77. sednica Vlade Republike Srbije, 27. decembar 2014. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Branki Totić prestaje rad na položaju direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, protekom vremena na koje je postavljena na položaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16654/2014

U Beogradu, 27. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Postavlja se Nevenka Novaković za vršioca dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16655/2014

U Beogradu, 27. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešava se Nikola Janković dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16728/2014

U Beogradu, 27. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Imenuje se Nikola Janković za vršioca dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16704/2014

U Beogradu, 27. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAMLADOST U ALEKSINCU

I

Razrešava se Dejan Milinović dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16662/2014

U Beogradu, 27. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAMLADOST U ALEKSINCU

I

Imenuje se Dejan Milinović za direktora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-16664/2014

U Beogradu, 27. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU

I

Zori Dojčinov prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16666/2014

U Beogradu, 27. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU

I

Imenuje se Zora Dojčinov za direktora Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-16667/2014

U Beogradu, 27. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1540 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA O SPREČAVANJU ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE I SREDSTAVA ZA NJIHOVO PRENOŠENJE (2012-2016)

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1540 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sprečavanju širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovo prenošenje (2012/2016):

1. Branka Latinović, predsednik,

2. Dragan Milojević, član,

3. Danela Đorđević, član,

4. Milan Vasović, član,

5. Dragan Satarić, član,

6. Jasmina Roskić, član,

7. Vladimir Davidović, član,

8. Milovan Milovanović, član,

9. Dragan Marčetić, član,

10. dr Snežana Pantić Aksentijević, član,

11. Jelena Šćepanović, član,

12. Slaviša Simić, član,

13. Majo Benderać, član,

14. Milijana Steljić, član,

15. Aleksandar Stanković, član.

II

U Radnu grupu za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1540 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sprečavanju širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovo prenošenje (2012/2016) imenuju se:

1) za predsednika:

– ambasador Branka Latinović, šef Odseka za kontrolu naoružanja i vojnu saradnju Ministarstva spoljnih poslova;

2) za članove:

(1) Milan Gojković, ministar savetnik u Odseku za kontrolu naoružanja i vojnu saradnju Ministarstva spoljnih poslova,

(2) Danela Đorđević, Uprava za odbrambene tehnologije, Sektor za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane,

2

(3) Milijana Steljić, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima u Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

(4) Ivan Zarev, načelnik Uprave za preventivnu zaštitu u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova,

(5) Marko Milivojević, šef Kriminalističko-tehničkog centra u Novom Sadu, Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova,

(6) Dragan Satarić, savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(7) Jasmina Roskić, načelnik odeljenja u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija,

(8) Neda Marković, samostalni savetnik u Ministarstvu pravde,

(9) Bojan Kijanović, Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravne poslove Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija,

(10) Dragan Marčetić, samostalni carinski savetnik u Sektoru za tarifske poslove u Upravi carina u Ministarstvu finansija,

(11) dr Snežana Pantić Aksentijević, Sektor za javno zdravlje u Ministarstvu zdravlja,

(12) Jelena Šćepanović, šef Odseka multilateralne međunarodne saradnje u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(13) Slavoljub Stanojević, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(14) Dragana Dinkić, samostalni savetnik u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(15) Suzana Andrejević Stefanović, savetnik u Odeljenju za hemikalije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(16) Slaviša Simić, načelnik Odeljenja za zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja, Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(17) Ljiljana Trgovčević, viši savetnik za međunarodnu saradnju u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije,

(18) Mladen Vitomir, savetnik u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

(19) dr Vladimir Udovičić, rukovodilac Niskofonske laboratorije za nuklearnu fiziku Instituta za fiziku u Beogradu,

(20) dr Saša Lazović, Institut za fiziku u Beogradu,

(21) dr Bojan Radak, predstavnik Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16614/2014

U Beogradu, 27. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar