71. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2013. godine

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Veljko Odalović, dipl. pravnik,

2) Krstimir Pantić, dipl. inženjer metalurgije,

3) Boris Siljković, doktor ekonomskih nauka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4593/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Desimir Miljković,

2) Svetlana Đurđević,

3) Biljana Janićijević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4604/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Zvonimir Stević, dipl. pravnik,

2) Dragan Jablanović, dipl. pravnik,

3) Branka Milosavljević, dipl. pravnik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4602/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Jovo Popović,

2) Dragiša Lakićević,

3) Goran Rakić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4598/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Ružica Božović,

2) Ivan Kovačević,

3) Gradimirka Popović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4596/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Slobodan Prodanović,

2) Milutin Arsenijević,

3) Dragana Damljanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4606/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) dr Periša Simonović,

2) dr Ivan Anđić,

3) Momira Mitrović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4594/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Vesna Radosavljević,

2) Dobrivoje Đurđević,

3) Mirjana Barać.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4601/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Milan Trboljevac,

2) Igor Ignjatović,

3) Milan Premović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4603/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Srđan Vasić,

2) Aleksandra Balović,

3) Bojana Biševac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4599/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Miroslav Aritonović,

2) Nemanja Jakšić,

3) Aleksandar Marković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4597/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA SEDIŠTEM U ZVEČANU

I

U Savet Visoke tehničke škole strukovnih studija Univerziteta u Prištini sa sedištem u Zvečanu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Momčilo Gvozdić,

2) Nebojša Vasić,

3) Ljubomir Marić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4595/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, UROŠEVAC UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA SEDIŠTEM U ZVEČANU

I

U Savet Visoke tehničke škole strukovnih studija, Uroševac Univerziteta u Prištini sa sedištem u Zvečanu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Stojan Dončić,

2) Mladen Đorović,

3) Zoran Pešić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4607/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE EKONOMSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, PEĆ UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU

I

U Savet Visoke ekonomske škole strukovnih studija, Peć Univerziteta u Prištini sa sedištem u Leposaviću, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Radoš Mihajlović,

2) Dragan Barać,

3) Milan Milanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4605/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE, GNJILANE UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA SEDIŠTEM U BUJANOVCU

I

U Savet Visoke škole strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane Univerziteta u Prištini sa sedištem u Bujanovcu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Saša Stojanović,

2) Dejan Đošić,

3) Bojan Miletić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4600/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GLOGOVAC

I

Konstatuje se da je Petru Saviću prestala dužnost predsednika Privremenog organa opštine Glogovac od 6. aprila 2013. godine.

II

Imenuje se Saša Danić za predsednika Privremenog organa opštine Glogovac.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4586/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 87. ctav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik PC”, broj 129/07) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O D L U K U

O OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

Član 1.

Obrazuje se Privremeni organ u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, i to: Lipljan, Štrpce, Obilić, Gnjilane, Vitina, Vučitrn, Orahovac, Istok, Kosovo Polje, Kosovska Kamenica, Srbica i Gora, za obavljanje poslova iz nadležnosti Skupštine i izvršnih organa navedenih opština.

Član 2.

Privremeni organ obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine opštine i izvršnih organa opštine utvrđene zakonom i Statutom opštine, do konstituisanja Skupštine opštine i izbora izvršnih organa opštine nakon održanih izbora, u skladu sa zakonom.

Član 3.

Privremeni organ ima predsednika i četiri člana.

Predsednik organizuje rad Privremenog organa, predsedava njegovim sednicama i obavlja druge poslove koje mu Privremeni organ poveri.

Privremeni organ imenuje sekretara Privremenog organa.

Predsednika i članove Privremenog organa imenuje Vlada posebnim rešenjem.

Član 4.

Privremeni organ odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Skupštine opštine i izvršnih organa opštine većinom glasova članova Privremenog organa.

Član 5.

Za razmatranje pojedinih pitanja iz delokruga Privremenog organa mogu se obrazovati komisije i druga radna tela.

Predsednika i članove radnih tela imenuje Privremeni organ.

Predsednik komisije, odnosno drugog radnog tela imenuje se iz reda članova Privremenog organa.

Članovi komisija i drugih radnih tela Privremenog organa mogu biti i građani.

Član 6.

Privremeni organ donosi Poslovnik Privremenog organa, koji uređuje organizaciju i način rada.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4615/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA

U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE

KOSOVO I METOHIJA

I

U Privremeni organ opštine Lipljan, imenuju se:

1) za predsednika:

– Srđan Petković,

2) za članove:

– Danijela Trajković,

– Zlatko Lazić,

– Saša Morača i

– Milan Joksimović.

II

U Privremeni organ opštine Štrpce, imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivan Redžić,

2) za članove:

– Miroslav Đorđević,

– Marjan Đorđević,

– Živče Šarkovčević i

– Nenad Filipović.

III

U Privremeni organ opštine Obilić, imenuju se:

1) za predsednika:

– Nenad Denić,

2) za članove:

– Momčilo Stević,

– Trajko Jakovljević,

– Zoran Vuksanović i

– Boban Dančetović.

2

IV

U Privremeni organ opštine Gnjilane, imenuju se:

1) za predsednika:

– Radovan Stojković,

2) za članove:

– Zoran Stojković,

– Stanko Trajković,

– Aleksandar Stanojević i

– Goran Cvetković.

V

U Privremeni organ opštine Vitina, imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Jovanović,

2) za članove:

– Srećko Spasić,

– Srđan Nikolić,

– Dalibor Dajić i

– Jordan Krčmarević.

VI

U Privremeni organ opštine Vučitrn, imenuju se:

1) za predsednika:

– Desimir Miljković,

2) za članove:

– Aca Mišić,

– Ljubiša Andrić,

– Milijana Stolić i

– Toma Minić.

VII

U Privremeni organ opštine Orahovac, imenuju se:

1) za predsednika:

– Nenad Stašić,

2) za članove:

– Milorad Brkić,

– Marko Stašić,

– Zoran Grković i

– Jovan Đuričić.

3

VIII

U Privremeni organ opštine Istok, imenuju se:

1) za predsednika:

– Mališa Đurić,

2) za članove:

– Milorad Lacmanović,

– Milorad Stojanović,

– Vuko Đurić i

– Dejan Repanović.

IX

U Privremeni organ opštine Kosovo Polje, imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Ćirković,

2) za članove:

– Tihomir Dimić,

– Siniša Simonović,

– Tijana Bojković i

– Zvonko Ničić.

X

U Privremeni organ opštine Kosovska Kamenica, imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Filić,

2) za članove:

– Zoran Maksimović,

– Đorđe Andrejević,

– Dejan Jovanović i

– Nenad Stanković.

XI

U Privremeni organ opštine Srbica, imenuju se:

1) za predsednika:

– Milomir Jokić,

2) za članove:

– Marko Ristić,

– Rajko Tomašević,

– Svetlana Tomašević i

– Nebojša S. Tomašević.

4

XII

U Privremeni organ opštine Gora, imenuju se:

1) za predsednika:

– Adem Hodža,

2) za članove:

– Seljman Osmani,

– Mersiha Memiši,

– Admir Šola i

– Eršed Bislimi.

XIII

Ovo rešenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija 24 Broj: 119-4615/2013 od 29. maja 2013. godine.

XIV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4626/2013

U Beogradu, 29. maja 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Ostavite komentar