101. sednica Vlade Republike Srbije, 3. novembar 2005. godine

Na osnovu člana 40. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 4) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU NAČELNIKA JUŽNO-BAČKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Razrešava se Darko Mandić dužnosti načelnika Južno-bačkog okruga sa sedištem u Novom Sadu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6971/2005

U Beogradu, 3. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

đ2401405.100

Na osnovu člana 40. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 4) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA JUŽNO-BAČKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Postavlja se Svetlana Selaković za načelnika Južno-bačkog okruga sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6971/2005-1

U Beogradu, 3. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.100/2/2

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodnog pozorišta u Beogradu:

1. Ljubomir Simović, predsednik;

2. Ksenija Jovanović, član.

II

U Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– Ksenija Jovanović, prvakinja Drame u penziji;

2. za člana:

– Geroslav Zarić, scenograf iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6987/2005

U Beogradu, 3. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.100/4/4

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E [ E W E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća «Nacionalni park Fruška Gora»:

1. Miodrag Jovović, predsednik;

2. prof. dr Dragiša Milošević, član;

3. Slavica Dražić, član;

4. Ištvan Varga, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5981/2005

U Beogradu, 3. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.100/5/5

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E [ E W E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA»

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća «Nacionalni park Fruška Gora» imenuju se:

1. za predsednika:

– Saša Bugardžija, dipl. inž. zaštite bilja, zamenik direktora JKP «Komunalije»;

2. za članove:

1) Đorđe Krstić, ekonomista;

2) Dragan Vučenović, dipl. inž. šumarstva, upravnik RJ «Martinci»;

3) Mitar Jovanović, poljoprivrednik.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5981/2005-1

U Beogradu, 3. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.100/6/6

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

R E [ E W E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU

«DR MIROSLAV ZOTOVIĆ», BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Klinike za rehabilitaciju «dr Miroslav Zotović», Beograd:

1. Mirjana Dragaš, predsednik;

2. prof. dr Slavko Simeunović, član;

3. dr Momirka Vukičević, član;

4. dr sci. med. Čedomir Đorđević, član;

5. Ljiljana Pavićević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Klinike za rehabilitaciju «dr Miroslav Zotović», Beograd:

1. dr Hadži Milosav Milisavljević, predsednik;

2. Milica Vitanović, član;

3. dr Aleksandar Stojanović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6996/2005

U Beogradu, 3. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.100/7/7

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU

«DR MIROSLAV ZOTOVIĆ», BEOGRAD

I

U Upravni odbor Klinike za rehabilitaciju «dr Miroslav Zotović», Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Vladislava Vesović-Potić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu;

2. za članove:

1) prof. dr Miroslav Simić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu;

2) prim. dr Aleksandar Tasković, specijalista neuropsihijatrije u penziji;

3) mr dr Radoje Čobeljić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju «dr Miroslav Zotović», Beograd;

4) Vladislava Maksimović, medicinska sestra-tehničar, Klinika za rehabilitaciju «dr Miroslav Zotović», Beograd.

II

U Nadzorni odbor Klinike za rehabilitaciju «dr Miroslav Zotović», Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– prim. dr Aleksandar Bajec, specijalista hirurgije, vršilac dužnosti direktora KBC «dr Dragiša Mišović», Beograd;

2. za članove:

1) prim. dr Dejan Sumrak, specijalista neuropsihijatrije, KBC «dr Dragiša Mišović», Beograd;

2) dr Dragana Ćurčić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju «dr Miroslav Zotović», Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6996/2005-1

U Beogradu, 3. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.100/8/8

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Odbora za obeležavanje jubileja sto pedeset godina od rođenja Nikole Tesle («Službeni glasnik RS», broj 67/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU NOVIH ČLANOVA ODBORA ZA OBELEŽAVANjE JUBILEJA STO PEDESET GODINA OD ROĐENjA NIKOLE TESLE

I

Vlada je saglasna da u Odboru za obeležavanje jubileja sto pedeset godina od rođenja Nikole Tesle Njegova svetost arhiepiskop pećki, Mitropolit beogradsko-karlovački i Patrijarh srpski Gospodin Pavle ustupi svoje mesto člana Odbora Njegovom Visokopreosveštenstvu Mitropolitu zagrebačko-ljubljanskom i cele Italije Gospodinu Jovanu.

II

Za člana Odbora iz tačke I ovog rešenja imenuje se i Predrag Pešović, predsednik Saveza pronalazača Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4847/2005-1

U Beogradu, 3. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.100/9/9

Na osnovu člana 40. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 4) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA ZAPADNO-BAČKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Postavlja se Saša Torlaković za načelnika Zapadno-bačkog okruga sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7056/2005

U Beogradu, 3. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.100/13/13

Ostavite komentar