33. sednica Vlade Republike Srbije, 29. novembar 2017. godine

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Smederevska Palanka i obrazovanju Privremenog organa opštine Smederevska Palanka („Službeni glasnik RS”, broj /17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA

OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA

I

U Privremeni organ opštine Smederevska Palanka imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Vučen;

2) za članove:

(1) Ivan Gajić,

(2) Mioljub Radovanović,

(3) Petar Jelić,

(4) Nikola Grujić.

II

O obavljanju stručnih i tehničkih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Privremenog organa stara se sekretar kojeg imenuje Privremeni organ.

III

Ovo rešenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Smederevska Palanka i obrazovanju Privremenog organa opštine Smederevska Palanka.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11660/2017

U Beogradu, 29. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar