Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

OMLADINE I SPORTA

I

Razrešava se Uroš Zeković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1513/2015

U Beogradu, 12. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Uroš Zeković na položaj pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1515/2015

U Beogradu, 12. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Lučani i obrazovanju Privremenog organa opštine Lučani („Službeni glasnik RS”, broj 113/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LUČANI

I

Razrešavaju se dužnosti u Privremenom organu opštine Lučani:

1. Miloš Belanac, predsednik,

2. Jovan Kovačević, član,

3. Milivoje Dolović, član.

II

U Privremeni organ opštine Lučani imenuju se:

1) za predsednika:

– Milivoje Dolović;

2) za članove:

(1) Nataša Vujičić,

(2) Marko Rajović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1541/2015

U Beogradu, 12. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 147. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

Slavici Petrović Maksić prestaje dužnost člana Žalbene komisije Vlade, zbog navršenja radnog veka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1538/2015

U Beogradu, 12. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dragana Marković za vršioca dužnosti direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1579/2015

U Beogradu, 12. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar