja;

2) za zamenika predsednika:

– Mirjana Trifunović, pomoćnik ministra saobraćaja;

3) za sekretara:

– Jasmina Simić, Ministarstvo saobraćaja;

4) za zamenika sekretara:

– Jasmina Radonjić, Ministarstvo saobraćaja.

15. U Podgrupu za energetiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Novaković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

2) za zamenika predsednika:

– Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

3) za sekretara:

– Tatjana Jovanović, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

4) za zamenika sekretara:

– Natalija Luković, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

16. U Podgrupu za poreze imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija i privrede;

3) za zamenika sekretara:

– Marjan Blešić, Ministarstvo finansija i privrede.

17. U Podgrupu za ekonomska i monetarna pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Jelena Rančić, pomoćnik ministra finansija i privrede;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija i privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija i privrede.

18. U Podgrupu za statistiku imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

2) za zamenika predsenika:

– Slavko Kapuran, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku;

3) za sekretara:

– Kristina Pavlović, Republički zavod za statistiku;

4) za zamenika sekretara:

– Srđan Lalić, Republički zavod za statistiku.

19. U Podgrupu za socijalnu politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragi Vidojević, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2) za zamenika predsednika:

– Janićije Jeremić, sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike;

3) za sekretara:

– Dragana Radovanović, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

4) za zamenika sekretara:

– Ivana Banković, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

20. U Podgrupu za preduzetništvo i industrijsku politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Mišela Nikolić, pomoćnik ministra finansija i privrede;

3) za sekretara:

– Jelena Stevanović, Ministarstvo finansija i privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija i privrede.

21. U Podgrupu za transevropske mreže imenuju se:

1) za predsednika:

– Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja;

2) za zamenika predsednika:

– Mirjana Trifunović, pomoćnik ministra saobraćaja;

3) za sekretara:

– Jasmina Simić, Ministarstvo saobraćaja;

4) za zamenika sekretara:

– Mirjana Jovanović, Ministarstvo saobraćaja.

22. U Podgrupu za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata imenuju se:

1) za predsednika:

– Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za zamenika predsednika:

– Ana Ilić, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Branko Budimir, rukovodilac Grupe, Kancelarija za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Marija Janković, Kancelarija za evropske integracije.

23. U Podgrupu za za pravosuđe i osnovna prava imenuju se:

1) za predsednika:

– Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave;

2) za zamenika predsednika:

– Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde i državne uprave;

3) za sekretara:

– Danica Stojanović, Ministarstvo pravde i državne uprave;

4) za zamenika sekretara:

– Nikola Naumovski, Ministarstvo pravde i državne uprave.

24. U Podgrupu za pitanja pravde, slobode i bezbednosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Vanja Vukić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– Zorana Vlatković, savetnik ministra unutrašnjih poslova;

3) za sekretara:

– Ljiljana Bulatović, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

4) za zamenika sekretara:

– Biljana Đoković, Ministarstvo unutrašnjih poslova.

25. U Podgrupu za nauku i istraživanje imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Tibor Sabo, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3) za sekretara:

– Željka Dukić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Milica Golubović Tasevska, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

26. U Podgrupu za obrazovanje i kulturu imenuju se:

1) za predsednika:

– Muhedin Fijuljanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– dr Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3) za sekretara:

– Jelena Bogojević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Jelica Ristić Ćirović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

27. U Podgrupu za životnu sredinu imenuju se:

1) za predsednika:

– Vladan Zdravković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

2) za zamenika predsednika:

– Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

3) za sekretara:

– Miroslav Tadić, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

4) za zamenika sekretara:

– Jovana Majkić, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

28. U Podgrupu za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– mr Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Dušica Đorđević, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Miljana Golubović, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

29. U Podgrupu za carinsku uniju imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija i privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Predrag Petronijević, Uprava carina;

3) za sekretara:

– Nadica Pantović, Ministarstvo finansija i privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija i privrede.

30. U Podgrupu za ekonomske odnose sa inostranstvom imenuju se:

1) za predsednika:

– Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Bojana Todorović, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Tatjana Dinkić, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Vera Pavlović, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

31. U Podgrupu za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Vera Mavrić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova;

2) za zamenika predsednika:

–Duško Lopandić, pomoćnik ministra spoljnih poslova;

3) za sekretara:

– Slobodan Prošić, Ministarstvo spoljnih poslova;

4) za zamenika sekretara:

– Milena Mitić, Ministarstvo spoljnih poslova.

32. U Podgrupu za finansijski nadzor imenuju se:

1) za predsednika:

– Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Goran Cvejić, pomoćnik ministra finansija i privrede;

3) sekretar:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija i privrede;

4) zamenik sekretara:

– Slobodan Gavrović, Ministarstvo finansija i privrede.

33. U Podgrupu za finansijska i budžetska pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Ljubica Matić, pomoćnik ministra finansija i privrede,

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija i privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija i privrede.

34. U Podgrupu za institucije imenuju se:

1) za predsednika:

– Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za zamenika predsednika:

– Dragana Radojičić, šef Odseka, Kancelarija za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Biljana Đusić, mlađi savetnik, Kancelarija za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Aleksandar Nikolajević, savetnik, Kancelarija za evropske integracije.

35. U Podgrupu za ostala pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za zamenika predsednika:

– Sanja Mrvaljević Nišavić, šef Odseka, Kancelarija za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Miloš Samardžić, savetnik, Kancelarija za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Sanja Ivić, savetnik, Kancelarija za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7959/2012-1

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

U Stručnu grupu Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuje se:

1. za predsednika:

– Milan Pajević, direktor Kancelarije za evropske integracije;

2. za članove:

Vera Mavrić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova;

Aleksandar Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane;

Vanja Vukić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede;

Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija i privrede;

Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave;

Gordana Stamenić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave;

Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

Edi Majstorović, državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

Dejan Novaković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

Vladan Zdravković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

Muhedin Fijuljanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta;

prof. dr Vladimir Đukić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

Radina Todović, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

Dragi Vidojević, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

Milana Rakić, državni sekretar u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja;

Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja;

Miodrag Jocić, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma;

Gordana Predić, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja;

Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu;

prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

Gordana Mataija, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

Duško Lopandić, pomoćnik ministra spoljnih poslova;

Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije – koordinator za fondove Evropske unije u Kancelariji za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7957/2012-1

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u podgrupama Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupi za kretanje roba:

1) Vesna Arsić, predsednik;

2) Jelena Popović, zamenik predsednika;

3) Miodrag Dugandžija, sekretar;

4) Sanja Pejin, zamenik sekretara.

2. U Podgrupi za kretanje radnika:

1) Ivica Kojić, predsednik;

2) Ljiljana Džuver, zamenik predsednika;

3) Jadranka Bubalo, sekretar.

3. U Podgrupi za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga:

1) Ljubiša Dimitrijević, predsednik;

2) Dušan Protić, zamenik predsednika;

3) Slavica Kukolj, sekretar;

4) Lela Jovović, zamenik sekretara.

4. U Podgrupi za slobodno kretanje kapitala:

1) Vuk Đoković, predsednik;

2) Jelena Sedlaček, sekretar;

3) Mladen Lazić, zamenik sekretara.

5. U Podgrupi za javne nabavke:

1) Miodrag Đidić, predsednik;

2) Inga Šuput Đurić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Dušan Čarkić, zamenik sekretara.

6. U Podgrupi za pravo privrednih društava:

1) Branislav Zec, predsednik;

2) Dragan Janjić, zamenik predsednika;

3) Biljana Stavrić, sekretar;

4) Gordana Stefanović, zamenik sekretara.

7. U Podgrupi za pravo intelektualne svojine:

1) Branka Totić, predsednik;

2) Branka Bilen Katić, zamenik predsedika;

3) Nataša Milanović, sekretar;

4) Daniela Stefanov, zamenik sekretara.

8. U Podgrupi za konkurenciju:

1) Ljubiša Dimitrijević, predsednik;

2) Dušan Protić, zamenik predsednika;

3) Slavica Kukolj, sekretar;

4) Miljana Golubović, zamenik sekretara.

9. U Podgrupi za finansijske usluge:

1) Vuk Đoković, predsednik;

2) Jelena Sedlaček, sekretar;

3) Jelena Jevtović, zamenik sekretara.

10. U Podgrupi za informaciono društvo i medije:

1) Jasna Matić, predsednik;

2) Irena Posin, zamenik predsednika;

3) Jovana Matić, sekretar;

4) Maja Petrović, zamenik sekretara.

11. U Podgrupi za poljoprivredu i ruralni razvoj:

1) Igor Momčilović, predsednik;

2) Miloš Milovanović, zamenik predsednika;

3) Milanka Davidović, sekretar;

4) Milica Jevtić, zamenik sekretara.

12. U Podgrupi za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarna pitanja:

1) Igor Momčilović, predsednik;

2) Zoran Mićović, zamenik predsednika;

3) Milanka Davidović, sekretar;

4) Jelena Šćepanović, zamenik sekretara.

13. U Podgrupi za ribarstvo:

1) Igor Momčilović, predsednik;

2) Miloš Milovanović, zamenik predsednika;

3) Milanka Davidović, sekretar;

4) Mirko Novaković, zamenik sekretara.

14. U Podgrupi za transport:

1) prof. dr Slavoljub Vukićević, predsednik;

2) Dejan Lasica, zamenik predsednika;

3) Jasmina Simić, sekretar;

4) Jasmina Radonjić, zamenik sekretara.

15. U Podgrupi za energetiku:

1) Dušan Mrakić, predsednik;

2) Miloš Banjac, zamenik predsednika;

3) Tatjana Jovanović, sekretar;

4) Natalija Luković, zamenik sekretara.

16. U Podgrupi za poreze:

1) Vuk Đoković, predsednik;

2) Nataša Kovačević, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Jelena Jevtović, zamenik sekretara.

17. U Podgrupi za ekonomska i monetarna pitanja:

1) Vuk Đoković, predsednik;

2) Ljubica Matić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Mladen Lazić, zamenik sekretara.

18. U Podgrupi za statistiku:

1) prof. dr Dragan Vukmirović, predsednik;

2) Slavko Kapuran, zamenik predsednika;

3) Kristina Pavlović, sekretar;

4) Srđan Lalić, zamenik sekretara.

19a. U Podgrupi za socijalnu politiku:

1) Zoran Martinović, predsednik;

2) Snežana Bogdanović, zamenik predsednika;

3) Dragana Radovanović, sekretar;

4) Ivana Banković, zamenik sekretara.

19b. U Podgrupi za zapošljavanje:

1) Ivica Kojić, predsednik;

2) Ljiljana Džuver, zamenik predsednika;

3) Tatjana Prijić, sekretar;

20. U Podgrupi za preduzetništvo i industrijsku politiku:

1) Dragijana Radonjić Petrović, predsednik;

2) Milan Josipović, zamenik predsednika;

3) Jelena Stevanović, sekretar;

4) Dubravka Simović, zamenik sekretara.

21. U Podgrupi za transevropske mreže:

1) prof. dr Slavoljub Vukićević, predsednik;

2) Demir Hadžić, zamenik predsednika;

3) Jasmina Simić, sekretar;

4) Mirjana Jovanović, zamenik sekretara.

22. U Podgrupi za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata:

1) Ognjen Mirić, predsednik;

2) Ana Ilić, zamenik predsednika;

3) Branko Budimir, sekretar;

4) Marija Janković, zamenik sekretara.

23. U Podgrupi za pravosuđe i osnovna prava:

1) Slobodan Homen, predsednik;

2) Slobodan Bošković, zamenik predsednika;

3) Danica Stojanović, sekretar;

4) Nikola Naumovski, zamenik sekretara.

24. U Podgrupi za pitanja pravde, slobode i bezbednosti:

1) Dragan Marković, predsednik;

2) Zorana Vlatković, zamenik predsednika;

3) Ljiljana Spasojević, sekretar;

4) Maja Mišić, zamenik sekretara.

25. U Podgrupi za nauku i istraživanje:

1) prof. dr Radivoje Mitrović, predsednik;

2) prof. dr Viktor Nedović, zamenik predsednika;

3) Suzana Vojnović, sekretar;

4) Željka Dukić, zamenik sekretara.

26. U Podgrupi za obrazovanje i kulturu:

1) dr Tinde Kovač Cerović, predsednik;

2) Nevena Vraneš, zamenik predsednika;

3) Jelena Bogojević, sekretar;

4) Jelica Ristić Ćirović, zamenik sekretara.

27. U Podgrupi za životnu sredinu:

1) Bojan Đurić, predsednik;

2) Nebojša Pokimica, zamenik predsednika;

3) Jovana Majkić, sekretar;

4) Aleksandar Đoković, zamenik sekretara.

28. U Podgrupi za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja:

1) Ljubiša Dimitrijević, predsednik;

2) mr Ljiljana Stanković, zamenik predsednika;

3) Dušica Đorđević, sekretar;

4) Miljana Golubović, zamenik sekretara.

29. U Podgrupi za carinsku uniju:

1) Predrag Petronijević, predsednik;

2) Vesna Hreljac Ivanović, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Jelena Jevtović, zamenik sekretara.

30. U Podgrupi za ekonomske odnose sa inostranstvom:

1) Vesna Arsić, predsednik;

2) Bojana Todorović, zamenik predsednika;

3) Vera Pavlović, sekretar;

4) Jovana Popović, zamenik sekretara.

31. U Podgrupi za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku:

1) Ivan Mrkić, predsednik;

2) Dejan Ralević, sekretar;

3) Ana Ilić, zamenik sekretara.

32. U Podgrupi za finansijski nadzor:

1) Vuk Đoković, predsednik;

2) Goran Cvejić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Jelena Jevtović, zamenik sekretara.

33. U Podgrupi za finansijska i budžetska pitanja:

1) Vuk Đoković, predsednik;

2) Ružica Stojiljković, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Dušan Čarkić, zamenik sekretara.

34. U Podgrupi za institucije:

1) Srđan Majstorović, predsednik;

2) Dragana Radojičić, zamenik predsednika;

3) Ivana Antić, sekretar;

4) Biljana Đusić, zamenik sekretara.

35. U Podgrupi za ostala pitanja:

1) Srđan Majstorović, predsednik;

2) Sanja Mrvaljević Nišavić, zamenik predsednika;

3) Miloš Samardžić, sekretar;

4) Sanja Ivić, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7958/2012-1

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Stručnoj grupi Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

dr Milica Delević, predsednik;

Ivan Mrkić, član;

dr Zoran Jeftić, član;

Dragan Marković, član;

Vuk Đoković, član;

Miodrag Đidić,član;

Slobodan Homen, član;

Ljubiša Dimitrijević, član;

Igor Momčilović, član;

Vesna Arsić, član;

Ivica Kojić, član;

Branislav Zec, član;

Goran Petković, član;

Dragijana Radonjić Petrović, član;

Milan Đokić, član;

prof. dr Slavoljub Vukićević, član;

Dušan Mrakić, član;

Duško Radaković, član;

prof. dr Radivoje Mitrović, član;

dr Tinde Kovač Cerović, član;

Ivana Kovačević, član;

prim. dr Elizabet Paunović, član;

Zoran Martinović, član;

Bojan Đurić, član;

Jasna Matić, član;

Oliver Ivanović, član;

Predrag Tojić, član;

Branka Totić, član;

prof. dr Dragan Vukmirović, član;

Predrag Petronijević, član;

Gordana Mataija, član;

Srđan Majstorović, član;

Ognjen Mirić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7956/2012-1

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar