Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 109. a u vezi sa članom 117. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), i u vezi sa članom 111. stav 4. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Imenuje se mr Ivan Bulatović za člana Saveta Pravnog fakulteta Univeziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-696/2006

U Beogradu, 16. februara 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Miroljub Labus, s. r. Dragan Blešić

2401406.005

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja («Službeni glasnik RS», broj 54/03),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja članovi iz reda zaposlenih:

1. Dušan Pokrajac;

2. Nebojša Ilić;

3. Slavko Nikodijević.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1. Vukašin Vujović, JP PEU, RMU «Soko»;

2. Radivoje Simić, JP PEU, RMU «Jasenovac»;

3. Raka Miletić, JP PEU, RMU «Rembas»;

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-697/2006

U Beogradu, 16. februara 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Miroljub Labus, s. r. Dragan Blešić

2401406.005/2/2

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05 i 105/05), a u vezi člana 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U DRUŠTVENOM PREDUZEĆU «PROGRES» IZ SVRLjIGA

 

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u Društvenom preduzeću «Progres» iz Svrljiga 05 broj: 005-12991/2002-1 od 26. septembra 2002. godine («Službeni glasnik RS», broj 63/02).

 

II

Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora u Društvenom preduzeću «Progres» iz Svrljiga:

1) Dragan Ivković;

2) Radiša Đorđević.

 

III

Imenuju se za članove Odbora u Društvenom preduzeću «Progres» iz Svrljiga:

1) Ivana Filipović, inž. šumarstva;

2) Zoran Stanković, građevinski tehničar.

IV

Rešenje dostaviti licima iz tač. II i III ovog rešenja.

V

U ostalom delu rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VI

Lica iz tačke II razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana u tački III preuzimaju dužnost narednog dana od dana objavljivanja ovog rešenja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

VII

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-686/2006

U Beogradu, 16. februara 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Miroljub Labus, s. r. Dragan Blešić

2401406.005/3/3

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA SPORT U MINISTARSTVU PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se Dragan Atanasov dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sport – Centar za pravne i finansijske poslove u Ministarstvu prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-714/2006

U Beogradu, 16.februara 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Miroljub Labus, s. r. Dragan Blešić

2401406.005/6/6

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA SPORT U MINISTARSTVU PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se Dragica Keleman za pomoćnika direktora Uprave za sport – Centar za pravne i finansijske poslove u Ministarstvu prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-717/2006

U Beogradu, 16.februara 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Miroljub Labus, s. r. Dragan Blešić

2401406.005/7/7

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA SPORT U MINISTARSTVU PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se Dragan Atanasov za pomoćnika direktora Uprave za sport – Centar za razvoj sporta u Ministarstvu prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-715/2006

U Beogradu, 16. februara 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Miroljub Labus, s. r. Dragan Blešić

2401406.005/8/8

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA SPORT U MINISTARSTVU PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se Zorica Arsenić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sport – Centar za razvoj sporta u Ministarstvu prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-716/2006

U Beogradu, 16. februara 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Miroljub Labus, s.r. Dragan Blešić

2401406.005/9/9

Na osnovu člana 22. st. 2. i 4. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 129/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ «JAT AIRWAYS»

I

Razrešava se Tomislav Bogetić dužnosti člana privremenog Upravnog odbora Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «JAT AIRWAYS», na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-731/2006

U Beogradu, 16. februara 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Miroljub Labus, s. r. Dragan Blešić

2401406.005/10/10

Ostavite komentar