Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA – KOORDINATORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Dejan Stojanović dužnosti pomoćnika direktora – koordinatora Poreske uprave u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4975/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Dejan Stojanović za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4976/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Slobodanu Rosiću prestaje rad na položaju direktora Direkcije za železnice, zbog podnošenja pismene ostavke – od 25. aprila 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4780/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 54/93, 60/93 – ispravka, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96, 101/05 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon i 93/12 – dr. zakon), člana 66. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”:

1. Momčilo Kojić, predsednik,

2. Vladimir Marjanović, član,

3. Saša Radulović, član,

4. Dragana Petrović, član,

5. Vesna Miljuš, član,

6. Svetlana Kozić, član,

7. Tihomir Murić, član,

8. Seniša Jovanović, član,

9. Slobodan Andrić, član,

10. Milan Baranac, član,

11. Biko Biševac, član.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Srećković, dipl. pravnik iz Novog Sada;

2) za članove:

(1) Radoslav Milojević, penzioner iz Kragujevca,

(2) Saša Radulović, direktor marketinga Omladinske zadruge „SID – Novi milenijum“ Beograd,

(3) Duško Jovičić, dipl. ekonomista iz Beograda,

(4) Gojko Čolić, politikolog iz Kruševca,

(5) Miljan Ranđelović, dipl. politikolog iz Knjaževca,

(6) Dragan Dubljanin, dipl. inž. šumarstva, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”,

(7) Đuro Gvozdić, dipl. inž. šumarstva, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”,

(8) Milan Stojanović, dipl. inž. šumarstva, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”,

(9) Tihomir Murić, dipl. inž. šumarstva, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”,

(10) Brano Vamović, dipl. inž. šumarstva, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”.

III

Upravni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” nastaviće da obavlja poslove nadzornog odbora propisane Zakonom o javnim preduzećima, do imenovanja predsednika i članova nadzornog odbora u skladu sa Zakonom.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4764/2013-4

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Zoran Rakočević dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4793/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Imenuje se doc. dr sci. med. Marina Nikitović za vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4794/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK”

I

Razrešava se prim. dr Zoran Kovačević dužnosti predsednika Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

Imenuje se Darko Bjelić, dipl. pravnik, za predsednika Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4849/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešava se Branislava Anđelković dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4833/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Imenuje se dr Vladislav Šćepanović za vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4832/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 106/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja istorije Jugoslavije:

1. dr Predrag Marković, vršilac dužnosti predsednika,

2. prof. dr Ljubodrag Dimić, vršilac dužnosti člana,

3. dr Mile Bjelajac, vršilac dužnosti člana,

4. mr Miodrag Bata Knežević, vršilac dužnosti člana,

5. Ana Panić, vršilac dužnosti člana,

6. Momo Cvijović, vršilac dužnosti člana,

7. mr Sanja Mešanović, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5012/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 106/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

U Upravni odbor Muzeja istorije Jugoslavije imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dragan Bulatović, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) dr Aleksandar Životić, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,

(2) mr Saša Pančić, samostalni umetnik – slikar iz Beograda,

(3) Slaviša Popović, direktor Narodnog muzeja u Nišu,

(4) Goran Vojvodić, dipl. inženjer arhitekture, direktor „BIRO VIA” d.o.o. Beograd,

(5) Momo Cvijović, muzejski savetnik, Muzej istorije Jugoslavije,

(6) Mirjana Slavković, kustos, Muzej istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5014/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 106/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Muzeja istorije Jugoslavije:

1. dr Snežana Golubović, vršilac dužnosti predsednika,

2. Ivana Ranković, vršilac dužnosti člana,

3. Dragana Janković, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5019/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 106/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

U Nadzorni odbor Muzeja istorije Jugoslavije imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandra Fulgosi, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;

2) za članove:

(1) Vladimir Nedeljković, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja,

(2) Dragana Janković, saradnik za finansijske i računovodstvene poslove, Muzej istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5023/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS” , broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Leskovcu:

1) prof. dr Vlada Veljković, predsednik;

2) Zoran Milošević, član;

3) Dragan Stošić, član;

4) Slobodan Ristić, član;

5) Tomica Mirašević, član;

6) Zoran Stojilković, član;

7) Bratislav Ristić, član;

8) Tomislav Stanković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5072/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Leskovcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Čeda Mitić, zaposlen u Zdravstvenom centru Surdulica;

2) za članove:

– predstavnici osnivača:

(1) Dragan Dimitrijević, zaposlen u J.P. Direkcija za građevinsko zemljište i puteve Vladičin Han;

(2) Marija Stanković, službenik u Skupštini grada Leskovca;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Dragiša Rakić, ekonomski tehničar;

(2) Violeta Marković, frizer;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Tanja Stanković, sekretar Doma učenika srednjih škola u Leskovcu;

(2) Jelica Ivanović, vaspitač u Domu učenika srednjih škola u Leskovcu;

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5073/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS” , broj 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1) dr Dejan Divac, Institut „Jaroslav Černi”, Beograd,

2) dr Miljko Kokić, „Grupa Zastava vozila”, Kragujevac,

3) Milovan Puzović „Banca Intesa”, filijala Kragujevac,

4) Slobodan Milovanović, dipl. inž., „Zastava mašine”, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5124/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS” , broj 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA INŽENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE

I

U Savet Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao predstavnici osnivača – Republike Srbije, imenuju se za članove:

1) prof. dr Anđelka Stojković Anđelković, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

2) prof. dr Slavica Jovetić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

3) dr Svetlana Jeremić, zaposlena na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru;

4) Tomislav Vukadinović, diplomirani mašinski inženjer iz Kragujevca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5125/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA

KOMISIJE ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKA

I

Razrešava se Vojkan Simić dužnosti člana Komisije za izradu Građanskog zakonika.

II

U Komisiju za izradu Građanskog zakonika imenuju se za članove:

1. mr Milisav Čogurić, pomoćnik ministra pravde i državne uprave,

2. Vojislav Nedić, advokat iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5052/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), člana 207. stav 2. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU GLAVNOG ISTRAŽITELJA

CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA

I

Postavlja se prof. dr Nebojša Petrović za Glavnog istražitelja Centra za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5179/2013

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ŠABAC” SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

Razrešava se Vladimir Špegar dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Šabac” sa sedištem u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3243/2013-2

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ŠABAC” SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

Imenuje se Mirko Filipović za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Šabac” sa sedištem u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3560/2013-1

U Beogradu, 18. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar