128. sednica Vlade Republike Srbije, 8. jun 2015. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Ljilja Jovanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za imovinsko-pravne poslove, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6174/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA

I

Postavlja se Branimir Podovac za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda od 12. juna 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6137/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Zoran Bojović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za ekonomski razvoj, održivi povratak i IPA projekte, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6240/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešava se Laslo Blašković dužnosti vršioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6231/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Laslo Blašković za upravnika Narodne biblioteke Srbije Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6232/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Đorđe Radak dužnosti predsednika Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije.

II

Imenuje se prof. dr Vladimir Obradović, profesor univerziteta u penziji, za predsednika Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6266/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 73/04, 5/14 i 45/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:

1. dr Rista Trajković,

2. prof. dr Veljko Potkonjak,

3. Biljana Krstić,

4. Gordana Čaprić,

5. Olivera Todorović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6238/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 73/04, 5/14 i 45/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

I

U Upravni odbor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja imenuju se za članove:

1. dr Miloš Bajčetić, docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,

2. Vladimir Marić, direktor Gimnazije „Uroš Predić” u Pančevu,

3. Aleksandar Rakićević, direktor Građevinsko tehničke škole u Beogradu,

4. mr Gordana Čaprić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja,

5. Smiljka Petrović, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6239/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 55/12 – US i 17/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA

I

Postavlja se Radovan Mitrašinović za vršioca dužnosti Generalnog inspektora od 16. juna 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6351/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se dr Tomislav Branković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama ‒ Sektor za unapređenje položaja crkava i verskih zajednica i međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde od 12. juna 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6330/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Bojana Tošić za vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike od 12. juna 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6337/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Mira Prokopijević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike ‒ Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika od 12. juna 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6336/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Marija Mitrović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike ‒ Sektor za pravne, finansijske i informaciono-tehnološke poslove od 12. juna 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6335/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Razrešava se mr Vladimir Milenković dužnosti člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6369/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Imenuje se Miloš Petrović, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6370/2015

U Beogradu, 8. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar