Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Univerziteta u Beogradu:

1. Vida Petrović Škero;

2. Mirko Petrović;

3. prof. dr Bogoljub Šijaković;

4. prof. dr Jovo Babić;

5. prof. dr Marko Bumbaširović.

II

Ovo rešenje objaviti u ,,Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-9672/2010

U Beogradu, 22. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. prof. dr Mijat Damjanović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu;

2. dr Aca Marković, profesor Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu;

3. prof. dr Dragor Hiber, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

4. Kosta Popović, direktor „Dipos“ d.o.o. Beograd;

5. Ivan Maričić, predsednik Izvršnog odbora Srpske banke.

II

Ovo rešenje objaviti u ,,Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-9652/2010

U Beogradu, 22. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar