352. sednica Vlade Republike Srbije, 4. novembar 2010. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Vladimir Pešić dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-8060/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Postavlja se Vladimir Pešić na položaj pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, na pet godina.

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-8065/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Zoran Milošević dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-8061/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Postavlja se Zoran Milošević na položaj pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje, na pet godina.

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-8063/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Suzana Paunović dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-8057/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Postavlja se Suzana Paunović na položaj pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, na pet godina.

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-8058/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-ispravka i 123/07-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešava se Radiša Urošević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”, na lični zahtev.

II

Imenuje se Ana Sekulović za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8087/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PODGRUPE ZA FINANSIJSKE USLUGE STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA

EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Zorica Dunović dužnosti zamenika predsednika Podgrupe za finansijske usluge Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se Vladan Manić, savetnik ministra finansija, za zamenika predsednika Podgrupe za finansijske usluge Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7980/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI PREDUZEĆA ZA VODNE PUTEVE „IVAN MILUTINOVIĆ” – PIM AD BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Miloš Đošan dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović” – PIM a.d. Beograd – u restrukturiranju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8122/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Siniša Tadić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za ljudske i materijalne resurse i finansiranje i računovodstvo u Ministarstvu finansija, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8085/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU

U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Danica Mihailović dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, zbog postavljenja na položaj direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7984/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Danica Mihailović na položaj direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7985/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Tatjana Matić dužnosti sekretara Ministarstva rada i socijalne politike, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-8054/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Tatjana Matić na položaj sekretara Ministarstva rada i socijalne politike, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-8055/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 27d stav 6. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PRIVREMENOG DIREKTORA

CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE

I

Imenuje se Aleksandra Drecun za privremenog direktora Centra za promociju nauke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8125/2010

U Beogradu, 4. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar