427. sednica Vlade Republike Srbije, 7. april 2011. godine

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ČAČKU

I

Momčilu Petkoviću prestaje dužnost vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-2532/2011

U Beogradu, 7. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA

U ČAČKU

I

Imenuje se Momčilo Petković za direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-2534/2011

U Beogradu, 7. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se Mihail Arandarenko dužnosti predsednika Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-2668/2011

U Beogradu, 7. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Imenuje se Slobodan Maraš za predsednika Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-2669/2011

U Beogradu, 7. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 133. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA ČLANA

NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Slavica Manojlović dužnosti zamenika člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti – predstavnika Vlade.

II

Imenuje se Nada Todorović, šef Odseka za opšte ekonomsko-finansijske poslove u Ministarstvu rada i socijalne politike, za zamenika člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti – predstavnika Vlade.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-2633/2011

U Beogradu, 7. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA

U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNjU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA „HIP-PETROHEMIJA”, PANČEVO – U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Ljiljana Krčedinac dužnosti predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija”, Pančevo – u restrukturiranju.

II

Razrešava se Branislav Zec dužnosti predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija”, Pančevo – u restrukturiranju.

III

U Skupštinu Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija”, Pančevo – u restrukturiranju, imenuje se Branislav Zec, diplomirani ekonomista iz Beograda, za predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća.

IV

U Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija”, Pančevo – u restrukturiranju, imenuje se Milan Teofilović, diplomirani pravnik iz Beograda, za predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća.

V

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2258/2011-1

U Beogradu, 7. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Branislavi Jeftić prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za pravne i opšte poslove, zbog ukidanja položaja – od 11. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2662/2011

U Beogradu, 7. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Sanji Jašarević Kužić prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava, zbog ukidanja položaja – od 11. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2656/2011

U Beogradu, 7. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se Nenad Drašković dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za zaštitu prava nacionalnih manjina, međunarodnu saradnju i integracije – od 11. marta 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2655/2011

U Beogradu, 7. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Vesna Kovač za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2769/2011

U Beogradu, 7. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar