123. sednica Vlade Republike Srbije, 21. maj 2015 godine.

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Milan Božović dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja sa 27. majem 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5583/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Imenuje se Milan Božović za vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja od 28. maja 2015. godine, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5584/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešava se Nikola Janković dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5603/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Imenuje se Nenad Bjelogrlić za vršioca dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5604/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se Mirko Stojkov dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5600/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se Rajko Tanasijević, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5602/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa tačkom 8. stav 2. Odluke o osnivanju Republičke agencije za stanovanje („Službeni glasnik RS”, broj 56/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE

I

Razrešava se Vladimir Žarković dužnosti člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

II

Imenuje se Vladisav Kojić, master inženjer mašinstva iz Beograda, za člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5554/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita:

1. Kosta Živković, predsednik, na lični zahtev,

2. Živojin Ristić, član,

3. Paula Vukašinović, član,

4. prof. dr Petar Mudrinić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5605/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

U Nadzorni odbor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita imenuju se:

1) za predsednika:

– Srđan Kokotović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za članove:

(1) Radmila Jagodić, pomoćnik ministra finansija,

(2) Zlatko Milikić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija,

(3) Vesna Jevtić, viši savetnik u Sektoru budžeta u Ministarstvu finansija,

(4) Nataša Petrović Tomić, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5606/2015-1

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Razrešava se Rajko Tanasijević dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za neonatologiju, na lični zahtev.

II

Imenuje se mr sci. med. dr Mirjana Mihajlovski, Klinički centar Srbije, za člana Upravnog odbora Instituta za neonatologiju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2034/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK

I

Zoranu Radomiroviću prestaje dužnost direktora Studentskog centra Čačak, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5293/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK

I

Imenuje se Dragan Jovović za vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Čačak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5294/2015

U Beogradu, 21. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar