448. sednica Vlade Republike Srbije, 26. maj 2011. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

SPOLjNIH POSLOVA

I

Razrešava se Mirko Stefanović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3917/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Ivan Mrkić za državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3919/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Goran Radosavljević za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3931/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA RAZVOJ

I

Razrešava se Edvard Jakopin dužnosti direktora Republičkog zavoda za razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3935/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Edvard Jakopin za pomoćnika ministra finansija – Sektor za nacionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3938/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Dr Ivani Mišić prestaje rad na položaju pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstvenu zaštitu, zbog ukidanja položaja – od 24. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4049/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Zorici Pavlović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje i finansiranje u zdravstvu, zbog ukidanja položaja – od 24. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4050/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Dr Svetlani Mijatović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za inspekcijske poslove, zbog ukidanja položaja – od 24. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4047/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Dubravka Šaranović Racić za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4054/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se prof. dr Petar Bulat za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4055/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se Milica Vlašić Koturović za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4052/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se Slobodan Marković za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za finansiranje u zdravstvu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4053/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se Zorica Pavlović za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4051/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 –ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA ZDRAVLjA

I

Draganu Morači prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva zdravlja, zbog ukidanja položaja – od 24. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4048/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1, a u vezi sa članom 81. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE

I

Goran Tasić, direktor Republičke direkcije za robne rezerve u Ministarstvu trgovine i usluga, nastavlja rad na položaju direktora Republičke direkcije za robne rezerve, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 18. februara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3996/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1, a u vezi sa članom 81. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE

I

Prof. dr Milorad Rakonjac, pomoćnik direktor Republičke direkcije za robne rezerve – Sektor za komercijalu u Ministarstvu trgovine i usluga, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za robne rezerve – Sektor za komercijalu, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 18. februara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3956/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Maja Matija Ristić dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za pravne, opšte i normativne poslove – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4039/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Maja Matija Ristić za sekretara Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4041/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Vukica Bućković dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za projektno i finansijsko upravljanje – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4040/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Vukica Bućković za pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4042/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Jan Boćanski dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4015/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA

VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Jan Boćanski za direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4018/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se dr Saša Orlović dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4043/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se dr Saša Orlović za direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4011/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Zoran Jeličić dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4014/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Zoran Jeličić za direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4017/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Dejan Serdar dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4019/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dejan Serdar za direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4022/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Uroš Ungurović dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4010/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Uroš Ungurović za direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4013/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se mr Ljiljana Stanković za pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za trgovinu, usluge, cene i zaštitu potrošača – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4032/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Miloš Milovanović dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za analitiku i agrarnu politiku – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4008/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Miloš Milovanović za pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za poljoprivrednu politiku i međunarodnu saradnju – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4012/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Slobodan Teofanov dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za ruralni razvoj – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4037/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE I USLUGA

I

Razrešava se Daniela Gačić Vukićević dužnosti sekretara Ministarstva trgovine i usluga – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4029/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Goran Milošev dužnosti pomoćnika direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4044/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE I USLUGA

I

Razrešava se Nebojša Lazarević dužnosti pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor za međunarodnu saradnju – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4030/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILjA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dragana Gođevac Obradović za pomoćnika direktora Uprave za zaštitu bilja za oblast opštih, pravnih, finansijskih i poslova fitosanitarne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4033/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Žarko Radat dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za strukturne podsticaje u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4016/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Žarko Radat za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za odobravanje plaćanja podsticaja u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4021/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Bojan Živadinović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – za komunikaciju za EU Komisijom – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4020/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Bojan Živadinović za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – za komunikaciju za EU Komisijom – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4023/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Vojislav Popović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4024/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Vojislav Popović za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4027/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Mirjana Tadić, pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za pravne poslove, ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za pravne i opšte poslove u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 3. februara 2011. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4025/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Smiljana Kovačević, pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 17. februara 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4046/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se Siniša Kukić za vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4108/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 1. i člana 31. st. 2. i 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se Vesna Gaćeša dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4109/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Aleksandru Davidovu prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog ukidanja položaja – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4028/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Dušanu Pajkiću prestaje rad na položaju direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog ukidanja položaja – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4026/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Dušan Protić, pomoćnik ministra trgovine i usluga – Sektor za pravne, normativne i upravne poslove, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za normativne i upravne poslove, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 21. januara 2010. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4036/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Lidija Stojanović, pomoćnik ministra trgovine i usluga – Sektor tržišne inspekcije, Glavni tržišni inspektor, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor tržišne inspekcije, Glavnog tržišnog inspektora, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 21. januara 2010. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4034/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA TRGOVINE I USLUGA

I

Mr Ljiljani Stanković prestaje rad na položaju pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor za trgovinu, cene i zaštitu potrošača, zbog ukidanja položaja – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4035/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA TRGOVINE I USLUGA

I

Saši Gmijoviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor za usluge, zbog ukidanja položaja – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4038/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Dragani Gođevac Obradović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast vodne i šumarske i lovne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog ukidanja položaja – od 20. maja 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4031/2011

U Beogradu, 26. maja 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar