Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Slobodan Nedeljković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije od 19. marta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4447/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Miloš Oparnica za vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora unutrašnje kontrole od 19. marta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4445/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Daria Janjić Nišavić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za međunarodnu saradnju od 30. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4746/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Nenad Vujović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor poljoprivredne inspekcije od 30. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4745/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Saša Stamatović za vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 27. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4738/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Slavoljub Stanojević za vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 27. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4743/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dragoslav Milutinović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za odobravanje projekata u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 27. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4739/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Bojan Živković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 27. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4741/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Zoran Dizdarević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 28. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4499/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Neda Maletić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 28. maja 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4498/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKOPOMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U GNJILANU

I

Razrešava se Srđan Mitrović dužnosti načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4626/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKOPOMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U GNJILANU

I

Postavlja se Radovan Stojković za načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4624/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 3. i člana 133. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI

I

1. Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda solidarnosti:

1) Dobrina Đuković, član – predstavnik Vlade Republike Srbije,

2)  Zlatan Kojić, član – predstavnik Vlade Republike Srbije,

3) Radomir Stević, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

4) Milorad Panović, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

5) Dejana Kuzmić, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

6) Svetlana Budimčević, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

7)  Borka Torbica, zamenik člana – predstavnik Vlade Republike Srbije,

8)  Snežana Bogdanović, zamenik člana – predstavnik Vlade Republike Srbije,

9) Zorica Kitanović, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

10) Snežana Marković, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

11) Aleksandra Ostupanj, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

12) Branislava Đukić, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

2. U Upravni odbor Fonda solidarnosti imenuju se:

1) za članove:

– predstavnici Vlade Republike Srbije:

(1) Dobrina Đuković, načelnik Odeljenja za upravljanje kadrovima u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) Zlatan Kojić, dipl. menadžer iz Beograda;

– predstavnici reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(3) Radomir Stević, član Predsedništva Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije i predsednik Sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije,

2

(4) Čedanka Andrić, izvršni sekretar Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost”;

predstavnici reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(5) Dejana Kuzmić, direktor za međunarodnu saradnju, Unija poslodavaca Srbije,

(6) Svetlana Budimčević, rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove, Unija poslodavaca Srbije;

2) za zamenike članova:

– predstavnici Vlade Republike Srbije:

(1) Borka Torbica, samostalni savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) Snežana Bogdanović, šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

– predstavnici reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(3) Ištvan Huđi, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata grada Subotica,

(4) Zoran Ilić, predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”;

– predstavnici reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(5) Aleksandra Kovačević, menadžer ljudskih resursa i PR menadžer, Unija poslodavaca Srbije,

(6) Branislava Đukić, sekretar za članstvo, lokalne kancelarije i socijalni dijalog u Vojvodini, Unija poslodavaca Vojvodine.

II

1. Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda solidarnosti:

1) Dušan Petrović, član – predstavnik Vlade Republike Srbije,

2) Milomir Bošković, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

3) Jelena Jevtović, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

4) Danijela Rajković, zamenik člana – predstavnik Vlade Republike Srbije,

5) Goran Dejanović, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

6) Božana Knežević, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

2. U Nadzorni odbor Fonda solidarnosti imenuju se:

1) za članove:

– predstavnik Vlade Republike Srbije:

(1) Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije;

3

– predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(2) Milomir Bošković, član Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Valjevo;

– predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(3) Jelena Jevtović, savetnik za opšte i pravne poslove, Unija poslodavaca Srbije;

2) za zamenike članova:

– predstavnik Vlade Republike Srbije:

(1) Danijela Rajković, rukovodilac Grupe za zarade u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

– predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(2) Violeta Gojković, izvršni sekretar Granskog sindikata javnih, stambenih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost”;

– predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(3) Božana Knežević, poslovni sekretar, Unija poslodavaca Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4639/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 2. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

SRPSKORUSKOG HUMANITARNOG CENTRA

I

Razrešava se Đuro Jovanić dužnosti člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

II

Imenuje se Aleksandar Živković, savetnik ministra unutrašnjih poslova, za člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4505/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA

HARTIJA OD VREDNOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti:

1) Dijana Montiljo Mihajlović, predsednik,

2) Aleksandra Dragović Delić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4597/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA

HARTIJA OD VREDNOSTI

I

Za ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandra Dragović Delić, rukovodilac Grupe za hartije od vrednosti i tržište kapitala u Sektoru za finansijski sistem u Ministarstvu finansija;

2) za člana:

– Sanja Stanković, samostalni savetnik u Grupi za hartije od vrednosti i tržište kapitala u Sektoru za finansijski sistem u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4598/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. Veljko Odalović,

2. Krstimir Pantić,

3. Boris Siljković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4688/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Goran Rakić, dipl. ekonomista,

2. Zvonimir Stević, dipl. pravnik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4685/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. Jovo Popović,

2. Dragiša Lakićević,

3. Goran Rakić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4691/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. dr Miljana Nikolić, doktor medicine,

2. Ivan Mačenovski, dipl. pravnik,

3. Jovo Popović, dipl. ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4687/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. Miroslav Aritonović,

2. Nemanja Jakšić,

3. Aleksandar Marković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4692/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNOMATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. prof. dr Dejan Gurešić, doktor hemijskih nauka,

2. Jasmina Dedić, profesor biologije,

3. Miroslav Aritonović, dipl. inženjer mašinstva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4690/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA

U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. Zvonimir Stević,

2. Dragan Jablanović,

3. Branka Milosavljević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4694/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Igor Simić, dipl. pravnik,

2. Mirjana Milovanović, dipl. pravnik,

3. Lazar Krstić, dipl. pravnik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4697/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. Vesna Radosavljević,

2. Dobrivoje Đurđević,

3. Mirjana Barać.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4696/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Verica Ćeranić, dipl. ekonomista,

2. Dušan Dimitrijević, dipl. ekonomista,

3. Vesna Radosavljević, dipl. učitelj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4693/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. dr Periša Simonović,

2. dr Ivan Anđić,

3. Momira Mitrović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4698/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. primarijus dr Milovan Krivokapić, doktor medicine,

2. dr Marina Petrović, doktor medicine,

3. dr Milivoje Galjak, doktor medicine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4695/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Fakulteta za sport i fizičku kulturu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. Milan Trboljevac,

2. Igor Ignjatović,

3. Milan Premović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4701/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Fakulteta za sport i fizičku kulturu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Zoran Mojsilović, doktor nauka u oblasti fizičke kulture,

2. Stevan Pavićević, profesor fizičke kulture,

3. Milan Trboljevac, dipl. ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4699/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. Desimir Miljković,

2. Svetlana Đurđević,

3. Biljana Janićijević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4700/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Aleksandar Spirić, dipl. inženjer poljoprivrede,

2. Dejan Đinović, dipl. pravnik,

3. Desimir Miljković, magistar metodike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4703/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. Ružica Božović,

2. Ivan Kovačević,

3. Gradimirka Popović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4705/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Vaso Jelić, inženjer,

2. Dragiša Vlašković, dipl. inženjer tehnologije,

3. Srđan Vasić, dipl. inženjer elektrotehnike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4702/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. Slobodan Prodanović,

2. Milutin Arsenijević,

3. Dragana Damljanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4707/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. ass. dr Aleksandar Božović, doktor medicinskih nauka,

2. Saša Petrović, dipl. pravnik,

3. Slobodan Prodanović, dipl. inženjer organizacionih nauka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4704/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici osnivača:

1. Srđan Vasić,

2. Aleksandar Balović,

3. Bojana Biševac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4710/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Ljubiša Karadžić, dipl. geograf i prostorni planer,

2. dr Ana Jovanović, doktor medicine,

3. Milan Joksimović, dipl. inženjer informacija i komunikacionih tehnologija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4708/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, ZVEČAN

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija, Zvečan, predstavnici osnivača:

1. Momčilo Gvozdić,

2. Nebojša Vasić,

3. Ljubomir Marić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4706/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, ZVEČAN

I

U Savet Visoke tehničke škole strukovnih studija, Zvečan imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Nataša Milenković, dipl. ekonomista,

2. Dejan Miletić, dipl. tehnolog,

3. Momčilo Gvozdić, dipl. ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4709/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA VISOKE EKONOMSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, PEĆ SA SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Visoke ekonomske škole strukovnih studija, Peć sa sedištem u Leposaviću, predstavnici osnivača:

1. Radoš Mihajlović,

2. Dragan Barać,

3. Milan Milanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4711/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE EKONOMSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, PEĆ SA SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU

I

U Savet Visoke ekonomske škole strukovnih studija, Peć sa sedištem u Leposaviću imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Miodrag Vićentijević, dipl. ekonomista,

2. Bojan Topličević, strukovni ekonomista,

3. Radoš Mihajlović, dipl. inženjer metalurgije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4712/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, UROŠEVAC SA SEDIŠTEM U ZVEČANU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija, Uroševac sa sedištem u Zvečanu, predstavnici osnivača:

1. Stojan Dončić,

2. Mladen Ćorović,

3. Zoran Pešić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4715/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, UROŠEVAC SA SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU

I

U Savet Visoke tehničke škole strukovnih studija, Uroševac sa sedištem u Leposaviću imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Srđan Petković, dipl. ekonomista,

2. Slađana Živković, dipl. inženjer mašinstva,

3. Stojan Dončić, dipl. inženjer mašinstva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4713/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE, GNJILANE SA SEDIŠTEM U BUJANOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane sa sedištem u Bujanovcu, predstavnici osnivača:

1. Saša Stojanović,

2. Dejan Đošić,

3. Bojan Miletić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4714/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE, GNJILANE SA SEDIŠTEM U BUJANOVCU

I

U Savet Visoke škole strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane sa sedištem u Bujanovcu imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Zoran Stojković, dipl. ekonomista,

2. Dejan Stamenković, dipl. menadžer informatike,

3. Goran Đorđević, profesor fizičkog vaspitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4716/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Čačku:

1. Vesna Stanković, predsednik,

2. Dobrosav Ćuslović, član,

3. Ivana Plavšić, član,

4. Ljubica Vučićević, član,

5. Ljiljana Obrenović, član,

6. Rajko Vidaković, član,

7. Aleksandar Adžemović, član,

8. Goran Tomljanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4551/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Čačku imenuju se:

1) za predsednika:

– Tomislav Savić, menadžer;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Dragana Perendija, profesor razredne nastave,

(2) Dragan Čakarević;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Marina Ječmenica, ekonomski tehničar,

(2) Milenko Jovanović, ekonomista;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Nataša Jelić, blagajnik,

(2) Marinko Jezdimirović, domar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4550/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Leskovcu:

1. Milan Popović, predsednik,

2. Slobodan Ristić, član,

3. Marija Stanković, član,

4. Dragiša Rakić, član,

5. Sunčica Đorđević, član,

6. Ivica Zdravković, član,

7. Jelica Ivanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4557/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Leskovcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Milan Popović, spec. strukovni menadžer;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Marija Janković, ekonomski tehničar,

(2) Žarko Antanasković, saobraćajni inženjer;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Snežana Stojković, domaćica,

(2) Žaklina Stojković, tehničar za finalnu obradu drveta;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Nebojša Stojanović, dipl. ekonomista,

(2) Goran Ljubić, dipl. inženjer prehrambene struke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4558/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Prokuplju:

1. Dejan Ćurčić, predsednik,

2. Dejan Lazić, član,

3. Čedomir Ivković, član,

4. Srđan Čarapić, član,

5. Nebojša Petković, član,

6. Maja Milošević, član,

7. Dragana Arsić Pribanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4555/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Prokuplju imenuju se:

1) za predsednika:

– Milica Spasojević, dipl. psiholog;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Predrag Mladenović, dipl. profesor fizičkog vaspitanja i sporta,

(2) dr Milan Pešić, doktor medicine;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Zoran Milošević, policajac,

(2) Danijela Stojanović, profesor razredne nastave;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Maja Milošević, dipl. pravnik,

(2) Miroljub Miladinović, ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4556/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Službeni glasnik RS”, br. 19/12 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

I

Razrešava se Saša Mitić dužnosti predsednika Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

II

U Komisiju za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci imenuju se:

1) za predsednika:

– Radomir Popović, načelnik Službe za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika, Uprava kriminalističke policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2) za člana:

– Milić Mojović, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala, Ministarstvo unutrašnjih poslova.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4667/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA

ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

I

Razrešava se prim. dr Zoran Panajotović dužnosti člana Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju.

II

Imenuje se dr Milivoj Stevanović, granični sanitarni inspektor, za člana Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4719/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 71/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji:

1. Roksanda Ninčić,

2. Ana Ilić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4722/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PRIZREN

I

Razrešava se Cvetko Veljković dužnosti člana Privremenog organa opštine Prizren.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4727/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJEˮ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Razrešava se Nenad Lazarević dužnosti vršioca dužnosti direktora „Državna lutrija Srbijeˮ društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4760/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJEˮ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

I

Imenuje se Simonida Kažić za vršioca dužnosti direktora „Državna lutrija Srbijeˮ društvo s ograničenom odgovornošću Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4761/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešava se Živojin Vuletić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4751/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Imenuje se Dragan Ninković, dipl. inženjer saobraćaja iz Šapca, za člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4752/2017

U Beogradu, 19. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar