Predlog zakona o ličnoj karti

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima («Službeni glasnik RS», broj 106/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Postavlja se Dragan Stojanović za pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za informatičku podršku.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2308/2006

U Beogradu, 11. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Radne grupe za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa AP Kosovo i Metohija («Službeni glasnik RS», broj 89/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

RADNE GRUPE ZA RAZMATRANjE PITANjA VEZANIH ZA STATUS ODREĐENIH ORGANA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI SA PODRUČJA

AP KOSOVO I METOHIJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa područja AP Kosovo i Metohija članovi:

1. Slavko Bajić;

2. Milivoje Novaković;

3. Milena Vasić.

II

U Radnu grupu za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa područja AP Kosovo i Metohija imenuju se članovi:

1. Branislav Rakić, Nacionalna služba za zapošljavanje;

2. Veselin Kočanović, Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju;

3. Milomir Vidaković, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

4. Svetlana Miladinov, Ministarstvo prosvete i sporta;

5. dr Ljubiša Nedeljković, Ministarstvo zdravlja.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2431/2006

U Beogradu, 11. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima («Službeni glasnik RS», broj 115/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «PUTEVI SRBIJE»

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća «Putevi Srbije» imenuju se:

1. za predsednika:

– Bajram Omeragić, dipl. politikolog;

2. za članove:

1) Biljana Milinković-Katalinić, dipl. mašinski inž., Ministarstvo za kapitalne investicije;

2) Branimir Vuletić, ekonomista, Javno preduzeće «Putevi Srbije».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2880/2006

U Beogradu, 11. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i Statuta Novinsko-izdavačkog preduzeća Kompanija «Novosti» ad. Beograd, Trg Nikole Pašića 7, matični broj: 07040962, a u skladu sa registrovanim brojem akcija Republike Srbije u Centralnom registru hartija od vrednosti,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O ODREĐIVANjU PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE

U SKUPŠTINU AKCIONARA NOVINSKO-IZDAVAČKOG PREDUZEĆA KOMPANIJA «NOVOSTI» AD. BEOGRAD

I

U Skupštinu akcionara Novinsko-izdavačkog preduzeća Kompanija «Novosti» ad. Beograd, određuje se kao predstavnik Republike Srbije Srđan Đurić, novinar iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2943/2006

U Beogradu, 11. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i Statuta Grafičkog preduzeća Kompanija «Štamparija Borba» ad. Beograd, Kosovska 26, matični broj: 07040849, a u skladu sa registrovanim brojem akcija Republike Srbije u Centralnom registru hartija od vrednosti,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O ODREĐIVANjU PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE

U SKUPŠTINU AKCIONARA GRAFIČKOG PREDUZEĆA KOMPANIJA «ŠTAMPARIJA BORBA» AD. BEOGRAD

I

U Skupštinu akcionara Grafičkog preduzeća Kompanija «Štamparija Borba» ad. Beograd, određuje se kao predstavnik Republike Srbije Suzana Vasiljević, producent iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2942/2006

U Beogradu, 11. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar