476. sednica Vlade Republike Srbije, 14. jul 2011. godine

Na osnovu člana 3b stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Postavlja se Tamara Milošević Grbić za pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5572/2011

U Beogradu, 14. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA U MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Sanja Jašarević Kužić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5584/2011

U Beogradu, 14. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA U SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNjU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA

I HEMIKALIJA „HIP-PETROHEMIJA”, PANČEVO – U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Branislav Zec dužnosti predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija”, Pančevo – u restrukturiranju, na lični zahtev.

II

U Skupštinu Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija”, Pančevo – u restrukturiranju, za predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća imenuje se Dževida Ninkov, diplomirani ekonomista iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5472/2011

U Beogradu, 14. jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar