417. sednica Vlade Republike Srbije, 17. mart 2011. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA PRAVDE

I

Maji Matija Ristić prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva pravde, zbog podnošenja pismene ostavke – od 17. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2009/2011

U Beogradu, 17. marta 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar