52. sednica Vlade Republike Srbije, 4. maj 2017. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Snežana Vujičić Radojičić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak, na šest meseci.

Imenovana će stupiti na dužnost 1. jula 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3754/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Miroslav Đinović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Centar za velike poreske obveznike u Ministarstvu finansija od 1. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3648/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Nenad Krtolica za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija od 5. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3650/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Slobodan Erdeljan za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za zaštitu životne sredine od 1. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3622/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se prim. dr Zoran Panajotović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za inspekcijske poslove sa 7. aprilom 2017. godine, zbog navršenja radnog veka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3817/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Vukadin Vukajlović za vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike od 30. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3380/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Razrešava se Milorad Todorović dužnosti vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova sa 20. aprilom 2017. godine, zbog isteka vremena na koje je postavljen.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3893/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Milica Ćatić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3894/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Dušan Gavrilović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za nacionalne račune, cene i poljoprivredu od 28. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3757/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Olja Musić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije i publicistiku od 28. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3756/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Ergin Kurteši za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor statistike za područnu jedinicu za Autonomnu Pokrajinu Vojvodina sa sedištem u Novom Sadu od 28. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3820/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Snežana Lakčević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor društvenih statistika od 30. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3819/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Mira Nikić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za razvoj i informisanje od 30. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3818/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Miroslav Simunović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za poslove saobraćaja od 1. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3642/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se Nada Vuković Rakić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove od 22. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3717/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Slađana Marković Stojanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za javne službe i socijalnu politiku na Kosovu i Metohiji od 1. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3871/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Miljan Ranđelović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za opšte poslove od 1. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3873/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED

EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

I

Postavlja se Nataša Plavšić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca – zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava od 27. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2910/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Suzana Veličković za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 27. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2904/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Milena Babić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 27. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2906/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Sanja Gunjić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 27. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2909/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU

I

Postavlja se Danijela Dančetović za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Kragujevcu od 27. aprila 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2905/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA

I

Imenuje se Marko Vuković za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3922/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. st. 4. i 7. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Imenuje se prof. dr Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, za člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, nezavisan član, na period do 11. maja 2018. godine.

II

Konstatuje se da prof. dr Hasanu Haniću prestaje funkcija vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, zbog isteka mandata, 11. maja 2017. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3869/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Grčke o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 3/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG

KOMITETA SA REPUBLIKOM GRČKOM

I

Imenuje se Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Republikom Grčkom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3807/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA

JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

I

Imenuje se dr Radojko Damjanović, prosvetni savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3903/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5, a u vezi sa članom 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA VIŠE TURISTIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Privremenog upravnog odbora Više turističke škole u Beogradu, predstavnici osnivača:

1. dr Mirko Vasiljević,

2. Srđan Savić,

3. Branko Krasojević,

4. dr Radoje Zečević,

5. mr Violeta Tošić,

6. mr Branko Šikanjić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3834/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

I

U Savet Visoke turističke škole strukovnih studija Beograd imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. dr Dalibor Paspalj, lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz Beograda,

2. prof. dr Tomislav Brzaković, dekan Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd,

3. Marijan Jeličić, master menadžer iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3835/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA BOR

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra Bor:

1. Dragan Ranđelović, predsednik,

2. Jovanka Dinić, član,

3. Mirko Đurić, član,

4. Novica Milutinović, član,

5. Nenad Gačić, član,

6. Ivan Ilić, član,

7. Novica Nikolić, član,

8. Ivica Golubović, član,

9. Danijela Jovanovski, član,

10. Milan Prvanović, član,

11. Aleksandar Ivković, član,

12. Srđan Stojković, član,

13. prof. dr Radoje Pantović, član,

14. Saša Stojadinović, član,

15. Milan Radovanović, član,

16. Zoran Rajičić, član,

17. Vesna Marković, član,

18. Danica Jeremić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3712/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA BOR

I

U Upravni odbor Studentskog centra Bor imenuju se:

1) za predsednika:

– Radoica Trailović, pravnik;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Nebojša Videnović, dipl. inženjer mašinstva,

(2) Saša Đorđievski, dipl. inženjer arhitekture,

(3) Vlastimir Ćosić, privatni preduzetnik;

predstavnik univerziteta:

(1) prof. dr Nada Štrbac, dekan Tehničkog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu;

predstavnici studenata:

(1) Igor Kalinović, student Tehničkog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu,

(2) Veliša Grekulović, student Tehničkog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Dragoslava Stanković, ekonom,

(2) Predrag Tričković, vozač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3713/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO, BOR

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o, Bor:

1) Mina Smiljanić,

2) Andrija Jovičić.

II

Za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o, Bor imenuju se:

1) Nenad Krtolica, dipl. pravnik iz Beograda,

2) Katarina Zrilić, dipl. pravnik iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3923/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije:

1) članovi Radne grupe u širem sastavu:

(1) Zdravko Jovićević,

(2) Ana Deljanin,

(3) Dragana Luković,

(4) Aleksandar Đukić,

(5) Ana Sunarić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3887/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

U Radnu grupu za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije imenuju se:

1) za člana Radne grupe u užem sastavu:

– Katarina Štrbac, Ministarstvo odbrane;

2) za članove Radne grupe u širem sastavu:

(1) Marija Srećković, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

(2) Vladimir Pavlović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

(3) Marjan Pendić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

(4) Petar Sekulić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

(5) Gordana Knežević, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

(6) Dušan Domazet, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

(7) Radoš Pavlović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3884/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU

I KULTURU – UNESKO

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu – UNESKO.

1. prof. dr Zorana Lužanin,

2. akademik Isidora Žebeljan.

II

U Komisiju Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu – UNESKO imenuju se za članove:

1. doc. dr Aleksandar Pajić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

2. prof. dr Vladimir Vuletić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3791/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Razrešava se dr Danilo Rončević dužnosti vršioca dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima, zbog postavljenja na položaj direktora Službe za upravljanje kadrovima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3927/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se dr Danilo Rončević na položaj direktora Službe za upravljanje kadrovima, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3928/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 27g stav 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE

I

Razrešava se Ivan Radetić dužnosti člana Upravnog odbora Centra za promociju nauke.

II

U Upravni odbor Centra za promociju nauke imenuju se za članove:

1) doc. dr Aleksandar Pajić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

2) Marko Popadić, dipl. menadžer odnosa s javnošću iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3925/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 71/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji:

1. Milovan Filimonović,

2. Duško Lopandić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3933/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 71/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji imenuju se za članove:

1. Jelena Stojović, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2. Ana Hrustanović, šef Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3934/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Vladimir Pešić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom od 10. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3418/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Zoran Milošević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje od 10. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3416/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se prof. dr Zoran Lazarević dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4091/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se dr Saša Stojanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4092/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Danijela Milosavljević Ostojić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za pravne i normativne poslove od 10. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3900/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Bojan Gavrić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine od 10. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3895/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Nataša Milić za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 11. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3898/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Dejan Lekić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine – Sektor za kontrolu kvaliteta i stanje životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 8. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3896/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

– GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA

U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Nenad Šarkoćević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od 5. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3940/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) ) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Jelena Bokić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije organa u Ministarstvu zdravlja, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3005/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Avio-službe Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 51/06), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AVIO-SLUŽBE VLADE

I

Postavlja se Aneta Bulatović za vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade od 28. marta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4101/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Milica Lukešević za vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa od 10. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3814/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 1. Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/16 i 26/17) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORUˮ BEOGRAD

I

Razrešava se dr Goran Kvrgić dužnosti vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoruˮ Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4025/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 1. Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/16 i 26/17) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORUˮ BEOGRAD

I

Imenuje se Vesna Vandić za vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoruˮ Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4026/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Imenuje se dr Milenko Macura za člana Saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnik osnivača.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3939/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE „INEP” U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Olgica Nedić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije „INEP” u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Dubravka Cvejić, naučni savetnik u Institutu za primenu nuklearne energije „INEP”, Beograd, za člana Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije „INEP” u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4028/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešava se Svetislav Goncić dužnosti člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4081/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance („Službeni glasnik RS”, br. 83/11 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

I

U Komisiju za psihoaktivne kontrolisane supstance imenuju se za članove:

1. Vera Lukić, Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

2. dr Nataša Radosavljević Stevanović, Nacionalni kriminalističko-tehnički centar Ministarstva unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3998/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAVA DETETA

I

Razrešava se Natalija Pavlović Šiniković dužnosti člana Saveta za prava deteta.

II

Imenuje se Ivana Antić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave, za člana Saveta za prava deteta.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4032/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Aleksandar Trifunović, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4065/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra Niš:

1. Sandra Popović, predsednik,

2. Dijana Stojadinović, član,

3. Dragoslav Pavlović, član,

4. Nemanja Nikolić, član,

5. prof. dr Tomislav Okičić, član,

6. Marko Antić, član,

7. Jelena Veljović, član,

8. Dobrivoje Ljujić, član,

9. Nataša Nikolić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4073/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA NIŠ

I

U Upravni odbor Studentskog centra Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slavoljub Milovanović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) mr sci. med. Saša Živić, Klinički centar Niš,

(2) Bojana Aleksandrović, strukovni vaspitač specijalista za pripremni predškolski program,

(3) Jovana Maksimović, apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu;

predstavnik univerziteta:

(1) prof. dr Darko Mitić, vanredni profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

predstavnici studenata:

(1) Ivana Petković, student Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu,

(2) Lazar Krstić, student Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Dobrivoje Ljujić, šef Službe nabavke,

(2) Nataša Nikolić, tehnički sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4074/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog kulturnog centra Niš:

1. Vladica Stojanović, predsednik,

2. Dubravka Stošić, član,

3. Milan Nikolić, član,

4. Dejan Najdanović, član,

5. Srđan Savić, član,

6. Igor Vojinović, član,

7. Zoran Popović, član,

8. Zoran Marinković, član,

9. Milan Marinković, član,

10. Mladen Ćirić, član,

11. Radomir Petrović, član,

12. Dušan Ranđelović, član,

13. prof. dr Miroljub Grozdanović, član,

14. prof. dr Aleksandar Ćirić, član,

15. prof. dr Snežana Stojiljković, član,

16. Gordana Mitić Živanović, član,

17. Aleksandar Blagojević, član,

18. Miroslav Jović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4063/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ

I

U Upravni odbor Studentskog kulturnog centra Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Ognjen Radović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Dajana Čolić, dipl. pravnik iz Niša,

(2) Tamara Bogdanović, master geograf iz Niša,

(3) Dragana Pavlović, master ekonomista iz Niša;

predstavnik univerziteta:

(1) mr Dragan Tomić, vanredni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu;

predstavnici studenata:

(1) Bogdan Petković, student Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu,

(2) Ilija Krstić, student Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Aleksandar Blagojević, urednik izdavačkog i istraživačkog programa,

(2) Zoran Stojanović, organizator programa AKUDA-a.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4069/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Imenuje se prof. dr Muamer Redžović, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4115/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 32. st. 4. i 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA

I

Imenuje se Dobrivoje Budimirović, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4114/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA „KORIDORI SRBIJE” DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Konstatuje se da je Dmitru Đuroviću prestao mandat direktora „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, zbog isteka perioda na koji je imenovan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3675/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA „KORIDORI SRBIJE” DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Imenuje se Zoran Babić za vršioca dužnosti direktora „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3677/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar