105. sednica Vlade Reublike Srbije, 24. novembar 2005. godine

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se Rade Rajković dužnosti vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7341/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se Rade Rajković za direktora Studentskog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7341/2005-1

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/2/2

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se Miroslav Jović dužnosti vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7342/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/3/3

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se Miroslav Jović za direktora Studentskog kulturnog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7342/2005-1

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/4/4

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Saveta ministara i Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa («Službeni glasnik RS», broj 97/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA SLUŽBE

KOORDINACIONOG TELA SAVETA MINISTARA I VLADE

ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Postavlja se Tatjana Matić za direktora Službe Koordinacionog tela Saveta ministara i Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7321/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/6/6

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI «DEDINjE», BEOGRAD

I

Razrešava se Dušan Kovačević dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti «Dedinje», Beograd.

II

Imenuje se Nikola Pavičić, dipl. pravnik, za predsednika Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti «Dedinje», Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7375/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/7/7

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju («Službeni glasnik RS», br. 78/04 i 19/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «ŽELEZNICE SRBIJE»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća «Železnice Srbije» članovi:

1. Jablan Obradović;

2. Milan Cvejić.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća «Železnice Srbije» imenuju se za članove:

1. Nena Petković, šef protokola u Ministarstvu za kapitalne investicije;

2. Predrag Janković, dipl. saobraćajni inž., direktor Direkcije za infrastrukturu u Javnom preduzeću «Železnice Srbije».

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7373/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/8/8

Na osnovu člana 130. stav 3. Zakona o radu («Službeni glasnik RS», br. 24/05 i 61/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA I NjEGOVOG ZAMENIKA

UPRAVNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda solidarnosti:

1. Miroslav Miletić, član;

2. Žarko Milisavljević, zamenik člana.

II

U Upravni odbor Fonda solidarnosti imenuju se:

1. za člana:

– predstavnik reprezentativnog udruženja poslodavaca osnovanog za teritoriju Republike Srbije:

Žarko Milisavljević, potpredsednik Unije poslodavaca Srbije;

2. za zamenika člana:

– predstavnik reprezentativnog udruženja poslodavaca osnovanog za teritoriju Republike Srbije:

Vladimir Čorokalo, direktor «MEDIA ZEMUN» d.o.o. Zemun, Unija poslodavaca Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7377/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/9/9

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«BEOGRAD» SA SEDIŠTEM U BEOGRADU

I

Razrešava se Bane Dimić dužnosti direktora Veterinarske stanice «Beograd» sa sedištem u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7420/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/10/10

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«BEOGRAD» SA SEDIŠTEM U BEOGRADU

I

Imenuje se Đorđe Đukić za direktora Veterinarske stanice «Beograd» sa sedištem u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7420/2005-1

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/11/11

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U BEOGRADU

I

Razrešava se Miraš Tomović dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7482/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/12/12

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U BEOGRADU

I

Imenuje se Dejan Stanković za direktora Doma učenika srednjih škola u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7481/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/13/13

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se Ljubiša Jovanović dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za privredni sistem, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7495/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/15/15

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija («Službeni glasnik RS», br. 16/97, 34/01 i 85/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U KRUŠEVCU

I

Razrešava se Zvonko Paunović dužnosti upravnika Okružnog zatvora u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7497/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/15/15

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija («Službeni glasnik RS», br. 16/97, 34/01 i 85/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U KRUŠEVCU

I

Postavlja se Stanimir Trifunović za upravnika Okružnog zatvora u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7498/2005

U Beogradu, 24. novembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/16/16

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», broj 55/05 i 71/05) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima («Službeni list SRJ», br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 125/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR

KOMPANIJE INTERNATIONAL CG ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

DP, BEOGRAD

I

U Skupštinu Kompanije INTERNATIONAL CG za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP, Beograd, umesto svih postojećih članova, imenuju se predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Nemanja Bojičić, dipl. pravnik, iz Beograda;

2. Petar Lazović, novinar, iz Beograda;

3. Tomislav Damnjanović, dipl. inž. organizacije rada, iz Beograda.

II

U Upravni odbor Kompanije INTERNATIONAL CG za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP, Beograd, umesto svih postojećih članova, imenuju se predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. za predsednika:

– Slobodan Đulić, privatni preduzetnik, iz Beograda;

2. za članove:

1) Žika Gojković, dipl. menadžer, iz Sombora;

2) Bogoljub Pejčić, narodni poslanik, iz Beograda;

3) Goran Jakšić, narodni poslanik, iz Pirota;

4) Svetozar Mijailović, dipl. inž. organizacije rada, iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7501/2005

U Beogradu, 24. novembar 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.103/5/5

Ostavite komentar