79. sednica Vlade Republike Srbije, 31. decembar 2014. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

I

Razrešava se Vanja Rodić dužnosti pomoćnika ministra pravde zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16880/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

I

Postavlja se Vanja Rodić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16881/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se dr Nikola Makojević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike ‒ Sektor za planiranje i koordinaciju javnih politika, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16812/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se Miloš Ignjatović dužnosti vršioca dužnosti direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16913/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se Miloš Ignjatović za vršioca dužnosti direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16914/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se mr Ivana Matić dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16910/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se Danijela Vazura za vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16912/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 12. Odluke o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007-2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 140/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ODGOVORNIH LICA U SISTEMU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE

ZA PERIOD 2007-2013. GODINE

I

Za odgovorna lica u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007-2013. godine imenuju se:

1) za nacionalnog IPA koordinatora – Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije,

2) za nacionalnog službenika za akreditaciju – dr Dušan Vujović, ministar finansija,

3) za nacionalnog službenika za odobravanje – Milovan Filimonović, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

4) za službenika za odobravanje programa u okviru IPA komponente I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i IPA komponente IIb – Prekogranična saradnja sa državama korisnicima IPA i za odgovorno lice za poslove Tela za ugovaranje u operativnoj strukturi za upravljanje programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, Tela za prvostepenu kontrolu u okviru IPA komponente IIa – Prekogranična i transnacionalna saradnja sa državama članicama i Tela za ugovaranje u operativnoj strukturi za upravljanje programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb – Prekogranična saradnja sa državama korisnicima IPA – Nataša Šimšić, pomoćnik ministra finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije,

5) za odgovorno lice za poslove Nacionalnog tela za sprovođenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIa – Prekogranična i transnacionalna saradnja sa državama članicama – Sanda Šimić Stambolić, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje,

6) za odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb – Prekogranična saradnja sa državama korisnicima IPA – Ana Ilić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije i koordinator za EU fondove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16343/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

GERONTOLOŠKOG CENTRA LESKOVAC

I

Razrešava se Ljiljana Mladenović dužnosti predsednika Nadzornog odbora Gerontološkog centra Leskovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-16658/2014-1

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 47/13, 83/13, 103/13 i 56/14), u tački II, podtačka 1), alineja prva, reči: „Ivan Redžić”, zamenjuju se rečima: „Bratislav Nikolić”.

U podtački 2), alineja druga, reči: „Marjan Đorđević”, zamenjuju se rečima: „Dragan Veljković”.

U podtački 2), alineja četvrta, reči: „Nenad Filipović”, zamenjuju se rečima: „Dragan Redžić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16787/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 47/13, 83/13, 103/13 i 56/14), u tački V, podtačka 1) reči: „Miloš Jovanović”, zamenjuju se rečima: „Srđan Nikolić”.

U podtački 2), alineja druga, reči: „Srđan Nikolić”, zamenjuju se rečima: „Miloš Jovanović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16804/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 31/13, 37/13 i 83/13), u tački II, podtačka 2), alineja treća, reči: „Vuksan Gojković”, zamenjuju se rečima: „Ivana Jeremić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16803/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE

KOSOVO I METOHIJA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 31/13, 37/13 i 83/13), u tački IV, podtačka 1) reči: „Zoran Baškočević”, zamenjuju se rečima: „Marjan Stanisavljević”.

U podtački 2), alineja prva, reči: „Bogoljub Ilić”, zamenjuju se rečima: „Zoran Lazarević”.

U podtački 2), alineja druga, reči: „Danijel Staletović”, zamenjuju se rečima: „Danijela Krstić”.

U podtački 2), alineja treća, reči: „Miljan Đorđević”, zamenjuju se rečima: „Nikola Popović”.

U podtački 2), alineja četvrta, reči: „Nelica Veljković”, zamenjuju se rečima: „Bojan Mihajlović”.

U tački V, podtačka 2), alineja prva, reči: „Milan Trklja”, zamenjuju se rečima: „Boban Stojković”.

U podtački 2), alineja druga, reči: „Slaviša Vuković”, zamenjuju se rečima: „Nataša Nikolić”.

U podtački 2), alineja treća, reči: „Dragan Ristić”, zamenjuju se rečima: „Milan Đorđević”.

U podtački 2), alineja četvrta, reči: „Momir Micić”, zamenjuju se rečima: „Vladimir Vujević”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16789/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešava se Marijana Radovanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16930/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 1. i člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se mr Ljubomir Šubara za direktora Agencije za privatizaciju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16931/2014

U Beogradu, 31. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar