35. sednica Vlade Republike Srbije, 31. januar 2017. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Razrešava se Aleksandar Jablanović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-804/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Katarina Lalić Smajević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za multilateralnu saradnju, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-630/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

OMLADINE I SPORTA

I

Urošu Zekoviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport, zbog podnošenja pismene ostavke – 17. januara 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-596/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Aca Kovačević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-598/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 44/14 – dr. zakon i 116/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

I

Razrešava se Nebojša Tomić dužnosti vršioca dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-798/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 44/14 – dr. zakon i 116/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

I

Imenuje se Nebojša Tomić za direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-794/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADUUSTANOVE KULTURE OD

NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešava se Dejan Savić dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-678/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Imenuje se mr Dejan Savić za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-680/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo:

1. Dragica Premović, predsednik,

2. Milica Drinjaković, član,

3. Dejan Perjančić, član,

4. Rajko Čubrić, član,

5. Goran Kužić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-699/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO

I

U Upravni odbor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Ilić, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu;

2) za članove:

(1) Anđelka Milojčević, dipl. slikar iz Kraljeva – Žiče,

(2) Mladen Đorđević, dipl. istoričar iz Kraljeva,

(3) Ljubinka Adamović Aksentijević, dipl. grafički dizajner iz Kraljeva,

(4) Marija Aleksić Čevrljaković, dipl. arheolog, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-701/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo:

1. Jelena Dimić, predsednik,

2. Branka Božović, član,

3. Dragan Jezdimirović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-702/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO

I

U Nadzorni odbor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo imenuju se:

1) za predsednika:

– Svetlana Šaptović, dipl. pravnik, advokat iz Kraljeva;

2) za članove:

(1) Andrea Đonović, ekonomista iz Kraljeva,

(2) Rajko Čubrić, dipl. inženjer arhitekture, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-703/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

KULTURE SMEDEREVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo:

1. Dobrica Kostić, predsednik,

2. Dragan Jacanović, član,

3. Žarko Tasić, član,

4. Danilo Cicmil, član,

5. Dragan Stojiljković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-707/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO

I

U Upravni odbor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo imenuju se:

1) za predsednika:

– Dijana Ćetković, dipl. profesor istorije, direktor OŠ „Dositej Obradović” Smederevo;

2) za članove:

(1) Milan Ranković, dipl. industrijski dizajner, Centar za kulturu Smederevo,

(2) Jelena Zdravković, dipl. psiholog, OŠ „Dimitrije Davidović” Smederevo,

(3) Marko Stefanović, master istorije iz Smedereva,

(4) Dragan Stojiljković, građevinski tehničar, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-709/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

KULTURE SMEDEREVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo:

1. Živomir Savić, predsednik,

2. Miloš Pavlović, član,

3. Vasa Piper, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-713/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO

I

U Nadzorni odbor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo imenuju se:

1) za predsednika:

– Danijela Stojković, dipl. pravnik, Centar za kulturu Smederevo;

2) za članove:

(1) Nebojša Ilić, dipl. pravnik, OŠ „Heroj Sveta Mladenović” Smederevo,

(2) Vasa Piper, dipl. inženjer arhitekture, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-715/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 45. st. 2. i 4. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za inovacionu delatnost:

1. prof. dr Dejan Ilić, predsednik,

2. Irena Bulatović, član,

3. dr Goran Radosavljević, član,

4. dr Vesna Crnojević Bengin, član,

5. dr Ivana Magovčević Libiš, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-758/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 45. st 2. i 4. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

U Upravni odbor Fonda za inovacionu delatnost imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dejan Ilić, doktor fizičke hemije;

2) za članove:

(1) Jelena Grubačić, savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(2) Višnja Kalajdžić, samostalni saradnik, Javno preduzeće „Pošte Srbije”,

(3) Nada Novosel, pomoćnik direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija,

(4) Milena Kostadinović, operativni menadžer u Fondu za inovacionu delatnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-671/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 45. st. 2. i 6. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda za inovacionu delatnost:

1. mr Gordana Danilović Grković, predsednik,

2. prof. dr Ratko Ristić, član,

3. mr Miodrag Marković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-759/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 45. st 2. i 6. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

U Nadzorni odbor Fonda za inovacionu delatnost imenuju se:

1) za predsednika:

– Saša Dulić, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija;

2) za članove:

(1) Nikoleta Ilić, profesor ruskog jezika, Osnovna škola „20. oktobar”, Beograd,

(2) Aleksandra Benković, dipl. menadžer za nekretnine iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-672/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM

I

Konstatuje se da je Nemanji Stevanoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom 12. decembra 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-718/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG

KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM

I

Imenuje se Nemanja Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-719/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Konstatuje se da je Nemanji Stevanoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom 12. decembra 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-721/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Imenuje se Nemanja Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, za predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-722/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG

VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA

I

Razrešava se Dijana Ivančić dužnosti člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta.

II

Imenuje se Branislav Pekić, ministar savetnik u Odeljenju za NATO i Partnerstvo za mir Ministarstva spoljnih poslova, za člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-724/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Jovan Petrović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za infrastrukturu kvaliteta od 22. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-827/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS”, br. 41/11 i 83/11), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

I

Razrešava se Ljubinko Stanojević dužnosti vršioca dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, zbog postavljenja na položaj direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-822/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS”, br. 41/11 i 83/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

I

Postavlja se Ljubinko Stanojević na položaj direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-823/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar