37. sednica Vlade Republike Srbije, 31. jul 2014. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Dr Demiru Hadžiću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za puteve i bezbednost saobraćaja, zbog ukidanja položaja – od 17. jula 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8061/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Slobodan Pajić za pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za inspekcijski nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8062/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA,

SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Razrešava se Saša Stojanović dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za drumski transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8065/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA,

SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Saša Stojanović za pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8066/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Razrešava se Siniša Nadbantić dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7986/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 108/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za restituciju:

1. Vojislav Nedić, predsednik, na lični zahtev,

2. dr Tijana Šurlan, član.

II

U Upravni odbor Agencije za restituciju imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Tijana Šurlan, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za člana:

– Zoran Živanović, dipl. pravnik, advokat iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8150/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Nišu:

1. Radmila Ivković, predsednik,

2. Igor Jovanić, član,

3. Milka Krnjajić, član,

4. Srđan Jovanović, član,

5. Slađana Petrović, član,

6. Goran Perić, član,

7. Dragana Golubović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7944/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Nišu imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Sekulić, pravnik;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Milan Jovanović, dipl. politikolog,

(2) Tijana Agović, inženjer menadžmenta,

predstavnici roditelja učenika:

(1) Jasmina Dinić, domaćica, Prokuplje,

(2) Milena Čikić, knjigovođa, Vlasotince,

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Radmila Kovandžić, tehnolog,

(2) Marija Kocić, stručni saradnik-pedagog.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7945/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Kliničkog centra Kragujevac:

1) Slavica Božović, predsednik,

2) Branko Mirković, član,

3) dr Marijana Jevđić, član.

II

U Nadzorni odbor Kliničkog centra Kragujevac imenuju se:

1) za predsednika:

– Vukoje Radovanović iz Kragujevca;

2) za članove:

(1) prof. dr Anđelka Stojković, profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu,

(2) Ivica Momčilović, strukovni menadžer iz Kragujevca.

III

Ovim rešenjem zamenjuje se Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Kliničkog centra Kragujevac („Službeni glasnik RS”, broj 10/14).

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7657/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Razrešava se dr Dušica Bojić dužnosti člana Nadzornog odbora Istorijskog muzeja Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8155/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Marko Vuksan, dipl. arheolog, viši kustos u Istorijskom muzeju Srbije – Ustanovi kulture od nacionalnog značaja, za člana Nadzornog odbora Istorijskog muzeja Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8157/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI DRUŠTVENOG PREDUZEĆA „BEOGRADSKI SAJAM”

SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD

I

Razrešava se Jugoslav Stajkovac dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Društvenog preduzeća „Beogradski sajam” sa potpunom odgovornošću, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8147/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Konstatuje se da je Nemanji Stevanoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8199/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Imenuje se Nemanja Stevanović, diplomirani pravnik, za predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8204/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za upravljanje lukama („Službeni glasnik RS”, broj 70/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za upravljanje lukama:

1. Zoran Grujičić, predsednik,

2. Stefan Tomašević, član,

3. Branislav Baćović, član,

4. Borivoje Perović, član,

5. Dragan Vladisavljević, član,

6. Aleksandar Farkaš, član,

7. Branko Paravinja, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8271/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za upravljanje lukama („Službeni glasnik RS”, broj 70/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA

I

U Upravni odbor Agencije za upravljanje lukama imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Borko Milosavljević, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) za članove:

(1) Ognjen Pantelić, dipl. pravnik iz Beograda,

(2) dr Mihailo Jokić, dipl. matematičar iz Valjeva,

(3) Gordana Petrović, dipl. ekonomista iz Beograda,

(4) Goran Bojović, dipl. ekonomista iz Beograda,

(5) mr Slobodan Cvetković, dipl. menadžer iz Novog Sada,

(6) Aleksandar Stojanović, dipl. fotograf iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8272/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 75/09, 109/09 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se dr Ivan Rakonjac za predsednika Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8298/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije:

1. Zlatibor Slavić,

2. Nenad Spasović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8295/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Razrešava se mr Snježana Pupavac dužnosti predsednika Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije.

II

U Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Nedeljko Pantić, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za člana:

– mr Vladimir Milenković, magistar ekonomije iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8297/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA PRAVDE

I

Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde i državne uprave – Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra pravde – Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 27. juna 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8403/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA PRAVDE

I

Slavica Jelača, pomoćnik ministra pravde i državne uprave – Sektor za materijalno-finansijske poslove, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra pravde – Sektor za materijalno- finansijske poslove, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 27. juna 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8393/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA PRAVDE

I

Vladimir Davidović, pomoćnik ministra pravde i državne uprave – Sektor za normativne poslove, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra pravde – Sektor za normativne poslove i međunarodnu pravnu pomoć, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 30. decembra 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8396/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA PRAVDE

I

Igor Todoroski, pomoćnik ministra pravde i državne uprave – Sektor za elektronsku upravu, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra pravde – Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 30. decembra 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8395/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA PRAVDE

I

Đorđe Cvetinčanin, sekretar Ministarstva pravde i državne uprave, nastavlja rad na položaju sekretara Ministarstva pravde, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 29. decembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8398/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Dr Milan Stevović, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde i državne uprave, nastavlja rad na položaju direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 24. januara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8406/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Vladimir Ćeklić, pomoćnik direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom – Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde i državne uprave, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom – Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 30. decembra 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8404/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Nela Kuburović dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe i međunarodnu pravnu pomoć, sa 31. julom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8409/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Nela Kuburović za pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe, od 1. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8400/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA

PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Razrešava se Vanja Rodić dužnosti pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, sa 31. julom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8405/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

– ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM

ZA LJUDSKA PRAVA

I

Postavlja se Vanja Rodić za pomoćnika ministra pravde – zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, od 1. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8408/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešava se Milan Marković dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, sa 31. julom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8399/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešava se Zdravko Grujić dužnosti zamenika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, sa 31. julom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8397/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

I

Razrešava se Bratislav Petković dužnosti zamenika direktora Kancelarije za saradnju s crkvama i verskim zajednicama sa 31. julom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8402/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU

S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Bratislav Petković za pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama – Sektor za unapređenje položaja crkava i verskih zajednica i međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde, od 1. avgusta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8407/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

VERA I DIJASPORE

I

Dr Draganu Novakoviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra vera i dijaspore – Sektor za unapređenje položaja crkava i verskih zajednica, versko školstvo i versku nastavu, zbog ukidanja položaja – 31. jula 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8394/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Tatjana Rajović za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8369/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Dragan Vukanić za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8371/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Predrag Sazdanović za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8373/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se prim. dr Zoran Panajotović za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za inspekcijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8370/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Tatjana Jovanović za pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8450/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Svetlana Adamović za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7147/2014-1

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA

KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se dr Željko Jović za zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8357/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA

KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Dušan Kozarev za zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8356/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se dr Dušan Jovović za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8358/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o ekonomskoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Konstatuje se da je prof. dr Zorani Mihajlović prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8451/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o ekonomskoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8452/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o izmenama osnivačkog akta „Jat-Tehnika” društva s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 79/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZREŠENJU VRŠIOCA

DUŽNOSTI DIREKTORA „JAT-TEHNIKA” DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o razrešenju Srđana Miškovića dužnosti vršioca dužnosti direktora „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd, koju je donela Skupština „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd na sednici od 30. jula 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8479/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o izmenama osnivačkog akta „Jat-Tehnika” društva s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 79/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU VRŠIOCA

DUŽNOSTI DIREKTORA „JAT-TEHNIKA” DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o izboru Miroslava Musulina za vršioca dužnosti direktora „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd, koju je donela Skupština „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd na sednici od 30. jula 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8482/2014

U Beogradu, 31. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar