40. sednica Vlade Republike Srbije, 23. februar 2017. godine

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Vrbas i obrazovanju Privremenog organa opštine Vrbas („Službeni glasnik RS”, broj 10/17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG

ORGANA OPŠTINE VRBAS

I

Razrešava se Goran Pejović dužnosti člana Privremenog organa opštine Vrbas.

II

Imenuje se Danilo Maraš za člana Privremenog organa opštine Vrbas.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1512/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Zoran Balinovac za vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za normativne poslove od 9. marta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1547/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se Jovan Petrović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za infrastrukturu kvaliteta sa 17. februarom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1543/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Jovan Petrović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda od 18. februara 2017. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1545/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Radmila Jagodić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za budžet i finansije od 2. marta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1589/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Aleksandar Rebić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za pravne i informaciono-dokumentacione i administrativne poslove od 6. marta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1522/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za bezbednost i zdravlje na radu:

1. Negovan Stanković, predsednik,

2. Vera Božić Trefalt, član,

3. Bojan Jocić, član,

4. doc. dr Ivan Mačužić, član,

5. prof. dr Petar Bulat, član,

6. prof. dr Momir Praščević, član,

7. Duško Vuković, član,

8. Saša Dimitrijević, član,

9. Nebojša Miletić, član,

10. Željka Knežević, član,

11. Leposava Sojić, član,

12. Bruno Đuran, član,

13. doc. dr Ferenc Vicko, član,

14. Atila Juhas, član,

15. prof. dr Miodrag Hadžistević, član,

16. mr Mirjana Filipović, član,

17. Dragoslav Tomović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1513/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

I

U Savet za bezbednost i zdravlje na radu imenuju se:

1) za predsednika:

– Negovan Stanković, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za članove:

(1) Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) mr Bojan Jocić, direktor Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(3) doc. dr Ivan Mačužić, profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu,

(4) prof. dr Petar Bulat, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(5) prof. dr Momir Praščević, dekan Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu,

(6) Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije,

(7) Vera Kondić, stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu, zabranu diskriminacije i mobinga u UGS „Nezavisnost”,

(8) Nebojša Miletić, član Predsedništva Unije poslodavaca Srbije,

(9) Željka Knežević, sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(10) Leposava Sojić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(11) Radoje Savićević, sekretar Ministarstva privrede,

(12) doc. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

(13) Bojan Gavrić, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine,

2

(14) prof. dr Miodrag Hadžistević, profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,

(15) Siniša Tanacković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike,

(16) Dragoslav Tomović, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije,

(17) Jelena Bojović, programski direktor Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj,

(18) Mirko Kovač, potpredsednik Odbora za ljudske resurse Poslovnog Udruženja Saveta stranih investitora,

(19) dr Aleksandar Perić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1514/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, br. 93/08 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLAPROTEINKA”, SOMBOR

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor:

1. Nikola Maričić, predsednik,

2. Danijela Dorotić, član,

3. Mira Petričić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1637/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, br. 93/08 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA

PROTEINKA”, SOMBOR

I

U Upravni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor imenuju se:

1) za predsednika:

– Isidora Ignjatović, dipl. ekonomista iz Odžaka;

2) za članove:

(1) Dejan Dorotić, mašinski tehničar iz Sombora,

(2) Zoran Janjatović, saobraćajni tehničar iz Sombora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1636/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, br. 93/08 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA I ČLANA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLAPROTEINKA”, SOMBOR

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor:

1. Nebojša Miščević, vršilac dužnosti predsednika,

2. Dejan Parčetić, vršilac dužnosti člana,

3. Mirko Kudus, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1634/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, br. 93/08 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLAPROTEINKA”, SOMBOR

I

U Nadzorni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor imenuju se:

1) za predsednika:

– Bojana Sretković, dipl. analitičar zaštite životne sredine iz Sombora;

2) za članove:

(1) Ivan Marjanović, dipl. ekonomista iz Bačkog Monoštora,

(2) Mira Petričić, dipl. veterinar iz Sombora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1635/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar