Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA RAZVOJ

I

Mr Danica Jovanović, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za razvoj – Sektor za makroekonomske analize, prognoze i projekcije, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za razvoj – Sektor za makroekonomsko prognoziranje i modeliranje privrednog razvoja do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 22. aprila 2010. godine, zbog promene u organizaciji Republičkog zavoda za razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6533/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za finansiranje lokalne samouprave:

1. Biserka Pavlović, predsednik;

2. Borislav Borović, član;

3. Milomir Vidaković, član;

4. Nada Maslovarić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6471/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE

I

U Komisiju za finansiranje lokalne samouprave imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Diana Dragutinović, ministar finansija;

2. za članove:

1) Nemanja Komazec, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

2) Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

3) Duško Radaković, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6473/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU

I

Razrešava se ass. dr Mirko Grajić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Mirjana Mihajlovski, specijalista opšte hirurgije, Klinički centar Srbije, za predsednika Nadzornog odbora Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6497/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA

„PANE ĐUKIĆ-LIMAR” U KRUŠEVCU

I

Razrešava se Milenko Matković dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić-Limar” u Kruševcu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6555/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA

„PANE ĐUKIĆ-LIMAR” U KRUŠEVCU

I

Imenuje se Milenko Matković za direktora Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić-Limar” u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6559/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita O. br. PS-102/10, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici održanoj 1. septembra 2010. godine, kojom se za vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita imenuje dosadašnji direktor Milorad Džambić, počev od 23. septembra 2010. godine do okončanja postupka za imenovanje direktora, a najduže šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6573/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

I

Razrešava se Rade Dabetić dužnosti direktora Ustanove studentsko odmaralište Beograd, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6582/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

I

Imenuje se Rade Dabetić za direktora Ustanove studentsko odmaralište Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6585/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Razrešava se Goran Kreclović dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6668/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Dragan Atanasov za pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6669/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

„JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO” BEOGRAD

I

U Skupštinu Akcionarskog društva „Jugoslovensko rečno brodarstvo” Beograd imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Ivan Radosavljević, doktor političkih nauka iz Beograda;

2. Sanja Miladinović, diplomirani pedagog iz Merošine;

3. Srećko Ninić, ekonomista iz Valjeva.

II

U Upravni odbor Akcionarskog društva „Jugoslovensko rečno brodarstvo” Beograd imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Saša Aleksić, diplomirani ekonomista iz Beograda;

2. Milun Trivunac, magistar ekonomskih nauka iz Beograda;

3. Predrag Petrović, doktor veterinarske medicine iz Preševa;

4. Saša Petrović, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Knjaževca;

5. Vladimir Torbica, diplomirani ekonomista iz Novog Sada.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6671/2010

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar