58. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2014. godine

Na osnovu 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se prof. dr Bagi Ferenc dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11131/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Nebojša Milosavljević za vršioca dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10998/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Arheološkog instituta u Beogradu:

1. prof. dr Žarko Mijajlović, predsednik,

2. dr Zoran Ognjanović, član,

3. dr Staša Babić, član,

4. Srđan Pranić, član,

5. dr Vesna Bikić, član,

6. dr Josip Šarić, član,

7. dr Stefan Pop Lazić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13181/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za fiziku u Beogradu:

1. dr Vojislav Spasojević, predsednik,

2. dr Jovan Puzović, član,

3. prof. dr Vojin Šenk, član,

4. prof. dr Jagoš Purić, član,

5. dr Slobodan Vuković, član,

6. dr Tasko Grozdanov, član,

7. dr Gordana Malović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13183/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu:

1. prof. dr Slaviša Putić, predsednik,

2. dr Ilija Plećaš, član,

3. prof. dr Siniša Milošević, član,

4. dr Ivana Aljančić, član,

5. dr Željko Čupić, član,

6. dr Rade Stevanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13185/2014-1

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu:

1. prof. dr Nada Korać, predsednik,

2. dr Dragana Pavlović Breneselović, član,

3. Radenka Ristić, član,

4. dr Milanko Govedarica, član,

5. dr Milja Vujačić, član,

6. dr Đurđica Komlenović, član,

7. dr Emilija Lazarević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Služenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13190/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „SINIŠA STANKOVIĆ”

U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” u Beogradu:

1. prof. dr Nikola Ristić, predsednik,

2. prof. dr Gordana Cvijić, član,

3. dr Ljiljana Vićovac Panić, član,

4. dr Milan Bojanović, član,

5. dr Stanislava Stošić Grujičić, član,

6. dr Milka Sekulić, član,

7. dr Duško Blagojević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13200/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu:

1. mr Novica Ranđelović, predsednik,

2. prof. dr Natalija Bogdanov, član,

3. prof. dr Dragojlo Obradović, član,

4. mr Živanko Radovančev, član,

5. dr Tatjana Brankov, član,

6. dr Branko Mihailović, član,

7. dr Vesna Popović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13216/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu:

1. Dejan Kovačević, predsednik,

2. prof. dr Vladan Đokić, član,

3. prof. dr Milica Jovanović Popović, član,

4. prof. dr Milena Dragićević Šešić, član,

5. dr Nikola Krunić, član,

6. dr Miodrag Vujošević, član,

7. dr Slavka Zeković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13222/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZEMLJIŠTE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zemljište u Beogradu:

1. prof. dr Dragutin Veličković, predsednik,

2. dr Živoslav Marković, član,

3. dr Stanimir Kostadinov, član,

4. dr Sava Pavkov, član,

5. dr Radmila Pivić, član,

6. dr Dušica Delić, član,

7. dr Vesna Mrvić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13189/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu:

1. prof. dr Aleksandar Sedmak, predsednik,

2. prof. dr Aleksandar Orlović, član,

3. dr Mirjana B. Radenković, član,

4. dr Nebojša Petrović, član,

5. dr Ljubiša Andrić, član,

6. dr Milan Adamović, član,

7. dr Zoran Janjušević,član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13198/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu:

1. dr Borislav Kamenov, predsednik,

2. dr Ljiljana Vučković Dekić, član,

3. dr Zvonko Magić, član,

4. dr Diana Bugarski, član,

5. dr Zoran Miloradović, član,

6. dr Branko Bobić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13204/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Istorijskog instituta u Beogradu:

1. dr Miomir Korać, predsednik,

2. dr Bojan Dimitrijević, član,

3. mr Mirko Peković, član,

4. dr Aleksandar Rastović, član,

5. dr Slavenko Terzić, član,

6. dr Biljana Marković, član,

7. dr Srđan Katić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13228/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA „DR JOSIF PANČIĆ” U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu:

1. prof. dr Milorad Babović, predsednik,

2. prof. dr Slavica Spasić, član,

3. dr Zorica Saičić, član,

4. prof. dr Zoran Nikić, član,

5. dr Katarina Šavikin, član,

6. dr Nebojša Menković, član,

7. dr Teodora Janković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13209/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KNJIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za književnost i umetnost u Beogradu:

1. mr Dajana Đedović, predsednik,

2. prof. dr Petar Pjanović, član,

3. prof. dr Dušan Ivanić, član,

4. Milovan Vitezović, član,

5. dr Branko Zlatković, član,

6. dr Bojan Jović, član,

7. dr Aleksandra Mančić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13206/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu:

1. prof. dr Vladimir Vuletić, predsednik,

2. prof. dr Jovan Babić, član,

3. prof. dr Miodrag Jovanović, član,

4. prof. dr Živan Lazović, član,

5. dr Mirko Blagojević, član,

6. dr Vladimir Milisavljević, član,

7. dr Aleksandar Fatić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13210/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SRPSKU KULTURU U PRIŠTINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za srpsku kulturu u Prištini:

1. dr Dragana Radojičić, predsednik,

2. dr Sofija Miloradović, član,

3. dr Vujadin Ivanišević, član,

4. Sonja Pešić, član,

5. dr Velibor Lazarević, član,

6. dr Dragana Janjić, član,

7. dr Dragan Tančić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13215/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Astronomske opservatorije u Beogradu:

1. prof. dr Stevan Đeniže, predsednik,

2. dr Antun Balaž, član,

3. prof. dr Srđan Bukvić, član,

4. dr Branislav Jelenković, član,

5. dr Predrag Jovanović, član,

6. dr Rade Pavlović, član,

7. dr Srđan Samurović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13220/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za šumarstvo u Beogradu:

1. prof. dr Matilda Đukić, predsednik,

2. dr Vladimir Beličević, član,

3. prof. dr Predrag Jakšić, član,

4. Saša Radulović, član,

5. dr Dragana Dražić, član,

6. dr Mara Tabaković Tošić, član,

7. dr Radovan Nevenić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13223/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu:

1. dr Mirjana Branković Magić,

2. dr Sabera Ruždijić,

3. Anđela Vukota,

4. dr Dragica Radojković,

5. dr Milan Kojić,

6. dr Gordana Nikčević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13232/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU BOR

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor:

1. prof. dr Živan D. Živković, predsednik,

2. prof. dr Ivan Gržetić, član,

3. dr Aco Janićijević, član,

4. prof. dr Milan Janić, član,

5. dr Ana Kostov, član,

6. dr Milenko Ljubojev, član,

7. dr Mile Bugarin, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13235/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu:

1. mr Milan Stanković, predsednik,

2. dr Dragan Nonić, član,

3. dr Radovan Nevenić, član,

4. prof. dr Jovan Despotović, član,

5. dr Aleksandar Kalauz, član,

6. dr Tatjana Srećković, član,

7. dr Zoran Gačić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13239/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Arheološkog instituta u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Emina Zečević, Narodni muzej, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Zoran Ognjanović, Matematički institut SANU, Beograd,

(2) prof. dr Dragan Prlja, Institut za uporedno pravo, Beograd,

(3) doc. dr Miroslav Vujović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Miomir Korać, naučni savetnik u Arheološkom institutu, Beograd,

(5) dr Dragana Antonović, viši naučni saradnik u Arheološkom institutu, Beograd,

(6) dr Nataša Miladinović Radmilović, naučni saradnik u Arheološkom institutu, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13182/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za fiziku u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– akademik prof. dr Đorđe Šijački, SANU, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Zoran Knežević, Astronomska opservatorija, Beograd,

(2) prof. dr Milan Božić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) prof. dr Miljko Satarić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,

(4) dr Branislav Jelenković, naučni savetnik u Institutu za fiziku, Beograd,

(5) dr Radoš Gajić, naučni savetnik u Institutu za fiziku, Beograd,

(6) dr Branislav Cvetković, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13184/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Aneta D. Sabovljević, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Dragan Manojlović, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) prof. dr Milica Gvozdenović, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) dr Branimir Jugović, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd,

(4) dr Miomir Pavlović, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd,

(5) dr Katarina Radulović, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd,

(6) dr Slađana Kostić Rajačić, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13186/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Sanja Đoković, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) doc. dr Lidija Miškeljin, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) Jasmina Đelić dipl. pedagog, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd,

(3) doc. dr Danilo Rončević, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Alfa Univerzitet, Beograd,

(4) dr Slavica Maksić, naučni savetnik u Institutu za pedagoška istraživanja, Beograd,

(5) dr Đorđe Kadijević, naučni savetnik u Institutu za pedagoška istraživanja, Beograd,

(6) dr Milja Vujačić, naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Služenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13193/2014-1

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „SINIŠA STANKOVIĆ”

U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Nikola M. Ristić, profesor emeritus, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) dr Milan Bojanović, Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju, Klinički centar Niš,

(2) dr Ljiljana Vićovac Panić, Institut za primenu nuklearne energije „INEP”, Beograd,

(3) dr Gordana Jovčić, Institut za medicinska istraživanja, Beograd,

(4) dr Stanislava Stošić Grujičić, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd,

(5) dr Duško Blagojević, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd,

(6) dr Miroslava Mitrović, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13211/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Danilo Tomić, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Milan Milanović, Megatrend Univerzitet, Beograd,

(2) prof. dr Nedeljko Tica, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

(3) prof. dr Natalija Bogdanov, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Vesna Paraušić, naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede, Beograd,

(5) dr Nataša Kljajić, naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede, Beograd,

(6) dr Boris Kuzman, naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13218/2014-1

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Kovačević, dipl. inž. građevinarstva, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Vladan Đokić, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) prof. dr Milica Jovanović Popović, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) prof. dr Marko Ivetić, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Miodrag Vujošević, naučni savetnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd,

(5) prof. dr Marija Maksin, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd,

(6) dr Nikola Krunić, naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13224/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZEMLJIŠTE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za zemljište u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Milorad Babović, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Dragana Latković, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

(2) dr Miroslava Mitrović, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd,

(3) prof. dr Vera Raičević, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Dušica Delić, viši naučni saradnik u Institutu za zemljište, Beograd,

(5) dr Elmira Saljnikov, viši naučni saradnik u Institutu za zemljište, Beograd,

(6) dr Dragan Čakmak, viši naučni saradnik u Institutu za zemljište, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13191/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Mirjana Filipović, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) dr Bojan Radak, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd,

(2) prof. dr Miroslav Trajanović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu;

(3) prof. dr Boris Lončar, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Aleksandra Daković, naučni savetnik u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd,

(5) dr Ljubiša Andrić, naučni savetnik u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd,

(6) dr Zoran Janjušević, viši naučni saradnik u u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13201/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prim. dr Aleksandar Stefoski, Sekretarijat za zdravstvo grada Beograda;

2) za članove:

(1) prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) prof. dr Tatjana Simić, Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu;

(3) prof. dr Zorica D. Knežević Jugović, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Branko Bobić, naučni savetnik u Institutu za medicinska istraživanja, Beograd,

(5) dr Đurđica Jovović, naučni savetnik u Institutu za medicinska istraživanja, Beograd,

(6) dr Snežana Tomanović, viši naučni saradnik u Institutu za medicinska istraživanja, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13205/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Istorijskog instituta u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Predrag J. Marković, Institut za savremenu istoriju, Beograd;

2) za članove

(1) prof. dr Ljubinka Trgovčević Mitrović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu,

(2) dr Ljubodrag Ristić, Balkanološki institut SANU, Beograd,

(3) prof. dr Aleksandar Rastović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu,

(4) dr Petar V. Krestić, naučni savetnik u Istorijskom institutu, Beograd,

(5) dr Nedeljko Radosavljević, naučni savetnik u Istorijskom institutu, Beograd,

(6) dr Srđan Katić, viši naučni saradnik u Istorijskom institutu, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13230/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA „DR JOSIF PANČIĆ” U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slavica Spasić, profesor emeritus, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Slobodan Milosavljević, profesor emeritus, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) dr Dijana B. Krstić Milošević, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd,

(3) prof. dr Nebojša Marković, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Katarina Šavikin, naučni savetnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Beograd,

(5) dr Nebojša Menković, naučni savetnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Beograd,

(6) dr Tatjana Marković, viši naučni saradnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13214/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KNJIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dušan Ivanić, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Petar Pijanović, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) prof. dr Zorica Nestorović, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) mr Dajana Đedović, Centar za kulturu „Vuk Karadžić”, Tršić,

(4) dr Aleksandra Mančić, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost, Beograd,

(5) dr Branko Zlatković, naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost, Beograd,

(6) dr Svetlana Šeatović Dimitrijević, naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13208/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dragan Mitrović, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Mile Savić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) prof. dr Jovan Babić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) prof. dr Nada Popović Perišić, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd,

(4) dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd,

(5) dr Aleksandar Nikitović, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd,

(6) dr Rastko Jovanov, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13213/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SRPSKU KULTURU U PRIŠTINI

I

U Upravni odbor Instituta za srpsku kulturu u Prištini imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dalibor Elezović, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitet u Prištini;

2) za članove:

(1) prof. dr Jasmina Novokmet, Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitet u Prištini,

(2) prof. dr Tiodor Rosić, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu,

(3) doc. dr Vesna Minić, Učiteljski fakultet u Prizrenu-Leposavić,

(4) prof. dr Jasmina Ahmetagić, zaposlena u Institutu za srpsku kultutru-Priština,

(5) dr Dragan Tančić, naučni saradnik u Institutu za srpsku kulturu-Priština,

(6) dr Ivan Becić, naučni saradnik u Institutu za srpsku kulturu-Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13217/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Astronomske opservatorije u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Antun Balaž, Institut za fiziku, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Srđan Bukvić, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) prof. dr Dejan Urošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) dr Tijana Prodanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

(4) dr Slobodan Jankov, naučni savetnik u Astronomskoj opservatoriji, Beograd,

(5) dr Srđan Samurović, viši naučni saradnik u Astronomskoj opservatoriji, Beograd,

(6) dr Edi Bon, naučni saradnik u Astronomskoj opservatoriji, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13221/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za šumarstvo u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Ljubinko Jovanović, Univerzitet EDUKONS, Svilajnac;

2) za članove:

(1) prof. dr Vasilije Isajev, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) dr Srđan Bojović, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd,

(3) dr Leopold Poljaković Pajnik, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad,

(4) dr Dragana Dražić, naučni savetnik u Istitutu za šumarstvo, Beograd,

(5) dr Mara Tabaković Tošić, naučni savetnik u Institutu za šumarstvo, Beograd,

(6) dr Radovan Nevenić, naučni savetnik u Institutu za šumarstvo, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13226/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slaviša Stanković, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) dr Goran Todorović, Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd,

(2) dr Sonja Veljović Jovanović, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd,

(3) prof. dr Marina Milenković, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Dragica Radojković, naučni savetnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd,

(5) dr Milan Kojić, naučni savetnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd,

(6) dr Gordana Nikčević, viši naučni saradnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13233/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU BOR

I

U Upravni odbor Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Rade J. Jelenković, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Aco Janićijević, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) prof. dr Snežana M. Šerbula, Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu,

(3) prof. dr Dragan Milovanović, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Ana Kostov, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor,

(5) dr Milenko Ljubojev, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor,

(6) dr Mile Bugarin, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13236/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– doc. dr Mladen Veinović, Fakultet za poslovnu informatiku, Univerzitet Singidunum, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Vladica Cvetković, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(2) prof. dr Bojana Obradović, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) dr Dragana Dražić, Institut za šumarstvo, Beograd,

(4) dr Zorica Branković, naučni savetnik u Institutu za multidisciplinarna istraživanja, Beograd,

(5) dr Miroslav Nikčević, viši naučni saradnik u Institutu za multidisciplinarna istraživanja, Beograd,

(6) dr Zoran Gačić, viši naučni saradnik u Institutu za multidisciplinarna istraživanja, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13240/2014-1

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu:

1. mr Snežana Petrović, predsednik,

2. prof. dr Miroslav Hadžić, član,

3. dr Vojin Rakić, član,

4. dr Milovan Lakušić, član,

5. dr Vladan Joldžić, član,

6. dr Zlatko Nikolić, član,

7. dr Olivera Pavićević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13306/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Stanko Bejatović, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu;

2) za članove:

(1) prof. dr Božidar Banović, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.

(2) prof. dr Đorđe M. Đorđević, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd,

(3) prof. dr Želimir Kešetović, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu,

(4) dr Vladan Joldžić, naučni savetnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd,

(5) dr Olivera Pavićević, naučni saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd,

(6) dr Ivana Stevanović, naučni saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13308/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu:

1. dr Predrag Marković, predsednik,

2. prof. dr Miroslav Jovanović, član,

3. dr Dušan Glišović, član,

4. mr Dragan Tešić, član,

5. dr Momčilo Isić, član,

6. dr Mile Bjelajac, član,

7. dr Gordana Krivokapić Jović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13309/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta društvenih nauka u Beogradu:

1. prof. dr Ratko Marković, predsednik,

2. dr Živojin Đurić, član,

3. dr Vlada Stanković, član,

4. Nataša Petrović, član,

5. dr Nada Novaković, član,

6. dr Danilo Šuković, član,

7. dr Jovanka Matić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13313/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu:

1. dr Pantelija Perić, predsednik,

2. dr Zorica Nikolić, član,

3. prof. dr Branislava Sivčev, član,

4. Vojin Đurđević, član,

5. dr Dragana Marisavljević, član,

6. dr Goran Aleksić, član,

7. dr Ivo Toševski, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13317/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za savremenu istoriju u Beogradu:

1. dr Čedomir Antić, predsednik,

2. dr Miloš Ković, član,

3. prof. dr Ljubodrag Dimić, član,

4. prof. dr Jovan Bazić, član,

5. dr Kosta Nikolić, član,

6. dr Milan Koljanin, član,

7. dr Dragomir Bondžić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13305/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu:

1. dr Miloš Pavlović, predsednik,

2. dr Zlatica Pavlovski, član,

3. dr Milica Petrović, član,

4. Goran Trivan, član,

5. dr Jasna Đinović, član,

6. dr Slobodan Lilić, član,

7. dr Dragan Milićević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13310/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu:

1. dr Slaviša Stamenković, predsednik,

2. dr Goran Delibašić, član,

3. dr Borislav Kobiljski, član,

4. prof. dr Svetomir Stamenković, član,

5. dr Dejan Marčić, član,

6. dr Vladan Jovanović, član,

7. dr Bojan Duduk, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13321/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POLITIČKE STUDIJE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za političke studije u Beogradu:

1. dr Slaviša Orlović, predsednik,

2. dr Dušan Pavlović, član,

3. prof. dr Žarko Anđelković, član,

4. dr Uroš Šuvaković, član,

5. dr Zoran Milošević, član,

6. dr Radoslav Gaćinović, član,

7. dr Dragan Marković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13314/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu:

1. dr Slobodan Zečević, predsednik,

2. mr Jelena Damjanović, član,

3. dr Milica Fotirić Akšić, član,

4. dr Slaviša Stojković, član,

5. dr Rade Jovanović, član,

6. dr Milovan Pušić, član,

7. dr Janja Kuzevski, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13318/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Ranko Končar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu;

2) za članove:

(1) prof. dr Vesna Aleksić, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Beograd,

(2) prof. dr Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) dr Dragan Bogetić, Institut za savremenu istoriju, Beograd,

(4) dr Momčilo Isić, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, Beograd,

(5) dr Radmila Radić, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, Beograd,

(6) dr Sofija Božić, viši naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13311/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta društvenih nauka u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Jovan Bazić, Učiteljski fakultet u Prizrenu-Leposavić, Univerzitet u Prištini;

2) za članove:

(1) dr Ljubiša Mitrović, profesor emeritus, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu,

(2) prof. dr Mirko Miletić, Megatrend Univerzitet u Beogradu,

(3) dr Ivana Domazet, Institut ekonomskih nauka, Beograd,

(4) dr Zorica Mršević, naučni savetnik u Institutu društvenih nauka, Beograd,

(5) dr Vladimir Milisavljević, viši naučni saradnik u Institutu drštvenih nauka, Beograd,

(6) dr Vesna Lukić, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13315/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Savo Golijanin, dipl. inž. poljoprivrede, PKB Korporacija a.d. Beograd;

2) za članove:

(1) Slobodan Stanojević, JKP „Zelenilo Beograd”,

(2) prof. dr Zorica Nikolić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,

(3) dr Pantelija Perić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd,

(4) dr Goran Aleksić, viši naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd,

(5) dr Ivo Toševski, viši naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd,

(6) dr Dragana Marisavljević, naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13319/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za savremenu istoriju u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– akademik prof. dr Ljubodrag Dimić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Srbobran Branković, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd,

(2) prof. dr Aleksej Timofejev, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

(3) dr Radomir Popović, Istorijski institut, Beograd,

(4) prof. dr Predrag J. Marković, naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju, Beograd,

(5) dr Stanislav Sretenović, viši naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju, Beograd,

(6) dr Jasmina Milanović, naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13307/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Vlado Teodorović, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) Živorad Kostić, Veterinarska stanica dr Kostić, Obrenovac,

(2) prof. dr Vladislav Zekić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

(3) Višnja Resanović, Kompresor automobili d.o.o. Beograd,

(4) dr Jasna Đinović, viši naučni saradnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd,

(5) dr Danijela Vranić, naučni saradnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd,

(6) dr Branka Borović, naučni saradnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13312/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Goran Delibašić, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Veljko Gavrilović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd,

(2) prof. dr Vaskrsija Janjić, Beograd,

(3) dr Milena Simić, Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd,

(4) dr Dejan Marčić, naučni savetnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd,

(5) dr Slavica Gašić, naučni savetnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd,

(6) dr Bojan Duduk, viši naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13322/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POLITIČKE STUDIJE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za političke studije u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Uroš Šuvaković, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini;

2) za članove:

(1) prof. dr Darko Marinković, Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd,

(2) doc. dr Siniša Atlagić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu,

(3) Marina Kostić, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”, Beograd,

(4) dr Zoran Milošević, naučni savetnik u Institutu za političke studije, Beograd,

(5) dr Ljubiša Despotović, naučni savetnik u Institutu za političke studije, Beograd,

(6) dr Nada Raduški, viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13316/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slaven Prodanović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Jordan Aleksić, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum, Beograd,

(2) mr Jelena Damjanović, Institut za povrtarstvo d.o.o. Smederevska Palanka,

(3) Emil Rekanović, Institut za pesticide i životnu sredinu, Beograd,

(4) dr Rade Jovanović, viši naučni saradnik u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd,

(5) dr Dragan Rahović, naučni saradnik u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd,

(6) dr Janja Kuzevski, naučni saradnik u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13320/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTIDIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Razrešava se dr Igor Veličković dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13283/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Imenuje se prof. dr Miroslav Popović za vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13288/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTIDIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE

I

Razrešava se dr Zoran Petrović dužnosti vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13290/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE

I

Imenuje se dr Zoran Šarac za vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13292/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE

I

Razrešava se dr Radojko Savić dužnosti direktora Doma zdravlja Štrpce.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13276/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE

I

Imenuje se dr Saša Čanaćević za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Štrpce.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13277/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA „GRAČANICA” GRAČANICA

I

Razrešava se dr Aleksa Andrejević dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja „Gračanica” Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13280/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA „GRAČANICA” GRAČANICA

I

Imenuje se dr Dejan Milanović za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja „Gračanica” Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13282/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”:

1. prof. dr Ljiljana Šćepanović, predsednik,

2. Irena Vujović, član,

3. dr Mikica Vidojković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13295/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

U Upravni odbor Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front” imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Jasminka Đurović, predavač Visoke poslovne škole stukovnih studija u Blacu;

2) za članove:

(1) dr Slađana Tomić, doktor medicine iz Beograda,

(2) Bojana Mihaljević, dipl. pravnik, Gradska uprava grada Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13298/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”:

1. Nataša Petrović, predsednik,

2. dr Vladimir Đurčić, član,

3. dr Vladimir Čakarević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13291/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

U Nadzorni odbor Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Zvezdan Milanović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici;

2) za članove:

(1) Slavica Stefanović, dipl. ekonomista, Elektrodistibucija Beograd,

(2) Marija Glavinić, dipl. ekonomista, Evroazijski centar za strateški menadžment, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13293/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU „DR CVETKO BRAJOVIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Dr Cvetko Brajović”:

1. dr Dragana Nalić, predsednik,

2. Hristijana Popović, član,

3. dr Radmila Čukić, član.

II

U Upravni odbor Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Dr Cvetko Brajović” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Milovan Dimitrijević, Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije;

2) za članove:

(1) dr Branislava Stefanović, Urgentni centar Kliničkog centra Srbije,

(2) dr Ljubomir Ignjatović, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13296/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU „DR CVETKO BRAJOVIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Dr Cvetko Brajović”:

1. dr Petar Stojanov, predsednik,

2. Gordana Odović, član.

II

U Nadzorni odbor Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Dr Cvetko Brajović” imenuju se:

1) za predsednika:

– Marina Gavrilović, advokat iz Beograda;

2) za člana:

– dr Ljubica Vojvodić, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13294/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE

„DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”:

1. prof. dr Dragan Zdravković,

2. dr Boris Pištignjat.

II

U Upravni odbor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić” imenuju se za članove:

1) mr sci. med. dr Zoran Paunović, specijalista dečje hirurgije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,

2) mr sci. med. dr Predrag Ilić, specijalista dečje hirurgije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13301/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE

„DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Naduzornog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”:

1. dr Dragan Zamurović,

2. dr Radoslav Pantović.

II

U Nadzorni odbor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić” imenuju se za članove:

1) dr sci. med. dr Tatjana Milenković, specijalista pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,

2) mr sci. med. dr Đorđe Kravljanac, specijalista dečje hirurgije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13299/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za reumatologiju:

1. dr Predrag Radovanović, predsednik,

2. ass. dr Milan Apostolović, član,

3. dr Draža Dožić, član,

4. dr Olivera Purić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13278/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU

I

U Upravni odbor Instituta za reumatologiju imenuju se:

1) za predsednika:

– prim. dr Nenad Lujić, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”;

2) za članove:

(1) dr Zorka Raičević, Dom zdravlja „Simo Milošević”, Beograd,

(2) Aleksandar Pantelić, FAP Korporacija a.d. Priboj, Predstavništvo u Beogradu,

(3) prim. dr Rusomir B. Miletić, specijalista opšte hirurgije iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13279/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za reumatologiju:

1. dr Ilija Rosić, predsednik,

2. dr Slobodan Palamarević, član,

3. Miodrag Stojanović, član.

II

U Nadzorni odbor Instituta za reumatologiju imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragana Novović, dipl. farmaceut, Ecotrade BG Beograd;

2) za članove:

(1) Ivana Miladinović, strukovni pravnik iz Beograda,

(2) Vesna Janković, dipl. inženjer poljoprivrede iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13281/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju:

1. dr Nada Vuković Stanić,

2. dr Vera Dražić,

3. dr Ljubiša Marjanov.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13286/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

U Upravni odbor Instituta za rehabilitaciju imenuju se za članove:

1) ass. dr sc. med. dr Darko Zdravković, Kliničko-bolnički centar „Bežanijska Kosa”,

2) dr Ivan Selaković, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Srbije,

3) Marija Đurić, viša medicinska sestra, Klinički centar Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13287/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za rehabilitaciju:

1. dr Zoran Railić, predsednik,

2. Mirjana Pribićević, član,

3. dr Snežana Pavković, član.

II

U Nadzorni odbor Instituta za rehabilitaciju imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dragan Mašulović, Centar za radiologiju i magnetnu rezonaciju, Klinički centar Srbije;

2) za članove:

(1) Katarina Andrejev, vojni službenik u Ministarstvu odbrane,

(2) Branka Šarić, stručni saradnik u Kliničkom centru Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13289/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar