114. sednica Vlade Republike Srbije, 28. novembar 2013. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Vanja Rodić za pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10152/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Sunčica Mirković dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10128/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Sofija Radulović za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10135/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Milan Vuković dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10130/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Branislava Čubrilović za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10133/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Predrag Karavdić dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10129/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Ivanka Milenković za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10134/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆAPUTEVI SRBIJE

I

Konstatuje se da je Zoranu Drobnjaku prestao mandat vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Putevi Srbije” 28. novembra 2013. godine.

II

Imenuje se Zoran Drobnjak za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Putevi Srbije” od 29. novembra 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10188/2013-1

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPŠTINE ZUBIN POTOK

I

Razrešava se Predrag Božović dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10234/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IBAR, ZUBIN POTOK

I

Imenuje se Srđan Vulović za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije Ibar, Zubin Potok.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10236/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 15/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešava se mr Milun Trivunac dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10251/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 15/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Imenuje se prof. dr Ana Trbović za člana Upravnog odbora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10242/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA ORTOPEDSKOHIRURŠKE BOLESTIBANJICAˮ

I

Razrešava se dr Branislav Katančević dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjicaˮ.

II

Imenuje se dr Dušan Šokorac, specijalista otorinolaringologije, za člana Upravnog odbora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjicaˮ.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10243/2013

U Beogradu, 28. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar