Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Duško Radaković za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2171/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Sanja Čeković za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2166/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Slavica Denić za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2168/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Bojan Đurić za državnog sekretara u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2198/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Nemanja Komazec za državnog sekretara u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2194/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se dr Miladin Avramov za državnog sekretara u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2195/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

I

Postavlja se dr Rajko Perić za državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2179/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

I

Postavlja se prof. dr Slavoljub Vukićević za državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2181/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

I

Postavlja se Jovica Zarkula za državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2182/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

I

Postavlja se Miodrag Miljković za državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2185/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Milan Stegić dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za projektno i finansijsko upravljanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2227/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Vukica Bućković za pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za projektno i finansijsko upravljanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2228/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA PRAVDE

I

Vukici Bućković prestaje rad na položaju pomoćnika ministra pravde – Sektor za materijalno-finansijske poslove, zbog podnošenja pismene ostavke – od 24. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2232/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

Imenuje se Dragan Šutanovac, ministar odbrane, za člana Odbora za privredu i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2178/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM

I DRŽAVNE ORGANE

I

Imenuje se Dragan Šutanovac, ministar odbrane, za člana Odbora za pravni sistem i državne organe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2176/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

I

Razrešava se Saša Obradović dužnosti predsednika Komisije za međunarodno humanitarno pravo.

II

Imenuje se Vladimir Cvetković, savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova, za predsednika Komisije za međunarodno humanitarno pravo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2111/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 54/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Slobodan Mihajlović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2103/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

Razrešava se Predrag Todosić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

II

Imenuje se Jelena Konstantinović, dipl. ekonomista u Javnom preduzeću „Putevi Srbije”, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2128/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Igor Momčilović dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za ekonomiju i javna preduzeća, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra finansija – Sektor za ekonomiju i javna preduzeća.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-2152/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Igor Momčilović na položaj pomoćnika ministra finansija – Sektor za ekonomiju i javna preduzeća, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2153/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA STATISTIKU

I

Razrešava se dr Miladin Kovačević dužnosti zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku, zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1795/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se dr Miladin Kovačević na položaj zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1796/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA STATISTIKU

I

Razrešava se Zoran Jančić dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor statistike stanovništva i prikupljanja podataka na terenu, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor statistike stanovništva i prikupljanja podataka na terenu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1797/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Zoran Jančić na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor statistike stanovništva i prikupljanja podataka na terenu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1800/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA STATISTIKU

I

Razrešava se mr Andra Milojić dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za nacionalne račune, cene i poljoprivredu, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za nacionalne račune, cene i poljoprivredu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1798/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se mr Andra Milojić na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za nacionalne račune, cene i poljoprivredu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1799/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA STATISTIKU

I

Razrešava se Slavko Kapuran dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1801/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Slavko Kapuran na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1803/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA STATISTIKU

I

Razrešava se Miroslav Janković dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor poslovnih statistika, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor poslovnih statistika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1802/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Miroslav Janković na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor poslovnih statistika, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1804/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA STATISTIKU

I

Razrešava se dr Miroljub Kostić dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije i publicistiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1791/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Branko Jireček na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije i publicistiku, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1793/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Zvonimir Pavlović na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor statistike za područnu jedinicu za Autonomnu Pokrajinu Vojvodina sa sedištem u Novom Sadu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1790/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE

U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE

I NjIHOVIH ZAMENIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije:

– članovi – predstavnici Vlade:

1. dr Diana Dragutinović,

2. mr Mlađan Dinkić,

3. Milan Marković,

4. dr Tomica Milosavljević,

5. dr Žarko Obradović.

– zamenici članova – predstavnika Vlade:

1. Marinko Bošnjak,

2. mr Dragutin Radosavljević,

3. Tomislav Stantić,

4. prof. dr Radivoje Mitrović.

II

U Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije imenuju se:

– za članove – predstavnike Vlade:

1. Dušan Nikezić, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2. mr Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja,

3. Milan Marković, ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu,

4. dr Zoran Stanković, ministar zdravlja,

5. dr Žarko Obradović, ministar prosvete i nauke.

– za zamenike članova – predstavnika Vlade:

1. Dragi Vidojević, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike,

2. Duško Radaković, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu,

3. dr Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

4. prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete i nauke.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2130/2011-1

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 168. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVIMA

VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Prestaje dužnost članovima Visokog službeničkog saveta:

1. Draganu Raduloviću,

2. Nadi Miljuš,

3. Milici Dražić,

4. Mirjani Tadić,

5. Jasmini Damjanović,

6. Vladani Jović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2274/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 165. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Za članove Visokog službeničkog saveta iz reda državnih službenika koje na položaj postavlja Vlada imenuju se:

(1) Dragan Radulović, sekretar Ministarstva odbrane,

(2) Milica Dražić, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu,

(3) Vladana Jović, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu,

(4) Nada Miljuš, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade,

(5) Ranka Vujović, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo,

(6) Mirjana Tadić, pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2283/2011

U Beogradu, 24. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar