93. sednica Vlade Republike Srbije, 5. februar 2015. godine

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ

I

Razrešava se dr Sava Stanojević dužnosti vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Peć.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1180/2015

U Beogradu, 5. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ

I

Imenuje se dr Stanislava Radović za vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Peć.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1182/2015

U Beogradu, 5. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA DRAGAŠ

I

Imenuje se dr Sadat Džafče za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Dragaš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1179/2015

U Beogradu, 5. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o izmenama osnivačkog akta „Jat-Tehnika” društva s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 79/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORAJATTEHNIKADRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o izboru Miroslava Musulina za vršioca dužnosti direktora „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd, broj: 02-6/9, koju je donela Skupština „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd, na sednici od 1. februara 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1141/2015

U Beogradu, 5. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar