434. sednica Vlade Republike Srbije, 28. april 2011. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Vladimir Matović za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3285/2011

U Beogradu, 28. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. i člana 20. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 6. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 94/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE

I

Razrešava se prim. mr sci. med. dr Miljko Pejić dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Branko Ristić, predstavnik Lekarske komore Srbije, za predsednika Upravnog odbora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3188/2011

U Beogradu, 28. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar