Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96 i 101/05- dr. zakon),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešava se Zoja Medić dužnosti člana u Upravnom odboru Republičkog zavoda za sport, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se Predrag Dražović za člana Upravnog odbora Republičkog zavoda za sport, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2222/2006

U Beogradu, 4. maja 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuje se za sudiju opštinskog organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Beogradu:

Božidar Uzelac, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Mladenovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2241/2006

U Beogradu, 4. maja 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Vesna Jeremić, za pomoćnika direktora Uprave carina – koordinatora, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2284/2006

U Beogradu, 4. maja 2006.godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Duško Marinković, za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za carinsko poslovanje, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2284/2006-1

U Beogradu, 4. maja 2006.godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Zoran Vukotić, za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za informacione tehnologije, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2284/2006-2

U Beogradu, 4. maja 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Sena Morić, za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2284/2006-3

U Beogradu, 4. maja 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Dragan Maričić, za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2284/2006-4

U Beogradu, 4. maja 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Biljana Mustapić-Momčilović, za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za evropske integracije i međunarodnu carinsku saradnju, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2284/2006-5

U Beogradu, 4. maja 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 165. stav 1, a u vezi sa članom 177. stav 2. i članom 191. Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS», br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka), i člana 43. stav 2.Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Za članove Visokog službeničkog saveta imenuju se:

a) iz reda stručnjaka iz oblasti značajnih za rad državne uprave:

1) dr Branko Lubarda, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu;

2) dr Ranko Keča, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu;

3) dr Nebojša Janićijević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu;

4) dr Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

b) iz reda postavljenih lica u organima državne uprave i službama Vlade:

1) Jasmina Damjanović, zamenik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

2) Gordana Stanić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za državnu upravu;

3) Ljiljana Milutinović, sekretar Ministarstva za dijasporu;

4) Lidija Smiljanić, pomoćnik ministra finansija;

5) Nada Miljuš, pomoćnik generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

01 broj 119-00-00001/2006-01

U Beogradu, 4. maja 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK, ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Ostavite komentar