49. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Zoran Predić za državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11104/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA

I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se dr Edvard Jakopin dužnosti pomoćnika ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave – Sektor za strateške analize i istraživanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10985/2014-1

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI

POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se dr Edvard Jakopin za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za regionalni razvoj, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10952/2014-1

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

GLAVNOG INSPEKTORA U PORESKOJ UPRAVI U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Boris Batarilo dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora – Sektor poreske policije, glavnog inspektora u Poreskoj upravi u Ministarstvu finansija i privrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11102/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Mariana Petrović dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za ljudske resurse u Ministarstvu finansija sa 3. oktobrom 2014. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11101/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Željko Sertić, ministar privrede;

2) za članove:

(1) prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(2) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija,

(3) dr Dušan Vujović, ministar finansija,

(4) Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike,

(5) Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(6) prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 49/14).

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10752/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 54/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆASKIJALIŠTA SRBIJE

I

Razrešava se Vida Uzelac dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10733/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 54/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆASKIJALIŠTA SRBIJE

I

Imenuje se Dejan Kijanović, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10969/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, br. 28/10, 35/12 i 46/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INFORMACIONOKOMUNIKACIONE USTANOVEAKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJEAMRES

I

Razrešava se Sava Savić dužnosti člana Upravnog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”, na lični zahtev.

II

Imenuje se Jelena Blagojević, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Upravnog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10496/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Službeni glasnik RS”, br. 104/09 i 32/14 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

PRAVOSUDNE AKADEMIJE

I

Prestaje funkcija člana Upravnog odbora Pravosudne akademije, zbog isteka mandata na koji je izabran:

1. Jovanu Ćosiću,

2. Mirku Milovanoviću.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10536/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Službeni glasnik RS”, br. 104/09 i 32/14 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE

I

U Upravni odbor Pravosudne akademije imenuju se za članove:

1. Jovan Ćosić, šef Odseka za normativne poslove u oblasti pravosuđa u Ministarstvu pravde,

2. Marija Milaković, rukovodilac Sektora za privredno pravo u Pravosudnoj akademiji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10537/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničkog centra Srbije:

prof. dr Jovan Hadži Đokić, predsednik,

doc. dr Vladimir Janjić, član,

dr Mirjana Perišić, član,

prof. dr Aleksandar Stefanović, član,

dr Dušan Jovanović, član.

II

U Upravni odbor Kliničkog centra Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Đorđe Radak, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”;

2. za članove:

(1) Dragan Stevanović, dipl. ekonomista, Privredna komora Srbije,

(2) dr Marko Ercegovac, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije,

(3) dr Nataša Petrović, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije,

(4) dr Jelena Vrućinić Kozić, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10721/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se akademik prof. dr Vladimir Kostić dužnosti člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Srbije.

II

Imenuje se prof. dr Predrag Stanković, Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, za člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10724/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINUJUGOINSPEKTAD ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE, BEOGRAD

I

Razrešava se Miroslav Jevtić dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd.

II

Imenuje se Vuk Bajović, dipl. industrijski dizajner iz Beograda, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštinu „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10870/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE

STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

I

Radetu Dabetiću prestaje dužnost direktora Ustanove studentsko odmaralište Beograd, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9602/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE

STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

I

Imenuje se Rade Dabetić za direktora Ustanove studentsko odmaralište Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9603/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se Radmilo Todosijević dužnosti člana Nacionalnog saveta za regionalni razvoj, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11024/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za bezbednost i zdravlje na radu:

1. mr Stana Božović, predsednik,

2. Vera Božić Trefalt, član,

3. doc. dr Ivan Mačužić, član,

4. prof. dr Petar Bulat, član,

5. Duško Vuković, član,

6. prof. dr Ljiljana Živković, član,

7. Vera Kondić, član,

8. dr Dragan Stojanović, član,

9. Branko Kalajanović, član,

10. Nebojša Miletić, član,

11. Dragoslav Tomović, član,

12. Milana Rakić, član,

13. Željko Kojić, član,

14. dr Zoran Vučić, član,

15. Leposava Sojić, član,

16. Mirjana Mundžić Krnčević, član,

17. Dragoljub Peurača, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11049/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

I

U Savet za bezbednost i zdravlje na radu imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Stojanović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za članove:

(1) Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) Bojan Jocić, direktor Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(3) doc. dr Ivan Mačužić, profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu,

(4) prof. dr Petar Bulat, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(5) prof. dr Ljiljana Živković, dekan Fakuteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu,

(6) Duško Vuković, predsednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije,

(7) Saša Dimitrijević, sekretar Granskog sindikata građevine, građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost”,

(8) Nebojša Miletić, Unija poslodavaca Srbije,

(9) Željka Knežević, sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(10) Leposava Sojić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(11) Bruno Đuran, šef Kabineta ministra privrede,

(12) doc. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

(13) Atila Juhas, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(14) prof. dr Miodrag Hadžistević, profesor Fakuteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,

(15) mr Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike,

(16) Dragoslav Tomović, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11052/2014

U Beogradu, 20. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar