94. sednica Vlade Republike Srbije, 19. septembar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Razrešava se dr Simo Vuković dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7732/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Katarina Misailović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanjaSektor za pravne i opšte poslove u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7766/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Sanja Mrdović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanjaSektor za informacione tehnologije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7845/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Razrešava se doc. dr Zoran Milošević dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6190/2013-1

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Imenuje se doc. dr Predrag Stojanović za vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6193/2013-1

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 156. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ETIČKOG ODBORA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Etičkom odboru Srbije:

1. prof. dr Slobodan Savić, predsednik,

2. prof. dr Petar Đukić, član,

3. doc. Karel Turza, član,

4. prof. dr Dušan M. Jovanović, član,

5. prof. dr Zvonko Magić, član,

6. prof. dr Ljiljana B. Janković, član,

7. prof. dr Zorana Jelić Ivanović, član,

8. Hajrija Mujović Zornić, član,

9. Radmila Vasiljević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7715/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 156. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ETIČKOG ODBORA SRBIJE

I

U Etički odbor Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slobodan Savić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za sudsku medicinu;

2) za članove:

(1) prof. dr Viktorija Dragojević Simić, Vojnomedicinska akademija – Centar za kliničku farmakologiju,

(2) prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

(3) prof. dr Goran Mihajlović, Klinički centar Kragujevac – Klinika za psihijatriju,

(4) prof. dr Ljiljana Janković, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu,

(5) prof. dr Dragana Stamatović, Vojnomedicinska akademija – Klinika za hematologiju,

(6) prof. dr Petar Đukić, profesor univerziteta u penziji,

(7) prof. dr Gordana Zlatanović, Klinički centar Niš – Klinika za oftalmologiju,

(8) prof. dr Branislava Miljković, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7716/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Tanja Gavrilović, član Upravnog odbora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7781/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

EMISIONA TEHNIKA I VEZE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Dejan Šmigić dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7817/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

EMISIONA TEHNIKA I VEZE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Dejan Šmigić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7821/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

I

Razrešava se Ivan Tasovac dužnosti direktora Beogradske filharmonije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7851/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA

I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Tanja Ogrizović dužnosti sekretara Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7865/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA

I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Leposava Tošić za sekretara Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7866/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA

I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Biljana Žarković za pomoćnika ministra regionalnog razvoja i lokalne samoupraveSektor za investicije u infrastrukturne projekte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7864/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Ljiljana Petrović dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za ljudske resurse u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7933/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Postavlja se Zoran Đorđević za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7592/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Dragan Stevanović za državnog sekretara u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7691/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Danilo Golubović za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7573/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Predrag Peruničić za državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7699/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Odboru za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije:

1. prof. dr Žarko Obradović, predsednik,

2. dr Jovan Krkobabić, član,

3. Aleksandar Vučić, član,

4. Bratislav Petković, član,

5. Predrag Marković, član,

6. Negovan Stanković, član.

II

U Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Antić, ministar saobraćaja;

2) za članove:

(1) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) prof. dr Nebojša Rodić, ministar odbrane,

(3) prof. dr Tomislav Jovanović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(4) Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja,

(5) Negovan Stanković, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7952/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13), u tački VII, podtačka 1) reči: „Nenad Stašić” zamenjuju se rečima: „Golub Kujundžić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7977/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u gradu Prištini i opštinama Novo Brdo i Peć, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 73/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U GRADU PRIŠTINI I OPŠTINAMA NOVO BRDO I PEĆ, NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova privremenog organa u gradu Prištini i opštinama Novo Brdo i Peć, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 73/13), u tački I, podtačka 2), alineja treća reči: „Vidak Ristović ” zamenjuju se rečima: „Nenad Vasić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7976/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 31/13 i 37/13), u tački X, podtačka 2), alineja druga reči: „Aleksandra Dragović” zamenjuju se rečima: „Bratislav Inić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7978/2013

U Beogradu, 19. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar