466. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jun 2011 godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Zoran Jeličić dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5112/2011

U Beogradu, 30. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Zoran Knežević za direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5113/2011

U Beogradu, 30. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Nenad Manić za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5110/2011

U Beogradu, 30. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 45. st. 2. i 6. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Razrešava se mr Gordana Danilović Grković dužnosti predsednika Nadzornog odbora Fonda za inovacionu delatnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5109/2011

U Beogradu, 30. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 45. st. 2. i 6. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Imenuje se mr Gordana Danilović Grković za predsednika Nadzornog odbora Fonda za inovacionu delatnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5111/2011

U Beogradu, 30. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA MUZEJA PRIMENjENE UMETNOSTI

U BEOGRADU

I

Razrešava se Ivanka Zorić dužnosti direktora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5001/2011

U Beogradu, 30. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Dragor Hiber dužnosti vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Arhiva Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5000/2011

U Beogradu, 30. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU HOLDING KORPORACIJE „ELEKTRONSKA INDUSTRIJA”

AKCIONARSKO DRUŠTVO, NIŠ – U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešavaju se dužnosti vršilaca dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Holding korporacije „Elektronska industrija” Akcionarsko društvo, Niš – u restrukturiranju:

1. Aleksandar Mitić;

2. mr Marko Dimitrijević, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Holding korporacije „Elektronska industrija” Akcionarsko društvo, Niš – u restrukturiranju, imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1) za predsednika:

– Milan Popović, inženjer mašinstva iz Gadžinog Hana;

2) za člana:

– Saša Marković, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Niša.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4279/2011-1

U Beogradu, 30. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar