49. sednica Vlade Republike Srbije, 12. februar 2013. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Miomir Udovički za pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za bezbednosnu politiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1081/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Razrešava se Biljana Pavlović dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde i državne uprave, zbog postavljenja na položaj direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde i državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1163/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Biljana Pavlović na položaj direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde i državne uprave, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1164/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa tačkom 12. Odluke o osnivanju Agencije za upravljanje lukama („Službeni glasnik RS”, broj 70/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PRIVREMENOG DIREKTORA

AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA

I

Imenuje se Branko Mitrović za privremenog direktora Agencije za upravljanje lukama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-961/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Slobodan Krnjajić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Ivo Toševski, viši naučni savetnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1073/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 2. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima korišćenja sredstava solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu („Službeni glasnik RS”, broj 41/98) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ORGANIZACIJE OPŠTINA KOLUBARSKOG OKRUGA PREKO KOJE SE KORISTE SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANJANJE POSLEDICA ZEMLJOTRESA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta organizacije opština Kolubarskog okruga preko koje se koriste sredstva solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa:

1. Žarko Vasiljević,

2. Vladimir Jovanović,

3. Milutin Đokić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-962/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 2. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima korišćenja sredstava solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu („Službeni glasnik RS”, broj 41/98) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ORGANIZACIJE OPŠTINA KOLUBARSKOG OKRUGA PREKO KOJE SE KORISTE SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANJANJE POSLEDICA ZEMLJOTRESA

I

U Savet organizacije opština Kolubarskog okruga preko koje se koriste sredstva solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa imenuju se za članove:

1. Marko Živanović, član Gradskog veća Valjeva,

2. Dragan Jeremić, direktor Javnog preduzeća „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva”,

3. mr Vojislav Jovanović, načelnik Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-964/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

U Komisiju za imenovanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Veljko Odalović, Generalni sekretar Vlade;

2) za članove:

(1) Novak Nedić, zamenik Generalnog sekretara Vlade,

(2) Tamara Stojčević, zamenik Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1038/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA– PREDSTAVNIKA VLADE U ODBORU

ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

I UDRUŽENJA POSLODAVACA

I

Imenuje se Ivana Savićević, viši savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, za člana – predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1118/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO „NOVI SAD”

SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad” sa sedištem u Novom Sadu:

1. dr Stanko Bobaš, predsednik,

2. dr Ranko Kljajić, član,

3. dr Dušan Orlić, član,

4. prof. dr Ljubica Ašanin, član,

5. Etijen Mišić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1216/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO „NOVI SAD”

SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

U Upravni odbor Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad” sa sedištem u Novom Sadu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dragan Milićević, dipl. veterinar;

2) za članove:

(1) Duško Mihelc, dipl. veterinar,

(2) dr Sandra Stefan Mikić, lekar specijalista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1218/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Dubravka Gatić dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1234/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Sunčica Mirković za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1231/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Milan Vuković za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1237/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA „PRIŠTINA” SA SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra „Priština” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici:

1. Vitomir Milovanović, predsednik,

2. Radenko Jevtić, član,

3. Sonja Obradović, član,

4. Snežana Krstović, član,

5. Rato Milojević, član,

6. Radašin Kasalović, član,

7. Boža Stanojević, član,

8. Mladen Todorović, član,

9. Milivoje Radenković, član,

10. Bojan Pavlović, član,

11. Vladica Tasić, član,

12. Miloš Đoković, član,

13. prof. dr Zlatibor Vasić, član,

14. prof. dr Branko Mihailović, član,

15. prof. dr Ljiljana Arsić, član,

16. Gordana Jakšić, član,

17. Veselin Đurić, član,

18. Dejan Tanasković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1287/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA „PRIŠTINA” SA SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Upravni odbor Studentskog centra „Prištini” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Jablanović, dipl. pravnik;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Radašin Kasalović, dipl. ekonomista,

(2) Božidar Stanojević, dipl. ekonomista,

(3) Prvoslav Antonijević, preduzetnik,

(4) Zoran Milojević, preduzetnik;

predstavnici univerziteta:

(1) mr Tomislav Trifić, redovni profesor Fakulteta umetnosti,

(2) dr Branko Mihajlović, redovni profesor Medicinskog fakulteta;

predstavnici studenata:

(1) Ivan Tasić, student Fakulteta tehničkih nauka,

(2) Miroslav Milić, student Pravnog fakulteta,

(3) Đorđe Spasojević, student Prirodno-matematičkog fakulteta;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Gordana Jakšić, pomoćnik direktora,

(2) Aleksandar Mašković, pomoćnik direktora,

(3) Milica Savić, evidentičar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1286/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Miljko Ristić dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1282/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Imenuje se prof. dr Miljko Ristić za direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1281/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se doc. dr Mirko Kerkez dužnosti zamenika direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1280/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Imenuje se doc. dr Mirko Kerkez za zamenika direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1283/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIŠTINA

SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici:

1. Stevica Vidosavljević, predsednik,

2. dr Živorad Radojković, član,

3. Dragan Đokić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici:

1. Goran Blagojević, predsednik,

2. Zorica Vuksanović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1271/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIŠTINA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

1) za predsednika:

– Verica Ivić, laborant, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica;

2) za članove:

(1) Rada Vukićević, dipl. pravnik, SO Leposavić,

(2) Zorica Magovčević, dipl. inž. mašinstva, Poljoprivredna škola Lešak, Leposavić.

II

U Nadzorni odbor Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

1) za predsednika:

– Jovica Ratković, pravni tehničar, JPP „24. novembar”, Leposavić;

2) za člana:

– dr Ivan Premović, specijalista neurologije, Dom zdravlja Leposavić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1275/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG

I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA

KOSOVSKA MITROVICA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zdravstvenog centra

Kosovska Mitrovica:

1. Miljana Anđelković, predsednik,

2. Ljubiša Marković, član,

3. Momčilo Stefanović, član,

4. Vladimir Trifunović, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica:

1. Boško Saveljić, predsednik,

2. Saša Marković, član,

3. Ivan Božović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1273/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Branko Mihailović, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica;

2) za članove:

(1) Zoran Todić, tehničar telekomunikacija, Leposavić,

(2) Jelena Spahić, pravnik, Zavod za zaštitu zdravlja, Kosovska Mitrovica,

(3) Ninoslav Đerić, strukovni inž. mašinstva, Opštinska uprava, Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1276/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma zdravlja Zvečan:

1. Miomir Ignjatović, predsednik,

2. Branislav Milić, član,

3. dr Tatjana Milunović, član.

II

U Upravni odbor Doma zdravlja Zvečan imenuju se:

1) za predsednika:

– Mirjana Vasić, dipl. ekonomista;

2) za članove:

(1) Dubravka Ničković, dipl. ekonomista, Zvečan,

(2) Daliborka Ilić, dipl. ekonomista, Zvečan.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1277/2013

U Beogradu, 12. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar