41. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2012. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Ljiljana Blagojević za pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9428/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Zlatko Milikić za pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za finansijski sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9512/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Nenad Mijailović za pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za javna preduzeća.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9513/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa članom 5. Priloga B Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/02),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U MEŠOVITOM KOMITETU ZA RASPODELU DIPLOMATSKE I KONZULARNE IMOVINE IZ ANEKSA B

SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se Vladimir Ćurgus dužnosti ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za raspodelu diplomatske i konzularne imovine iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Imenuje se Svetlana Arsenić Borovnica, ministar savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova, za ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za raspodelu diplomatske i konzularne imovine iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9528/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA U

REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za sprovođenje Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji:

1. Ivana Kovačević, predsednik,

2. Bogoljub Lazarević, član,

3. Ružica Stojiljković, član,

4. Ljiljana Džuver, član,

5. Radmila Bukumirić Katić, član,

6. Neda Bokan, član.

II

U Radnu grupu za sprovođenje Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji imenuju se:

1) za predsednika:

– Nenad Borovčanin, Ministarstvo omladine i sporta;

2) za članove:

(1) dr Zoran Kostić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(2) Jelena Rančić, Ministarstvo finansija i privrede,

(3) Biljana Žarković, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

(4) Brankica Janković, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(5) prof. dr Nada Kovačević, Konferencija univerziteta Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9471/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja savremene umetnosti:

1. prof. Dušan Otašević, predsednik,

2. prof. dr Slobodan Mijušković, član,

3. Ivana Milenković, član,

4. Dejan Sretenović, član,

5. Borut Vild, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8410/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

I

U Upravni odbor Muzeja savremene umetnosti imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Mihailo Petković, likovni umetnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) mr Nikola Kolja Milunović, vajar iz Beograda,

(2) Dragan Babić, novinar, urednik Radio Beograda,

(3) mr Lidija Bogdanović, pomoćnik direktora Istorijskog muzeja Srbije,

(4) Dejan Sretenović, dipl. istoričar umetnosti, Muzej savremene umetnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8412/2012-1

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Muzeja savremene umetnosti:

1. Jugoslav Ćosić, vršilac dužnosti predsednika,

2. Dragana Šušić, član,

3. Nada Bojić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8417/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

I

U Nadzorni odbor Muzeja savremene umetnosti imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. Petar Arsić, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) mr Igor Stepančić, slikar iz Beograda,

(2) Dušan Basta, pravnik, Muzej savremene umetnosti u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8421/2012-1

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se Darko Radojičić dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za pripremu propisa, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9548/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se doc. dr Zoran Radovanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9614/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se doc. dr Zoran Radovanović za direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9617/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE

DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT

I

Razrešava se prim. dr sci. med. Tanja Knežević dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9609/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJEDR MILAN JOVANOVIĆ BATUT

I

Imenuje se dr Dragan Ilić za vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9610/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA BEOGRAD

I

Imenuje se Slavoljub Veselinović za vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9607/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG

KULTURNOG CENTRA BEOGRAD

I

Slavoljubu Veselinoviću prestaje dužnost direktora Studentskog kulturnog centra Beograd, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9606/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Razrešava se Vera Pavlović Lončarski dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9631/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Imenuje se Mirjana Andrić za vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9633/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE

KULTURNOG RAZVITKA

I

Razrešava se Aleksandar Lazarević dužnosti direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9630/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA

I

Imenuje se Marina Lukić Cvetić za vršioca dužnosti direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9634/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) a u vezi sa Uredbom o prestanku važenja Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled („Službeni glasnik RS”, broj 118/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI PREGLED

I

Vojislavu Kovačeviću prestaje dužnost direktora Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled danom početka primene Uredbe o prestanku važenja Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled, 31. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9620/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) a u vezi sa Uredbom o prestanku važenja Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled („Službeni glasnik RS”, broj 118/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANA SAVETA

SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI PREGLED

I

Dejanu Protiću prestaje dužnost predsednika, a Aidi Ćorović dužnost člana Saveta Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled danom početka primene Uredbe o prestanku važenja Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled, 31. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9618/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Razrešava se Milana Rakić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9688/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 55/12 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU GENERALNOG INSPEKTORA

I

Razrešava se prof. dr Božidar Banović dužnosti Generalnog inspektora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9679/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 55/12 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU GENERALNOG INSPEKTORA

I

Postavlja se Miladin Vujanović za Generalnog inspektora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9680/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. Uredbe o uslovima, kriterijumima i načinu sticanja, odnosno oduzimanja statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja („Službeni glasnik RS”, broj 40/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA STICANJE I ODUZIMANJE STATUSA USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Komisiju za sticanje i oduzimanje statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivan Jevtić, akademik;

2) za članove:

(1) prof. dr Milka Čanak Medić, konzervator,

(2) dr Vesna Marjanović, etnolog-antropolog,

(3) Vladimir Kopicl, profesor književnosti,

(4) Momčilo Antonović, slikar,

(5) Živorad Ajdačić, reditelj i dramski pisac,

(6) Branko Bojović, arhitekta,

(7) Radoslav Petković, književnik,

(8) Šandor Laslo, dramski umetnik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8561/2012-1

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE

I

Razrešava se Ksenija Radulović dužnosti direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9654/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA

POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE

I

Imenuje se Momčilo Kovačević za vršioca dužnosti direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9659/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

KULTURE NIŠ

I

Razrešava se Mile Veljković dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9660/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA

ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ

I

Imenuje se Elena Vasić Petrović za vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9656/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ANSAMBLA

NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE KOLO

I

Razrešava se Radojica Kuzmanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8407/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ANSAMBLA

NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE KOLO

I

Imenuje se Dragan Milinković Fimon za vršioca dužnosti direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8409/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 222. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje:

1. Milomir Bošković,

2. Vojislav Borisavljević.

II

U Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imenuju se za članove:

1. Radoslav Topalović, Savez samostalnih sindikata Srbije,

2. Branislav Pavlović, Savez samostalnih sindikata Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9697/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Slađani Radović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za upravu i koordinaciju službi lokalne samouprave, zbog ukidanja položaja – od 29. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8794/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12 i 123/12), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Aleksandar Stojanović dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za održivi povratak i opstanak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8796/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br.75/12 i 123/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Aleksandar Stojanović za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za ljudske i materijalne resurse i podršku lokalnoj samoupravi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8797/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12 i 123/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Branka Gajić za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za održivi povratak i opstanak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8822/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12 i 123/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Mirko Krlić za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za brigu o obrazovanju, zdravstvu, kulturnom nasleđu i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8825/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12 i 123/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Krstimir Pantić za zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9689/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12 i 123/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Malinka Mitrović za zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9690/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Kruni Kaličanin prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za međunarodnu saradnju i saradnju sa međunarodnim misijama, zbog ukidanja položaja – od 29. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8795/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Vesni Koković prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju, zbog ukidanja položaja – od 29. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8793/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon i 36/11 – dr. zakon), a u vezi sa članom 456. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 125/04 i 36/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRIREĐIVANJE SAJMOVA I IZLOŽBI NOVOSADSKI SAJAM”, NOVI SAD

I

U Skupštinu Akcionarskog društva za priređivanje sajmova i izložbi „Novosadski sajam”, Novi Sad, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Stevan Pavin iz Novog Sada, JMBG 0808951800071.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9730/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se Milorad Ilić dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za drumski transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9736/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Milorad Ilić za pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za drumski transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9748/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se Dejan Lasica dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za železnice i intermodalni transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9746/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Dejan Lasica za pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za železnice i intermodalni transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9745/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se Radoslav Tomašević dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za vazdušni saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9740/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Milutin Popović za pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za vazdušni saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9738/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se Pavle Galić dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9741/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I ENERGETIKU

I

Razrešava se Mirjana Trifunović dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu i energetiku – Sektor za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9739/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Mirjana Trifunović za pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9742/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Saša Mirković za pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za puteve i bezbednost saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9743/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA

I

Milka Marković, sekretar Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, nastavlja rad na položaju sekretara Ministarstva saobraćaja, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 10. decembra 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9734/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Slobodan Milošević, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku, nastavlja rad na položaju direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu saobraćaja, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 7. marta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9735/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Milenko Rakčević, pomoćnik direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu saobraćaja, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 7. marta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9737/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar