96. sednica Vlade Republike Srbije, 30. septembar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Dejan Ristić za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8111/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Aleksandar Vujičić dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8173/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Milovan Milovanović za direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8174/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešava se Zorana Dimitrijević dužnosti zamenika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8121/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „NIŠ” SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Razrešava se Snežana Radenković dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8166/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „NIŠ” SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Imenuje se Miloš Petrović za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8168/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Imenuje se Milan Đukić, dipl. pravnik iz Novog Sada, za člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8159/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM

I

Konstatuje se da je Goranu Kneževiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom 29. avgusta 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8177/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM

I

Imenuje se prof. dr Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8178/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 8/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE

ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Poljskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8179/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Radiša Dragojević, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8211/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

Imenuje se Zoran Đorđević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, za člana Odbora za privredu i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8144/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA DEFINISANJE NACIONALNE ŠIROKOPOJASNE MREŽE

U REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešava se mr Mlađan Dinkić dužnosti člana Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže u Republici Srbiji.

II

U Radnu grupu za definisanje nacionalne širokopojasne mreže u Republici Srbiji imenuju se za članove:

1. Lazar Krstić, ministar finansija,

2. Saša Radulović, ministar privrede.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8073/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Mr Milisavu Čoguriću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 5. septembrom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7611/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Dr Slavoljubu Cariću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 15. septembrom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7637/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Razrešava se Ljiljana Blagojević dužnosti pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za pravosuđe, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7638/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Ljiljana Blagojević na položaj pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za pravosuđe, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7639/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 84/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA

REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovoračku grupu za pravosuđe i osnovna prava Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji imenuju se:

1) za predsednika:

– Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde i državne uprave;

2) za zamenika predsednika:

– Radomir Ilić, savetnik ministra pravde i državne uprave;

3) za sekretara:

– Danica Stojanović, šef Odseka za evropske integracije u oblasti pravosuđa u Ministarstvu pravde i državne uprave;

4) za zamenika sekretara:

– Nikola Naumovski, savetnik u Odseku za evropske integracije u oblasti pravosuđa u Ministarstvu pravde i državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8067/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Vladan Zdravković dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7950/2013-1

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Hranislav Stojković dužnosti pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7688/2013-1

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se mr Mirko Grubišić dužnosti pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za zaštitu prirodnih resursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7686/2013-1

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Zorica Nikodijević za sekretara Ministarstva omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8242/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Tihomir Bogićević dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija i privrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8041/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Miloš Tomić za direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8042/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešava se Miloš Tomić dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Transnafta”, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8059/2013-2

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Imenuje se Tomislav Basta za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Transnafta”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8058/2013-2

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05, 83/05 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešava se Tomislav Basta dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Transnafta”, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se Branko Jokić, dipl. inženjer mašinstva iz Beograda, za predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Transnafta”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8050/2013-1

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05, 51/06, 71/09, 22/10, 16/11, 35/11, 13/12 i 97/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Razrešava se Branko Jokić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se Zoran Janković, dipl. menadžer iz Beograda, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8049/2013-1

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 56/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja imenuju se:

1) za predsednika:

– Marko Maljković, dipl. inženjer industrijskog menadžmenta iz Jagodine;

2) za članove:

(1) Marija Blečić, dipl. defektolog iz Beograda,

(2) Milija Bulatović, doktor biotehničkih nauka iz Beograda,

(3) mr Branko Petrović, dipl. inženjer rudarstva iz Lazarevca, nezavisan član,

(4) mr Slobodan Kokerić, dipl. inženjer rudarstva, Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8254/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 50/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

– Draško Marković, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) za članove:

(1) Blagoje Conić, dipl. inženjer drumskog saobraćaja iz Uba,

(2) Vinka Milanović, ekonomista iz Novog Sad,

(3) Leposava Milić, dipl. ekonomista iz Beograda, nezavisan član,

(4) Aleksandra Nauparac, dipl. ekonomista, Javno preduzeće „Elektromreža Srbije”, Beograd, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8253/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar