75. sednica Vlade Republike Srbije, 23. decembar 2014. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Natalija Pavlović Šiniković dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za normativne poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za normativne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16302/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Natalija Pavlović Šiniković na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za normativne poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16303/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Ivana Savićević dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16296/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Ivana Savićević na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16299/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Irena Posin na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16300/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Svetlana Adamović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16292/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Svetlana Adamović na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16293/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Snežana Lojaničić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16231/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Dejan Stojanović dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću u Ministarstvu finansija i privrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16444/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, br. 28/10, 35/12 i 46/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA INFORMACIONOKOMUNIKACIONE USTANOVE

AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJEAMRES

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”:

1. Petar Janjić, predsednik,

2. Natalija Radošević, član,

3. dr Jovan Đorđević, član,

4. dr Ivan Milentijević, član,

5. Bojan Jakovljević, član.

II

U Nadzorni odbor Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Irini Reljin, dipl. inženjer elektrotehnike, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za članove:

(1) Natalija Radoja, dipl. pravnik, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

(2) Milovan Šuvakov, dipl. fizičar, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(3) Natalija Radošević, dipl. pravnik, Informaciono-komunikaciona ustanova „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”,

(4) Bojan Jakovljević, dipl. inženjer elektrotehnike, Informaciono-komunikaciona ustanova „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13243/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Ljiljani Blagojević prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za pripremu propisa, zbog podnošenja pismene ostavke – 23. decembra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16321/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 222. stav 1. i člana 223. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 106/06 – US, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje:

1. dr Rajko Kosanović, predsednik,

2. Njegoš Potežica, zamenik predsednika,

3. Boža Erceg, član,

4. Ljubiša Nestorović, član,

5. Radoslav Topalović, član,

6. Drago Đokić, član,

7. Miodrag Ranđelović, član,

8. Ivan Jovanović, član,

9. Ištvan Huđi, član,

10. Saša Torlaković, član,

11. Branislav Pavlović, član,

12. Milan Simić, član,

13. Slavko Vlaisavljević, član,

14. Miodrag Zupanc, član,

15. Vasilije Belobrković, član,

16. Momčilo Vuksanović, član,

17. Dragoljub Šišić, član,

18. Draško Danilović, član,

19. Bora Jovanović Džaril, član,

20. Miloš Marković, član,

21. Siniša Milenković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16348/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 222. stav 1. i člana 223. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 106/06 – US, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

U Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imenuju se:

1) za predsednika:

– Velimir Miličić, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) za zamenika predsednika:

– Aleksandra Potparević, dipl. pravnik iz Beograda;

3) za članove:

(1) Sveta Kesić, dipl. ekonomista iz Beograda,

(2) Nadežda Uvanović, dipl. ekonomista iz Beograda,

(3) Slobodan Lalović, dipl. pravnik iz Beograda, predstavnik osiguranika zaposlenih,

(4) dr Milan Milić, doktor stomatologije iz Beograda, predstavnik osiguranika penzionera,

(5) Marijan Rističević, poljoprivrednik iz Novih Karlovaca, predstavnik osiguranika zemljoradnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16343/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 16. st. 2. i 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Razrešava se Saša Radulović dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

II

Imenuje se Željko Sertić, ministar privrede, za člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-16436/2014-1

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 129. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 132/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE

AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE

I

Konstatuje se da je mr Draganu Dunčiću prestala dužnost direktora Republičke agencije za prostorno planiranje 17. decembra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-16438/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKOG KOMBINATAZEMUN”, ZEMUN

I

U Upravni odbor Poljoprivredno industrijskog kombinata „Zemun”, Zemun, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Vladimir Pantelić, dipl. pravnik iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16464/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROJEKTA IZ OBLASTI HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za praćenje sprovođenja projekta iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze:

1. dr Ivana Mišić, predsednik,

2. Marija Čukić, potpredsednik,

3. Nataša Gudović, član,

4. Milka Kalaba, član,

5. Vinka Blažić, član,

6. Jasenka Protić, član,

7. dr Miodrag Anđelković, član,

8. prim. dr sci. med. Tanja Knežević, član,

9. prof. dr Zoran Todorović, član,

10. dr Jelena Brković Kavarić, član,

11. prof. dr Gordana Radosavljević Ašić, član,

12. Goran Radisavljević, član,

13. Daliborka Batrnek Antonić, član,

14. Uroš Radulović, član,

15. Sandra Mančić, član,

16. dr Gordana Dragović, član,

17. Nada Mičić, član,

18. dr Nikola Vunjak, član,

19. dr Gordana Krtinić, član,

20. dr Zoran Marković, član,

21. Violeta Redžić Jovanović, član,

22. dr Darko Fjodorov, član,

23. ass. mr sci. dr Jovan Ranin, član,

24. prof. dr Vesna Turkulov, član,

25. Dragana Stojanović, član,

26. Milica Đorđević, član,

27. Boris Kovačić, član,

28. Nevena Ćirić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16466/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROJEKTA IZ OBLASTI HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE

I

U Savet za praćenje sprovođenja projekta iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Đorđe Jeftović, Klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;

2) za potpredsednika:

– prof. dr Dragana Jovanović, Klinika za plućne bolesti Kliničkog centra Srbije;

3) za članove:

(1) dr Gordana Belamarić, Sekratarijat za zdravstvo grada Beograda,

(2) Đurica Stankov, predstavnik AS centra,

(3) Nevena Ćirić, AID plus,

(4) dr Danijela Simić, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”,

(5) Marija Pavlović, UNOPS,

(6) Vladimir Antić, Udruženje STAV, Subotica,

(7) Sandra Mančić, UG „Sunce”, Niš 3,

(8) Rajko Grestić, UG „Crvena linija”, Novi Sad,

(9) Milka Kalaba, samostalni savetnik, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16469/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

Postavlja se Dragoslav Milanović za načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16511/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Razrešava se Vladan Marinković dužnosti načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16508/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Postavlja se Božidar Stojiljković za načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16512/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U VRANJU

I

Postavlja se Slaviša Bulatović za načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-14342/2014-1

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za upravljanje lukama („Službeni glasnik RS”, broj 70/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA

I

Razrešava se Borivoje Perović dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama.

II

Imenuje se Zoran Ostojić, dipl. profesor sporta i fizičkog vaspitanja iz Bogatića, za člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16515/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se Dragan Stevanović dužnosti člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije.

II

Imenuje se Zorana Stojković, Direkcija za pravne i opšte poslove Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbijeˮ, Beograd za člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-16553/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Predrag Stanković dužnosti člana Nadzornog odbora odbora Kliničkog centra Srbije.

II

Imenuje se Lana Novak, Klinički centar Srbije, za člana Nadzornog odbora odbora Kliničkog centra Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-16551/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar