81. sednica Vlade Republike Srbije, 5. jul 2013. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08, 109/09 i 85/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Momčilu Gajiću prestaje rad na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za poslove protokola, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 10. jula 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5594/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08, 109/09 i 85/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Momčilo Gajić ponovo se postavlja na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za poslove protokola, od 11. jula 2013. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5595/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Razrešava se Jelena Marjanović dužnosti pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5567/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Jelena Marjanović na položaj pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5569/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Razrešava se mr Ljiljana Stanković dužnosti pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za trgovinu, usluge, cene i zaštitu potrošača, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za trgovinu, usluge, cene i zaštitu potrošača.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5564/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se mr Ljiljana Stanković na položaj pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za trgovinu, usluge, cene i zaštitu potrošača, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5563/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Razrešava se mr Nebojša Vasiljević dužnosti pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5565/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se mr Nebojša Vasiljević na položaj pomoćnika ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5566/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA DIGITALNU AGENDU

U MINISTARSTVU SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE

I TELEKOMUNIKACIJA

I

Razrešava se Sonja Talijan dužnosti direktora Uprave za digitalnu agendu u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5568/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA DIGITALNU AGENDU U MINISTARSTVU SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE

I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Dušan Stojanović na položaj direktora Uprave za digitalnu agendu u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5570/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE

PUTEVE U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Borko Drašković za pomoćnika direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5590/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa („Službeni glasnik RS”, broj 89/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA

I

Postavlja se Bojana Tošić za zamenika direktora Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5529/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 2. Uredbe o Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa („Službeni glasnik RS”, broj 89/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA

I

Postavlja se Marija Mitrović za pomoćnika direktora Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5530/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA „PROTEINKA”, SOMBOR

I

Imenuje se Borislav Tomić za direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5515/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Republičke agencije za prostorno planiranje:

1. Nebojša Malenković,

2. Marin Krešić.

II

U Upravni odbor Republičke agencije za prostorno planiranje imenuju se za članove:

1. doc. dr Milan Punišić iz Kruševca,

2. Mirjana Pavičić, dipl. politikolog iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5505/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Leskovcu:

1. Ljiljana Mladenović, predsednik,

2. Slobodan Ristić, član,

3. Dragan Tonić, član,

4. Vesna Mitić, član,

5. Dragana Milićević, član,

6. Tanja Stanković, član,

7. Jelica Ivković, član.

II

Ovim rešenjem zamenjuje se Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu („Službeni glasnik RS”, broj 53/13).

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5562/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za međunarodno humanitarno pravo:

1. Vladimir Cvetković, predsednik,

2. Milisav Čogurić, član,

3. Dina Dobrković, član.

II

Konstatuje se da je Miodragu Starčeviću prestala dužnost člana Komisije za međunarodno humanitarno pravo.

III

U Komisiju za međunarodno humanitarno pravo imenuju se:

1) za predsednika:

– Božin Nikolić, Ministarstvo spoljnih poslova;

2) za članove:

(1) Maja Cvetanović, Ministarstvo pravde,

(2) Dejan Ukropina, Crveni krst Srbije,

(3) Saša Avram, Udruženje za međunarodno pravo.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5592/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, br. 28/10, 35/12 i 46/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE „AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”:

1. mr Jovana Matić, predsednik,

2. Biljana Pavlović, član,

3. dr Petar Petrović, član,

4. dr Mirjana Vesović, član,

5. prof. dr Dušan Starčević, član,

6. prof. dr Zora Konjović, član,

7. prof. dr Teufik Tokić, član,

8. Radoslav Erić, član,

9. Marina Vermezović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5708/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRESˮ („Službeni glasnik RS”, br. 28/10, 35/12 i 46/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE „AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES”

I

U Upravni odbor Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES” imenuju se:

1) za predsednika:

– Milan Dobrijević, dipl. inženjer elektrotehnike, načelnik Odeljenja za informaciono društvo u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

2) za članove:

(1) Sava Savić, dipl. inženjer elektrotehnike, pomoćnik direktora Uprave za digitalnu agendu u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,

(2) dr Mirjana Vesović, dipl. matematičar, načelnik Odeljenja za sistem visokog obrazovanja, evropski obrazovni prostor i pravne poslove u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(3) prof. dr Dušan Starčević, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu,

(4) Radoslav Erić, dipl. inženjer mašinstva, upravnik Univerzitetskog informacionog centra Univerziteta u Kragujevcu,

(5) prof. dr Zora Konjović, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,

(6) prof. dr Teufik Tokić, redovni profesor Elektronskog fakultetaUniverziteta u Nišu,

(7) Marina Vermezović, dipl. inženjer elektrotehnike, pomoćnik direktora za razvoj korisničkih servisa i saradnju sa korisnicima Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”,

(8) Dušan Pajin, dipl. inženjer elektrotehnike, pomoćnik direktora za informatičku bezbednost Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5710/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Leskovcu:

1. Čeda Mitić, predsednik,

2. Dragan Dimitrijević, član.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Leskovcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljiljana Mladenović, dipl. pravnik iz Leskovca;

2) za člana:

– predstavnik osnivača:

(1) Slobodan Ristić, profesor iz Leskovca.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5736/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zaštitu prirode Srbije:

1. Zorica Isoski, predsednik,

2. Aleksandar Đerić, član,

3. Borko Jovanović, član,

4. Ana Vuković, član,

5. mr Rastko Ajtić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5442/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za zaštitu prirode Srbije:

1. Ljubiša Đorđević, predsednik, na lični zahtev,

2. Jelena Plavanski, član,

3. Tijana Jevtović, član, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5444/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

U Upravni odbor Zavoda za zaštitu prirode Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Stana Božović, dipl. defektolog, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2) za članove:

(1) Vinka Milanović, ekonomista za finansije, bankarstvo i osiguranje, savetnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(2) Mirjana Knežević, arhitekta unutrašnje arhitekture, savetnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(3) prof. dr Darko Nadić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5443/2013-1

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Zavoda za zaštitu prirode Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Dušan Mladenović, profesor civilne odbrane iz Beograda;

2) za člana:

(1) Mirjana Jovanović, dipl. ekonomista, menadžer prodaje SCT&CG Montaža, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5445/2013-1

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Putevi Srbije” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Milan Vujanić, redovni profesor Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) Radiša Dragojević, dipl. politikolog, predsednik opštine Petrovac na Mlavi,

(2) Bajram Omeragić, dipl. politikolog i dipl. pravnik, posebni savetnik ministra bez portfelja,

(3) Branislav Jovanović, dipl. pravnik, izvršni direktor Direkcije za izgradnju grada Niša, nezavisan član,

(4) Velimir Kopanja, dipl. građevinski inženjer, rukovodilac odeljenja za nadzor u Sektoru za investicije Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5765/2013

U Beogradu, 5. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar