Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 4. Odluke o obrazovanju Komisije za predlaganje mera za pomoć domaćim licima koja organizovano borave u stranoj zemlji u vreme nastupanja vanrednih okolnosti u toj zemlji («Službeni glasnik RS», broj 78/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA KOMISIJE ZA PREDLAGANjE MERA ZA POMOĆ DOMAĆIM LICIMA KOJA ORGANIZOVANO BORAVE U STRANOJ ZEMLjI U VREME NASTUPANjA VANREDNIH OKOLNOSTI U TOJ ZEMLjI

I

U Komisiju za predlaganje mera za pomoć domaćim licima koja organizovano borave u stranoj zemlji u vreme nastupanja vanrednih okolnosti u toj zemlji imenuju se:

1. za predsednika:

– Vlajko Senić, državni sekretar u Ministrstvu trgovine, turizma i usluga;

2. za zamenika:

– Radivoje Pirgić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i usluga;

3. za članove:

1) Miladin Sekulović, načelnik Dežurnog centra pogranične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2) Gordana Pulja, viši savetnik u Ministrstvu finansija;

3) Milan Moković, pomoćnik ministra za kapitalne investicije;

4) Ljubiša Pavić, direktor sektora Air Yugoslavija u JP «JAT AIRWAYS»;

5) Stevan Buđić, predsednik Skupštine «YUTA» Poslovnog udruženja turističkih agencija Srbije i Crne Gore.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7275/2005

U Beogradu, 17. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.102/2/2

Na osnovu člana 22. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzeća za pružanje ugostiteljskih usluga i trgovinu «SAVA-TENT» d.o.o. Obrenovac («Službeni glasnik RS», broj 20/04),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

PREDUZEĆA ZA PRUŽANjE UGOSTITELjSKIH USLUGA

I TRGOVINU «SAVA-TENT» D.O.O. OBRENOVAC

I

U Nadzorni odbor Preduzeća za pružanje ugostiteljskih usluga i trgovinu «SAVA-TENT» d.o.o. Obrenovac imenuju se:

1. za predsednika:

– Nenad Radojičić, šef kabineta direktora JP TE «Nikola Tesla» Obrenovac;

2. za članove:

– predstavnik osnivača:

Ljiljana Popović, šef finansijske službe JP TE «Nikola Tesla» Obrenovac;

– predstavnik zaposlenih:

Snežana Potić, poslovođa restorana Gradske kafane «Central» Obrenovac.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7224/2005

U Beogradu, 17. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.102/3/3

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA SRBIJE «DR MILAN JOVANOVIĆ-BATUT» – BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zaštitu zdravlja Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut» – Beograd:

1. prof. dr Vojislav Leković, predsednik;

2. prim. dr Aleksandar Prelić, član;

3. mr sci. med. dr Anđelka Vukićević, član;

4. prim. dr Miroslava Mihajlović, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za zaštitu zdravlja Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut» – Beograd:

1. prof. dr Vesna Starčević, predsednik;

2. dr Dušan Mujičić, član;

3. Dragana Pavlović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7308/2005

U Beogradu, 17. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.102/4/4

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA SRBIJE «DR MILAN JOVANOVIĆ-BATUT» – BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za zaštitu zdravlja Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut» – Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Vuko Antonijević, direktor Zavoda za zaštitu zdravlja Kosovska Mitrovica;

2. za članove:

1) dr Milka Stanojević, specijalista interne medicine, Dom zdravlja Zvezdara, Beograd;

2) prim. mr. ph. Tomislav Solarević, direktor Agencije za lekove;

3) dr Dušica Nikosavić, specijalista higijene, načelnik u Institutu za zaštitu zdravlja Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut» – Beograd;

4) Ljiljana Obradović, dipl. ekonomista, načelnik u Institutu za zaštitu zdravlja Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut» – Beograd.

II

U Nadzorni odbor Instituta za zaštitu zdravlja Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut» – Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Vesna Bjegović-Mikanović, specijalista socijalne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu;

2. za članove:

1) prof. dr Slobodan Petrović, inž. tehnologije, «Hemofarm»;

2) Dragana Pavlović, dipl. pravnik, Institut za zaštitu zdravlja Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut» – Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7308/2005-1

U Beogradu, 17. novembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.102/5/5

Ostavite komentar