89. sednica Vlade Republike Srbije, 27. januar 2015. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Dušan Brajković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-770/2015

U Beogradu, 27. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM

I

Konstatuje se da je Nemanji Stevanoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom 27. januara 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-773/2015

U Beogradu, 27. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se Željko Sertić, ministar privrede, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-774/2015

U Beogradu, 27. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 7. stav 5. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije:

1. dr Verica Lazić, predsednik, na lični zahtev,

2. dr Aleksandar Šepetkovski, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-767/2015

U Beogradu, 27. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 7. stav 5. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

U Upravni odbor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Aleksandar Šepetkovski, specijalista opšte hirurgije, Prva hirurška klinika Kliničkog centra Srbije;

2) za člana:

(1) dr Živan V. Maksimović, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije, Klinika za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-769/2015

U Beogradu, 27. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 4. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 45/13), člana 9. stav 4. Uredbe o Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 113/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA UREDNIKA

PRAVNOINFORMACIONOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE

I

U Odbor urednika Pravno-informacionog sistema Republike Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Natalija Pavlović Šiniković, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave;

2) za članove:

(1) Željka Knežević, sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(2) Mirjana Radaković, pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine,

(3) Nada Miljuš, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade,

(4) dr Slavoljub Carić, načelnik Odeljenja za međunarodno-pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova,

(5) Željko Čurguz, viši savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo,

(6) Nebojša Vasiljević, viši savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija,

(7) Milena Babić Canić, viši savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo,

(8) Mario Maletić, savetnik u Ministarstvu pravde,

(9) Jelena Stanković, samostalni stručni saradnik u Kabinetu predsednika Republike,

(10) Irina Tomić, urednik elektronskih pravnih baza u Javnom preduzeću „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-706/2015

U Beogradu, 27. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se Jovan Atanasijević dužnosti člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Srbije.

II

Imenuje se Bojan Borovčanin, profesor sporta, Klinički centar Srbije, za člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-698/2015

U Beogradu, 27. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆASLUŽBENI GLASNIK

I

Razrešava se prof. dr Radoš Ljušić dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, zbog odlaska u starosnu penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-804/2015

U Beogradu, 27. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆASLUŽBENI GLASNIK

I

Imenuje se dr Jelena Trivan za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-805/2015

U Beogradu, 27. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar