Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92)),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

KRALjEVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo:

1. Ema Radulović, predsednik;

2. Milosav Filipović, član;

3. Goran Petrović, član.

II

U Upravni odbor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo imenuju se:

1. za predsednika:

– Dragica Premović, dipl. arheolog, direktor Muzeja «Ras», Novi Pazar;

2. za člana:

1) Milica Drinjaković, slikar konzervator, Narodni muzej u Čačku;

2) Dejan Perjančić, dipl. inž. geodezije, direktor katastra nepokretnosti u Trsteniku.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1272/2006

U Beogradu, 29. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/19/19

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

KULTURE KRALjEVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo:

1. Milan Trifunović, predsednik;

2. Naser Mihović, član.

II

U Nadzorni odbor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo imenuju se:

1. za predsednika:

– Jelena Dimić, dipl. arheolog, zaposlena u Zamku kulture u Vrnjačkoj Banji;

2. za člana:

– Branka Božović, dipl. ekonomista, zaposlena u Muzičkoj školi «Stevan Mokranjac», Kraljevo.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1274/2006

U Beogradu, 29. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/20/20

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodne biblioteke Srbije:

1. Ivan Čolović, predsednik, na lični zahtev;

2. Svetlana Velmar-Janković, član.

II

U Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– Svetlana Velmar-Janković, književnik iz Beograda;

2. za člana:

– Biljana Kosanović, zaposlena u Narodnoj biblioteci Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1533/2006

U Beogradu, 29. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus.

2401406.010/20/20a

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa («Službeni glasnik RS», broj 60/05),

Vlada donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENjE,

DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa imenuju se:

1. za predsednika:

– Dragan Vučetić, preduzeće «Atol» k. d. iz Čačka;

2. za članove:

1) Časlav Jaraković, pomoćnik direktora DDOR Pančevo;

2) Olga Antić-Miočinović, savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike;

3) Živko Aleksić, JP «Srbijagas» Novi Sad;

4) mr Aurora Rotariu Planjanin, JP «Srbijagas» Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1564/2006

U Beogradu, 29. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/22/22

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima («Službeni glasnik RS», br. 60/05 i 83/05- izmena),

Vlada donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I

TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima imenuju se:

1. za predsednika:

– Jovan Mandić, dipl. inž elektrotehnike;

2. za članove:

1) Snežana Ristić, savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2) Ivana Đorđević, savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike;

3) Vinko Palada, JP «Transnafta» Pančevo;

4) Sonja Plećaš, JP «Transnafta» Pančevo».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1563/2006

U Beogradu, 29. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/23/23

Na osnovu člana 96. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine («Službeni glasnik RS», broj 135/04),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

U Nadzorni odbor Fonda za zaštitu životne sredine imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Jagoš Raičević, rukovodilac Grupe za sanaciju radioaktivnog otpada u Institutu za nuklearne nauke «Vinča» u Vinči;

2. za članove:

1) Antonela Solujić, rukovodilac Grupe za studijsko analitičke poslove iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2) Mirjana Kastratović, savetnik pokrajinskog sekretara – glavni inspektor za zaštitu životne sredine u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Novi Sad;

3) dr Slavica Mrfat Vukelić, zamenik direktora u JKP «Vodovod-Kruševac», Kruševac;

4) Ljiljana Sojanac, savetnik u Fondu za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1587/2006

U Beogradu, 29. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/26/26

Ostavite komentar